สนั่น..!!! ​โซเชียลเรียน​ออนไลน์​รับใบประกาศ​กับรมช.ศธ/เลขาธิการ​ก​ศน.

fb_img_1611984771879

“กศน.รุกคืบ ขานรับขับเคลื่อนเรียนออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น ONIE LEARN ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล”

img_20210130_123333

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาออนไลน์ว่า “สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถเลือกรับบริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทุกมิติ เนื่องจากปัจจุบันเรามีกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัย ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น รวมทั้งสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละสถานศึกษาของประเทศมีความแตกต่างกัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สำนักงาน กศน. วางแผนโครงสร้าง ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่สามารถอัพเดท เพิ่ม บทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมความรู้ของผู้เรียน สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้คนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านการศึกษา ทักษะชีวิต สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โดยในระยะแรกเราได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขึ้น 2 เรื่อง คือ การเรียนรู้กัญชาและกัญชง อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และการเรียนรู้ สู้ภัยโควิด-19

fb_img_1611984768565fb_img_1611984758454

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ในการรักษาโรค และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่คนไทยทุกคนยังต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งในบทเรียนนี้นอกจากจะมีคลังความรู้ ใบความรู้ในรูปแบบ E-book และอินโฟกราฟิกที่สวยงามเข้าใจง่าย มาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพแล้ว ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้ และถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ อีกด้วย สำหรับสถานศึกษาในสังกัด กศน.สามารถแนะนำให้นักศึกษา กศน.ที่เข้ามาศึกษาบทเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเสนอเป็นโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามความสนใจ
โดย ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินการใช้งานระบบ และที่สำคัญที่สุด คือ เราได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL ให้กับ web Server เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาและทกสอบความรู้กับเราอีกด้วย นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อเรียนรู้กับ ONIE Learn ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store ถือว่าเป็นการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการตอบโจทย์กับรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กศน.จะพัฒนาจัดทำสื่อและองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในความสนใจของประชาชนผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์มาเผยแพร่ต่อไป

fb_img_1611984765183

หวังว่าบทเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริง” เลขาธิการ กศน.กล่าว

//ขอบคุณภาพข่าว:เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ