ผลงานดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์โดย สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความเข้มแข็งพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะที่ 3 โดยมี นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเดินเนินโครงการ โดยมี นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้.อำเภอพรานกระต่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 71 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดกำแพงเพชร428710162_7788872994480148_6618003295961879026_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นส่วนราชการผู้เบิกมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานย่อย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานย่อยในสังกัดคือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง ที่มีอัตรากำลังจำกัด ประกอบกับอัตรากำลังที่มีอยู่ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการเงิน  ส่งผลให้สถานการณ์การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ผ่านมาประสบปัญหาล่าช้าในการเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร428712947_7788914101142704_4461324098352474923_n

เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 3 ขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 71 คน

429949499_7788872987813482_4445314987728912822_nประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ งานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฯ งานการเงิน งานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาส่งเสริมให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการระดมความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองขลุง อำเภอบึงสามัคคี และ อำเภอพรานกระต่าย //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร428641833_7788945481139566_4028677318190046990_n430022848_7788927817807999_672349942555078143_n429570999_7788928097807971_2833916074090581771_n428707885_7788887844478663_6623507586170073757_n428629634_7788910871143027_7369346042341946982_n428697966_7788902094477238_3599250325121314309_n428705755_7788929024474545_5752734669017413818_n-1