ประชุมชี้แจง! สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566” One Spirit

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง fb_img_1674803088666นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.ภาคเหนือ เกมส์ 2566” One Spirit ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 17 จังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ1674804289175

ด้วย สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา มุ่งสู่ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 (ระดับประเทศ)fb_img_1674803091951

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด เพื่อปลูกฝักจิตสำนึกส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท20230127135645_img_0254

ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมโดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง20230127135710_img_0260

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย pr. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร