โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2565

 

112วันที่ 20 มกราคม 2565 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร272147719_5276662725701200_7329437209580694009_n

ด้วยสำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง และสถานศึกษาขึ้นตรง ในสังกัด จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกแห่ง ๆ ละ 130 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครู บุคลากรและผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้ารับการอบรมจิตรอาสา เกิดความรักชาติ ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ มีความสมัครสามานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเอง และผู้อื่นก่อนถึงโรงพยาบาล272165092_5276662912367848_2061756652845660613_n

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ซึ่งกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยใช้หลักสูตร 12 ชั่วโมง ดังนี้ 1) ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ความเป็นชาติไทยตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศสยามจนถึงปัจจุบัน ศาสนาพุทธ และประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 2) การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 4) จิตอาสาพัฒนา272064991_5276661632367976_5315688965708050759_n272084346_5276661739034632_4277468134975190254_n

มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัด จำนวน 130 คน ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด (DHMTT) โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุกคน ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร รับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการเป็นผู้ดำเนินการตรวจ ATK ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ //ภาพ : ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ กศน.กำแพงเพชร272251380_5276662412367898_5980160654605525720_n272096086_5276662652367874_6130675235180011502_n272130683_5276662155701257_8206446958482326533_n272210126_5276662162367923_8707729595714753627_n272056700_5276663002367839_6562146042609256504_n272117295_5276663069034499_4306609614828046523_n272096445_5276661802367959_5002557156669583161_n-1