เมื่อนายพร้อม เราก็พร้อม! กศน.กำแพงเพชร จัดโครงการอบรมครูพัฒนาครู “ด้านการนิเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร332569199_885298642739398_8564190982964792746_n

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าว332789704_590210319638057_7860473923056271373_n

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการนิเทศภายในได้อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ 3) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น มีทัศนคติและอุดมการณ์ในการสอนยิ่งขึ้น และ 4) เพื่อให้บุคลากรในสังกัด สามารถนิเทศการจัดกิจกรรม กศน. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.ได้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร //นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร333096841_1666534397139859_385706627805811936_n332660172_978209976862858_926046261122437667_n332915769_3356017337999020_8981641573137130521_n332773247_754331925914682_7164423562337155454_n332499693_626586462611865_2381190110508634258_n332940791_705300171074422_7797131347314833180_n332848265_602078741766350_3597083566889636326_n332586705_1173780823327959_6873818929784067394_n332569328_565556412214593_4662695764268725170_n