ออ..เจ้า แรงสุดๆ แต่งไทยฟรึบ..!!! ทั้งงาน กศน.กำแพงเพชร จัดวันรักการอ่าน รองโสมอุษา รองเลขาธิการ กศน.เปิดยิ่งใหญ่..

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางนภา  จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมไทย หลากหลายอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวโสมอุษา  เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. มาเป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าของบ้าน/ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน เจ้าของตลาดสดพวงทอง ที่มอบพื้นที่ให้จัดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี,หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสุดยอดนักอ่าน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อำเภอ

สำหรับกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การปาฐกถาหัวข้อ “การอ่าน…..คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ” โดยพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาส  วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การเสวนาหัวข้อ “ทำไม……? ต้องอ่าน….” โดยสุดยอดนักอ่าน การถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทอดผ้าป่าจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ได้เงินกว่า 4 หมื่นบาท และมีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ (ข้าราชการเกษียณสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร,ผู้ทรงคุณวุฒิ,เจ้าของตลาดสดพวงทอง,ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน การประกวดร้องเพลง ประกวดการเล่านิทานนิทรรศการ โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมไทย และการสาธิตอาหาร-ขนมไทย หลากหลายอาชีพ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการพร้อมใจกันแต่ชุดไทย กันอย่างพร้อมเพรียง หลายหลาย สร้างสีสันให้งานอย่างดียิ่ง รวมทั้งมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยกิจกรรม

รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาหารไทยและขนมไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทย การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอ ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 740 คน