อยู่ที่เรียนรู้ Prezi สำหรับครู กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Prezi สำหรับครู กศน. จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร334283662_740147630802558_3336458205080881446_n-1

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างสื่อการสอนโดยใช้ Prezi สำหรับครู กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแนวทางการดำเนินงานตามจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566333531493_160646243492553_6598595212170248457_n

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน334079056_244909607860439_87927000461235515_n

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกระดับ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งให้ตรงกับ สายงาน และทักษะจำเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi ได้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานการศึกษาต่อไป ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สนง.กศน.กพ.334407734_3599842793579745_2351832029672189516_n-1333874648_1261947121398297_1599169584756309377_n333967555_167396626070842_1518898621103211643_n334046844_747576443381516_2884565097892825628_n334070150_182784854481504_1322550829467640708_n334112258_1342234209677950_8518565579785539866_n334067300_183021227771661_8254685144809095800_n334295756_221005356986056_8474221389055211180_n