นักศึกษาเข้าชมรายการ ETV Online


ลำดับ ชื่อ กศน.อำเภอ เลือก สังกัด
1 กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร View
2 กศน.อำเภอโกสัมพีนคร View
3 กศน.อำเภอปางศิลาทอง View
4 สำนักงาน กศน.จังหัวด View
5 กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี View
6 กศน.อำเภอลานกระบือ View
7 กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา View
8 กศน.อำเภอคลองขลุง View
9 กศน.อำเภอคลองลาน View
10 กศน.อำเภอไทรงาม View
11 กศน.อำเภอพรานกระต่าย View
12 กศน.อำเภอบึงสามัคคี View