กศน.กำแพแพงเพชร ร่วมใจจัดทำพนมเบี้ยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

328500ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร , หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กแพงเพชร 327073โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชลรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565 16 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวัน “มาฆบูชา” 327079ได้จัดให้มีพิธีจัดทำพนมเบี้ยเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด พร้อมใจกันร่วมถวายพนมเบี้ย และร่วมพิธีเปิด โดยมีนายเชาวชลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร327078s__20889787s__20889792_0s__20889790s__20889784