ยกร่าง 4 สมรรถนะ! กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน.

150450812_4203747812992702_6482918392167339096_oกศน.เมืองกำแพงเพชร จัดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร150747838_4203747399659410_8855095802198291660_o

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 150800010_4203747559659394_9184533228397994953_oซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในระดับและประเภทการศึกษารวมทั้งการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักงาน กศน. ได้ยกร่างสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้ง 4 สมรรถนะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อนำความคิดเห็นจากประเด็นการประชุมมาสรุปเป็นภาพรวมและนำส่ง สำนักงาน กศน. และ 2) เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร กศน. 2551 สอดคล้องกับการดำเนินงานและบริบทของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน. และ นักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 43 คน ซึ่งนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำข้อมูลจากการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรีในการยกร่างสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 สมรรถนะ ดังนี้ 1) สมรรถนะการคิด 2) สมรรถนะการจัดการตนเอง 3) สมรรถนะการสื่อสาร และ 4) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง จึงต้องมีการดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อนำความคิดเห็นไปใช้ประกอบการพัฒนาการหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อไป  //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย : รายงาน151139519_4203746862992797_1542097588028550961_o-1150185885_4203746739659476_8074534654914928252_o151144105_4203746726326144_4788403246683147243_o150900180_4203747089659441_6145113927982827293_o150167467_4203747662992717_2213320241396519449_o