SAY NO ทั้งอำเภอ! นักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รวมตัวเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขจัดภัย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

22 มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอคลองลาน กำหนดจัดโครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)289651307_5731228086911326_1827762722341257548_nวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดม้ง หมู่ที่ 16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายสุพจน์ บุญจันทร์ศรี ครูอาสาสมัครฯ  กศน.   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายรามินทร์ มูลไธสง  ครู รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย พ.ต.ท.อัครเดช บุญเกตุ   รอง ผกก.ป สภ.คลองลาน นางไพเราะ จันทร์เชื้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภาพตำบลคลองลานพัฒนา นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ พร้อมให้การสนับสนุนวงโยธวาทิต   กำนันตำบลคลองลานพัฒนา และผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองลานพัฒนา พร้อมด้วยชุดการแสดงจากนักศึกษา อสม. สังกัด กศน.อำเภอคลองลาน ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน289837590_5731228386911296_8884523509570693815_n

ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยื่นยันเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน289765461_5731229023577899_9047456776594980642_n

ในการนี้ กศน.อำเภอคลองลาน จึงได้กำหนดจัดโครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ระหว่างวันที่  21-22 มิถุนายน 2565 โดยมีนักศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภาคี จำนวน 219 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัย  โทษของยาเสพติด และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณตลาดม้ง หมู่ที่ 16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอคลองลานเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคีในพื้นที่อำเภอคลองลาน ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร289756760_5731247653576036_7100282565067620199_n-1289844555_5731247730242695_7225726869978624204_n289669519_5731230563577745_7902144582742329885_n289989374_5731234623577339_5076629854425921388_n289700730_5731228503577951_2689823566828733038_n289687117_5731233253577476_136915592186461247_n