2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงาน “วันรักการอ่าน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีs__6291719

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี  นับเป็นวันที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน”s__6291707

และ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “ วันอนุรักษ์มรดกไทย ” ด้วยตระหนักในพระ ปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดไปถึงลูกหลานs__6291708

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน “วันรักการอ่าน” โดยมีนักศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย นางสาวดาว นักศึกษาระดับประถมศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม และนายยุทธนา สว่างสุวรรณ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอคลองลาน ซึ่งชนะการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ13936

เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับผู้รับรางวัลและผู้ร่วมงาน และนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงาน กศน. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรs__1384513