โครงการประชารัฐ สร้างสุขสู่ชุมชน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม)

วันศุกร์ที่ 21  มิถุนายน  2567  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์ นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการประชารัฐ สร้างสุขสู่ชุมชน บูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) “ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี ครอบครัวขาณุ ไม่ทิ้งกัน” ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพุทรา เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอขาณุวรสักษบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่  6  ในวันศุกร์ที่  21  มิถุนายน 2567 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่  6  ตำบลป่าพุทรา  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 0 793


กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น

วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๗   นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบหมายบุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๗ ซึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  เข้าร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอ ๑๑ อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จุดตั้งขบวนทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 0 766


ศิษย์มีครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 "ศิษย์มีครู" สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู นำโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยนางธัญมล โอมณีเขียว ครู และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยมีนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทกับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

วันครู ประจำปี 2567 ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นวันสำคัญสำหรับศิษย์มีครู ที่จะแสดงความเคารพรัก ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยได้ร่วมใจจัดทำพานไหว้ครูตามประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณ ในการนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู ครู และศิษย์ดีเด่นประจำปี 2567 ของสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูในการปฏิบัติงาน และให้ผู้เรียนมุ่งมั่นสู่ฝันในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล 5 โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 0 772


ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยนางธัญมล โอมณีเขียว ข้าราชการครู และบุคลากรครูทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง นโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน และพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานนำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ในการนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู และผู้เรียน นางดุจเดือน คำวัง และนางธัญมล โอมณีเขียวได้มอบชุดนักศึกษาใหม่ให้กับครู กศน.ตำบล เพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ ต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2567 0 901


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 2567 เวลา 07.30 น. นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสภานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ  พร้อมด้วยบุคลากร สกร.ระดับบอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 (พิธีช่วงเช้า) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธี

เวลา  18.00 น. นายปรีชา  อภิชาติ  พร้อมด้วยบุคลากร สกร.ระดับบอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เข้าร่วมกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระนาง​เจ้าฯ​ พ​ระ​บรม​ราชิ​นี​ เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​เฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ 3 มิถุนายน​ 2​567 โดย​มี​นายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ถวาย​ราช​สักกา​ระ​และ​วาง​พาน​พุ่ม​ และ​พิธี​จุด​เทียน​ถวาย​พระพร​ชัย​มงคล​ ใน​ครั้ง​นี้​ ณ หอ​ประชุม​เฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา​ ที่​ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2567 0 874


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2567  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา  อภิชาติ  พร้อมด้วยบุคลากร สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะและบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เพื่อความสะอาด สวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป โดยบุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้พัฒนาบริเวณด้านหน้าห้องสมุด ตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ เก็บกิ่งไม้ รอบบริเวณ ศูนย์ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567 0 790


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่  ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗  สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗  โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นวิทยการถ่ายทอดเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทย และกล่าวรายงานโครงการ และวัตถุประสงค์โครงการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๑. กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเป็นนักษาใหม่รวมทุกระดับในจำนวน  ๗๐  คน

     ๒. บุคลากรครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  จำนวน  ๑๘  คน

วัตถุประสงค์

          ๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจหลักสูตร วิธีการเรียน การจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖

        ๒ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และรับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานโครงการ

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น  ๙๘  คน  เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร  วิธีเรียน ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖

- กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้กับครูผุ้สอนตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต่อไป

- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 0 1,076


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 1. ประวัติ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  
 2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดสร้างขึ้นใน
 3. ปี พ.ศ.๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยตั้งอยู่ ที่หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. จังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ ๑ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุของอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยอยู่ภายในบริเวณ
 5. อำเภอขาณุวรลักษบุรี และส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,
 6. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี , สถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี  ,  สำนักงานที่ดินอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 7. ,โรงเรียนขาณุวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี ห้องสมุดอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้
 8. จัดสร้างด้วยเงินงบประมาณของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบ
 9. จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 10.  ได้เปิดใช้บริการแก่ประชาชน สมาชิกห้องสมุด นักเรียน นักศึกษา  มาจนถึงปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 4 755


บุคลากร

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"บุคลากร กศน.อำเภอ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 112 574


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 5 828


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 5 1,638


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 5 1,256


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 4 1,671


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 5 828


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 5 1,638


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 5 1,256


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 4 1,671


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 5 828


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 5 1,638


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 5 1,256


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 4 1,671


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9

นที่ 22 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครชูชำนาญพิเศษ รักษาการผู้อำนวนการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ นางณิขาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลร่วมมอบหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านหนังสือชุมชน และผู้ใช้บริการได้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2565 5 828


ส่งมอบหนังสือให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้รับมอบหมายจากนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับนางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู นำหนังสือไปหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนได้อ่านข่าวสารเป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 5 1,638


มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา 21 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2564  นางเดือนเพ็ญ  ชาวนายก  ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้นำหนังสือพิมพ์ว่ารสาร หมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับหมู่ที่ 9  ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปอย่างทั่วถึง

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 5 1,256


มอบหนังสือพิมพ์ให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุภาพ  ทองทจิตร  ครู กศน.ตำบลบ่อถ้ำ  ได้นำหนังสือพิมพ์ส่งมอบให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านส่องตาแล เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนได้อ่านข่าวสารให้ทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 4 1,671


มีต่อ

มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชนป่าพุทรา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา ได้มอบหนังสือพิมพ์และหนังสือวารสาร จาก ศูนย์แหล่งเรียนรู้ตำบลป่าพุทรา มอบให้กับนางนันดา พิมพ์ใจ ผู้รับมอบหนังสือซึ่งเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านวังพลับ หมู่ 9 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ไว้บริการให้กับผู้ใช้บริการอ่านหนังสือและยังช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน เพื่อใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 2 1,595


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 2 1,916


มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม หมู่ 16

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2564  นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านตะแบกงาม  โดยมีนายสุรพล เขตหิรัญกนก และอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนผู้รับมอบหนังสือพิมพ์ข่าวสารรายวันเพื่อส่งเสริมการอ่านผู้มารับบริการอ่านหนังสือข่าวสารรายวัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 ณ บ้านตะแบกงาม หมู่ 16 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2564 2 1,602


หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน

   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาขนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับ ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ครู กศน.ตำบลวังหามแห ครู กศน.ตำบลป่าพุทรา   เพื่อหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห ตำบลป่าพุทรา เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับชุมชนและบริการให้กับประชาชนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2564 2 1,610


จดหมายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 2 1,984


กำแพงเพชร เมืองคนแกร่งสู้ภัยโควิด

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 2 2,052


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 2 1,597


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบห้องสมุด

ทำเนียบบุคลากร

แบบประเมินความพึงพอใจ

บ้านหนังสือชุมชน

ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

คิวอาร์โค๊ต

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สรุปผลการดำเนินงาน

ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ

สื่อ ETV

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒567

  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี ๒567

  คลิก2
 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

  คลิก2
 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คลิก2
 • พัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

  พัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

  คลิก2
 • สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  คลิก2
 • งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

  งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

  คลิก2