การประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 0 10


ผู้ตรวจราชการ ศธ.นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ลงพื้นที่ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจราชการ ศธ.นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ลงพื้นที่ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบายกรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 0 11


กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 0 11


ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 0 13


“ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” รุ่นที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

“ตีฆ้องร้องป่าว ข่าว กศน.” รุ่นที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0 10


ประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกายใ จิต และสมองของผู้สูงอายุ

ประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกายใ จิต และสมองของผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 0 6


ยกร่าง 4 สมรรถนะ! กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน.

กศน.เมืองกำแพงเพชร จัดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 7


กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.

กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 11


ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ “ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม”

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 18 น กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมีนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ชี้แจงนโยบาย จุดเน้น ประเด็นการตรว และแนวทางในการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2) เพื่อพิจารณากำหนด วัน เวลา และสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้อภิปรายซักถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 0 6


ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะนิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน. 1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การศึกษาต่อเนื่อง และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) กศน.อำเภอปางศิลาทอง เวลา 09.00 น.-12.00 น. และ 2) กศน.อำเภอคลองลาน เวลา 13.30 น. 16.30 น. โดยเน้นย้ำกับสถานศึกษาให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ขับเคลื่อน กศน. สู่ “กศน. WOW (6G)” และ นโยบาย 12 ข้อ ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. โดยกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคน และเน้นย้ำเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานหลังการจัดการส่งเสริมกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ว่าหลังจากเป้าหมายได้รับการส่งเสริมไปแล้ว มีการต่อยอดและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 0 6


มีต่อ

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 0 166


“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

“ครูโอ๊ะ”ดัน กศน .สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ดัน Online Learning ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 341


“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

“ต้อม”บรรณรักษ์หนุ่ม กศน.กำแพงเพชร สานฝันด้วยเพลงขึ้นเวทีใหญ่ เสริม”การอ่าน”จากหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 0 256


บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับบริการดีทุกระดับประทับใจ ไปกับ กศน.กำแพงเพชร เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2562 0 174


ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ปภ.จัดหนัก..!!! กศน.กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2562 0 251


การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

รมว.ศธ ย้ำชัด..!!! การรู้หนังสือ ต้องเปลี่ยนตามโลก “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 0 520


กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 กันยายน 2562 0 265


มีต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี \"นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 0 379


กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

กศน.ดี กีฬาเด่น เครือข่ายเข้มแข็ง! รับฟรี 500 ใบ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2563 0 240


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2562 3 320


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 0 299


ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 0 317


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 0 298


ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

ย้ำชัด ! ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2562 0 369


กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\

กศน.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\\\\\\\\\\\\\"

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 485


ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562 0 204


กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

กศน.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 0 214


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

รอง ผอ จังหวัด

budget62ext

budget63

budget63ext

budget64

e_office

kppnfe 60.0

จัดการระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน

พิมพ์สลิปเงินเดือน

skybooks

ข่าว kppnfe news

สอบออนไลน์

e-book

kppnfeetv

สื่อการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน.

คลังสื่อ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ

สื่อวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนฯ

การเรียนรู้ทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC)

กศน.แพร่ : เปิดโลกแห่งการเรียนรู้

ของดีพื้นที่สูง

งบทดลอง

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

จองรถโมบาย

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางาน สนง.จัดหางานกำแพงเพชร

  คลิก2
 • จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  จุดเน้นการขับเคลื่อนงาน กศน.2564

  คลิก2
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  คลิก2
 • คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

  คลิก2
 • คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

  คลิก2
 • สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  สไลด์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

  คลิก2