ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566879

ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 และจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมกับสรุปข้อเสนอแนะสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 25664768

ในการนี้ ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร5655465465