ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 25/2564

816336วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 25/2564 816340สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,846,452 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม จำนวน 18,828 ราย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 7,673 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม จำนวน 104 ราย เพื่อให้การป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 25/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้วราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร816337816338816339816341