เป้าหมาย 1,110 คน ในปี 2566 สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง จาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร365417150_7012499985450790_4627410152591462651_n

ด้วยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ยังคงดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายในปีนี้จะอบรมขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,110 คน โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยง จาก Online และ Offline ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร364803361_7012501928783929_84720260920180027_n

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็น วิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับตำบล (ครู ค.) จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของระดับตำบล (ครู ค.) ให้มีความเข้าใจกลไกการทำงานและแนวโน้มของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่องานการตลาดและการขาย รวมถึงการตลาดขั้นพื้นฐานที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบล และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร364749471_7012499838784138_1028863773960874955_n364757922_7012499278784194_5091629505047955246_n365416948_7012503018783820_5050336795324573740_n