ต้องหยุดยาเสพติด.!! ผู้ว่ากำแพงเพชร สั่งการเข้ม.!!พบเด็กหน้าเสาธง“ป้องปรามยาเสพติด”รุกพื้นที่ให้เห็นผลไม่ลดไม่เลิกลา….

1

“ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนระดับหมู่บ้านตำบล ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะมีผู้ค้า หรือมีผู้เสพ หรือเป็นแหล่งพักยาเสพติด ให้รายงานผลทุกเดือน การป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้อำเภอร่วมกับตำรวจทำแผนพบเด็กหน้าเสาธงเดือนละ 2 ครั้ง

3 4

       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. นายธานี ธัญญาโภชน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้านป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร  ณ ห้องซุ้มกอ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน ปปส.ภาค 6 หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนรับผิดชอบด้านป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ได้กล่าวว่ารายงานการดำเนินการในส่วนของความรับผิดชอบโดยจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหายาเสพติดในภาพรวมลดลงในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าดีขึ้นมาก ต่อมาฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.กพ ได้รายงานว่าจังหวัดกำแพงเพชรยังมีพื้นที่ 89 หมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชรยังมีปัญหายาเสพติดซึ่งมีประเด็นสำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนที่เกาะกลุ่มมั่วสุมบริเวณริมแม่น้ำปิง การติดตั้งป้ายประกาศเขตพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณ ริมแม่น้ำปิง

5 img_1164

ประธานในที่ประชุมได้สั่งให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนในระดับหมู่บ้านตำบล ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะมีผู้ค้า หรือมีผู้เสพ หรือเป็นแหล่งพักยาเสพติด โดยให้รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน ส่วนการป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้อำเภอร่วมกับตำรวจทำแผนพบเด็กหน้าเสาธงเดือนละ 2 ครั้ง และรายงานในที่ประชุมทุกเดือน ขอให้ฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.กพ ติดตามความคืบหน้าต่อไป

6 7

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะที่กำลังฟังรายงานจาก สำนักงาน ปปส.ภาค 6 อยู่เกิดกระแสไฟฟ้าดับกระทันหัน แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน เครื่องเสียงไม่สามารถใช้งานได้ แต่ประธานในที่ประชุมพิจารณาแล้วพอที่จะดำเนินการประชุมได้จึงให้ประชุมต่อเนื่องแสดงถึงความเอาจริงเอาจังของจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

//กำจร  หัดไทย รายงาน