เกินปุยมุ้ย! ฟังผลแล้วเกินแผน…กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี และ บริเวณ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี94651

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และ กิจกรรมที่ 2 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 107 คน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี และ บริเวณ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี94820

ในการนี้ นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับปีนี้ เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าเดิมโครงการดังกล่าว คาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประมาณ 74 คน แต่มีนักศึกษาซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 107 คน นั่นก็แสดงให้เป็นว่าโครงการนี้ประสบความสำคัญเกิน และมีผลเกินแผน และหวังว่าโครงการนี้เป็นจะสามารถทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่อไป //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน946529482594826 กศน.จังหวัดกำแพงเพชร