โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 91 คน ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร1

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว2

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 เป็นเวลา 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) วิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับตำบล (ครู ค.) จำนวน 91 คน3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) และระดับตำบล (ครู ค.) ให้มีความเข้าใจกลไกการทำงานและแนวโน้มของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่องานการตลาดและการขาย รวมถึงการตลาดขั้นพื้นฐานที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย และพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลต่อไป การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด //ภาพ : ข่าว พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร5713126274934573_5414264688607669_9127866827122210004_n14