กศน.กำแพงเพชร จัดกีฬากลางเมือง รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ เกมส์ 2566” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)322413209_1198647054415126_2066237294617976592_n

โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา กศน. ในสังกัด มีสัมพันธภาพที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 6 หน่วยงาน รวม จำนวนกว่าง 900 คน ประกอบด้วย322191657_685915403255316_7317760030218653353_n

1.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 2.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 3.สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 4.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 5.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และ 6.ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร (เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา) ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” หว่างวันที่ 26 – 27  ธันวาคม 2565 และกำหนดชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร (ชากังราว)322529070_1649481752134053_8762409291337393155_n

ในการนี้ ขอบคุณเครือข่าย กศน. ในการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” หว่างวันที่ 26 – 27  ธันวาคม 2565 องค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด (ตราเพชร) โรงพยาบาลกำแพงเพชร สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ เกมส์ 2566” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 // ข้อมูลข่าว : ทีมข่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร322405832_847420276482514_267050556478692680_n321997039_829268918180777_1613381716054053565_n322177388_6025433847475447_7505521264578912470_n322255678_1233837270819372_294549531529095146_n322677689_1102379113782119_2753967909250230436_n322225567_662461962330311_7580230616235643888_n322584666_697029531994191_2348046237293497088_n322361955_1065924461469066_1697242719259589303_n322159712_3310224232522973_1867431897174692441_n322592049_1147175626186696_2929586498056494856_n322347423_856931168887842_42145904252673764_n322390243_678437303979837_1249892224755609905_n