กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากร สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสถานที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจ มีจิตสาธารณะพัฒนาธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 0 496


ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่1 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทรายทองวัฒนา ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติการพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา โดยมีนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธาน นายสมอง เมียกขุนทด ครู และนางสาวพรนิภา นวลจีน ครูผู้ช่วย เป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ 6 คน ประกอบด้วย ครู กศน.ตำบล 3 คน ครูอาสาสมัครฯ 2 คน บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 1 คน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งนี้ การบริหารงานบุคคลยังเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานต่อส่วนราชการและปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 0 483


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกรจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้ ข้าราชการครู และบุคลากร สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการประกันภายในสถานศึกษา ประจำีงบประมาณ 2567 โดยมี นานรา เหล่าวิทยา ข้ารชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทบทวนความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพของสถาานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 0 493


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา