มิติใหม่ “เรียนดี มีความสุข” กสร.จังหวัดกำแพงเพชร ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 20 กันยายน 2566 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภูมิภาค ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้เปิดเผยถึงนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปีงบประมาณ 2567 ว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนากระบวนกs__53182476_0_0ารส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ สนใจและใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอมีกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสนับสนุนการสร้างกลไกการขับเคลื่อนชุมชนในการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของประชาชนโดยอาศัยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่มีการให้บริการอย่างครอบคลุมทั่วถึง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ชำนาญการในภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต380647203_7177408575626596_8257799241526390286_n-1

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองและมีศีลธรรมที่เข้มแข็งรวมถึงการมีจิตอาสา โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสารระหว่างบุคคล การเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของโลกสมัยใหม่379806317_7177412822292838_8756814493660438003_n

3.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โปรแกรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีหลักสูตรที่เหมาะสมและเป็นไปตามสภาพความต้องการ และความถนัด จบแล้วมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน380593680_7177413162292804_2707832784382224474_n

4.จัดให้มีระบบแนะแนวทางสำหรับผู้เรียน (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียนและเป้าหมายชีวิตที่ตนเองชอบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาการเรียน379735960_7177409682293152_1643129594199914343_n

5.พัฒนาระบบเทียบระดับการศึกษา เทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และสมรรถนะ ให้มีมาตรฐาน เชื่อมโยงกับการศึกษาและการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาหรือการรับรองระดับการศึกษาต่างสถานศึกษาหรือต่างระบบได้ และผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ยึดติดกับระยะเวลาในการศึกษา379858902_7177411302292990_2187541988232537651_n

6.พัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท สร้างความคล่องตัวและเปิดทางเลือกให้กับผู้เรียนทุกระดับเพื่อประโยชน์ในการรับรองคุณวุฒิ หรือการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพต่อไป379748559_7177411528959634_2143391681697473536_n

7.จัดทำระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Digital Learning Platform) ที่รองรับแพลตฟอร์มการ์เรียนรู้แห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแอปพลิเคชั่นหรือสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในช่องทางเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)379748513_7177411032293017_2618968855358269812_n

8.จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้แบบ STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเสริมความสามารถด้าน Soft Skill ควบคู่กับการพัฒนา379747381_7177409032293217_5893437363988962336_n

9.พัฒนาความพร้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านเทคโนโลยีบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของหน่วยจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างมาตรการส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้379829969_7177413372292783_1304558451317622946_n

10.พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง อาทิ การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรและการให้บริการของหน่วยจัดการเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนมีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งพัฒนาสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง380547170_7177413122292808_1710187208891733460_n

11.จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Upskill) หรือทบทวนทักษะ (Reskill) ให้แก่ประชาชน อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ การค้าขาย การเกษตร ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยประชาชน ลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้379679145_7177409482293172_462872857077763451_n

12.แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากร โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคาร สหกรณ์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ379923568_7177406318960155_6682897441010519864_n

โดย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู็อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย