ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงาน/โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง (บ้านป่าคา)

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

ร่วมการสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 1 กันยายน 256

Read more