โครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

dee0df62-0d69-438d-91c2-38773a5b05ab

วันที่ 2 ธันวาคม  2564 เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการจังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

847f12af-f6ee-4258-8242-31ed74bc92b8

ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 4 ประเด็นใหญ่

0365a840-4dbf-4c42-a0f8-fff715665d3b

ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้คุณภาพ การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ อันจะนำไปสู้การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับบริการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงรับมอบนโยบาย จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

262028726_5090092747691533_6050700493284557367_n

ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร ครู ศรช. ครูสอนผู้พิการ บรรณารักษ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ เพื่อชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สามารถนำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

263060664_5090129351021206_3195536128909200014_n

 

มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 161 คน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

263357392_5090171694350305_2141906107407323704_n

//ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร