กศน.กำแพงเพชร เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้”

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา“กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28  มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร290536202_5746145995419535_7006821459240090994_n

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา“กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด290380618_5746146175419517_4133326885564025111_n

มาใช้ในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสมถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนนำไปประกอบอาชีพด้านโภชนาการที่นำส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดมาใช้ในการประกอบอาหาร โดยผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครู กศน. ตำบล จำนวน 125  คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร290567713_5746146152086186_5082865315777213197_n290813332_5746145972086204_4011936016017567122_n290644194_5746146028752865_4470924776184953707_n