ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565280717256_5610703142297155_5297698083673440259_n

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร280858960_5610699598964176_6207226793483403127_n

โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ 1.โครงการพาน้องกลับมาเรียน 2.โครงการ กศน.ปักหมุด 3.โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) และ 4.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นช่วงเวลา 14.30 – 16.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เรื่อง โครงการ กศน.ปักหมุด โดยมีนายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย และนายสุเทพ ต่อพล รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง280758911_5610710892296380_5483869575599457717_n

ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงาน เรื่อง โครงการ กศน.ปักหมุด พร้อมชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 แจ้งวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ตรวจราชการ 3 ข้อ คือ 1.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2.เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และ 3.เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ย้ำ! กศน.ทำดีอยู่แล้ว ขอชื่นชม พร้อมฝากให้ กศน. ขยายผลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การดำเนินการเป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR. กศน.จังหวัดกำแพงเพชร280816494_5610702045630598_2569317492199302380_n280669620_5610689635631839_4884132834572066023_n280662225_5610688948965241_6002173074453265403_n280717167_5610687532298716_2319146263343596786_n280747678_5610687938965342_5157508738983686159_n280770641_5610695308964605_2780515514581724317_n280777395_5610696805631122_4216152970232425482_n