โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

113068

กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกัน อาทิเช่น ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาในสังกัด รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมทำกิจกรรมดี ๆ ในพื้นที่ สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ ให้กับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตามความเหมาะสมต่อไป

10951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน