ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อกศน.ตำบล ประจำวันที่ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-03-10 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
2 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
3 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-03-09 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
4 กศน.ตำบลวังควง 2023-03-09 กลุ่มสนใจการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประชาชนทั่วไป 12
5 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-03-09 สอดแทรกโครงการวิธีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่ม อสม. 25
6 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-03-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 69
7 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-03-09 กลุ่มสนในอาหารขนม 10 10
8 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-03-07 ให้ความรู้ยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 19
9 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-03-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 27
10 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-03-09 ปัจฉิม นักศึกษา 80
11 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-03-08 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
12 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-03-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 10
13 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-03-03 กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา กศน. 4
14 กศน.ตำบลยางสูง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
15 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน. 6
16 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
17
18
19
20 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา กศน. 6 คน
21 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-02-28 โครงการทหารศึกษาโครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษากศน. 6คน
22 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
23 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด"รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 6 คน
24 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด “รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ” กศน.ตำบลวังหามแห 15
25 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษากศน. 5
26
27
28 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-03-10 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักศึกษา 70
29 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-02-10 พบกลุ่มผู้เรียน เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
30 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-02-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40 คน
31 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-02-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
32 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-02-10 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ ประชาชนทั่วไป 10
33 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 13
34 กศน.ตำบลช่องลม 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
35 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
36 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-02-08 สอนอาชีพกลุ่มสนใจวุ้นแฟนซี ประชาชน 9
37 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-02-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 13
38 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจการทำถั่วทอดสมุนไพร ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
39 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
40 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-30 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับกลุ่มสนใจ ประชาชน 14 คน
41 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-02-08 กลุ่มสนใจวิชาจักสาน 12 12
42
43 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-02-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 28
44 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-02-03 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
45 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-02-07 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส นักศึกษา 9
46 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-02-07 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
47 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-03 การแข่งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 19
48 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
49 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา นักศึกษา กศน. 7
50 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-01-10 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 70
51 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 20
52 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 50
53 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 14
54 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-01-10 กีฬา กศน.สัมพันธ์ต้ายยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
55 กศน.ตำบลช่องลม 2023-01-10 โครงการกศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 24
56 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
57
58 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-01-06 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
59 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
60 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
61 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 3
62 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-01-05 โครงการทักษะชีวิตสอดแทรกยาเสพติด ประชาชน 19
63 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-01-05 ครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
64 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-01-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
65 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-01-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
66 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 การแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
67 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
68 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-01-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
69 กศน.ตำบลในเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวเป็นพลังสำคัญ หยุดยั้งการกลับไปเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
70 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-14 กีฬา กศน.พานต๋ายเกมส์ นักศึกษา กศน. 20
71 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-12-12 โครงการกีฬากศน.ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
72 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
73 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 5
74 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 12
75 กศน.ตำบลช่องลม 2022-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 13
76 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-12-08 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 17
77 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-11-30 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในชุมชน ประชาชนทั่วไปในตำบลวังชะโอน 25
78 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
79 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
80 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-12-07 โครงการพัฒนาการก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) ประชาชน 17
81 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-12-07 อบรมโครงการทักษะชีวิต ประชาขน 15
82 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-25 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
83 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-12-07 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 21
84 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-12-07 รู้เท่ากันพิษภัยยาเสพติดและวิธีป้องกัน นักศึกษา 27
85 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-12-07 ให้ความรู้เรื่องกัญชา นักศึกษา 10
86 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-12-07 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด "วัยใสต้านภัยยาเสพติด" (To Be Number One) ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
87 กศน.ตำบลวังควง 2022-12-06 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 10
88 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-12-06 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
89 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-06 การพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
90 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-02 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"ติดยาแล้วเป็นบ้า เพราะอะไร" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 6
91 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-12-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 17
92 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-29 ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 22
93 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 21
94 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 7
95 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-15 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 23
96 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-11-10 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด WHITE ZONE นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
97 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-11-10 กิจกรรม WHite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
98 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-11-09 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา 10
99 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-11-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษา 10
100 กศน.ตำบลช่องลม 2022-11-07 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
101 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-11-07 โครงการสถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
102 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-11-05 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
103 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-11-04 เดินรณรงค์ยาเสพติด นักศึกษากศน. 40
104 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-11-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 21
105 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
106 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-11-03 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลห้วยยั้ง 18
107 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-11-03 โครงการWhite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา 5
108 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-11-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
109 กศน.ตำบลวังควง 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 6
110 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 8
111 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 100
112 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-11-03 โครงการ white zone สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน 50
113 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-11-03 White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 5
114 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-10-11 โครงการ 8 กันยายน สัปดาห์แหล่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15
115 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 10
116 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เ นักศึกษา กศน.ตำบลปางมะค่ส 15 คน
117 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-10-10 โครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15 คน
118 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
119 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 5 คน
120 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลวังามแห 15 คน
121 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-10-10 โครงการ 8 กันยายนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษากศน 20
122 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
123 กศน.ตำบลยางสูง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
124 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
125 กศน.ตำบลช่องลม 2022-10-10 พัฒนาวัดช่องลม นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
126 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-10-10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 8
127 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-10-10 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน๊อค 100 % นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
128 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-10-10 สอบปลายภาค นักศึกษากศน. 40
129 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-10-10 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน็อค 100% นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
130 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-10-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
131 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-10-08 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 52 52
132 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-10-08 สอบปลายภาค นักศึกษา 45
133 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-10-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 12
134 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-10-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 200
135 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-10-04 สอดแทรกความรู้ นักศึกษา 18
136 กศน.ตำบลวังควง 2022-10-04 สอบซ่อม นักศึกษา 13
137 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-10-04 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 21
138 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-10-04 กิจกรรม นักศึกษา กศน. 7 คน
139 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-10-04 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
140 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-10-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 20
141 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-09-07 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
142 กศน.ตำบลวังควง 2022-09-12 สอบกลางภาค 22 22
143 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-09-09 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 17
144 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-09-09 ปัจฉิม นักศึกษา 15
145 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-09-11 ส่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา/ประชาชน 15
146 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-09-11 กลุ่มสนใจจักสาน 14 14
147 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-09-11 การพบกลุ่ม นักศึกษา ่ี14
148 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-09-11 สอบกลางภาค 43 43
149 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-09-08 พบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา กศน. 14
150 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-09-09 การสอบกลางภาคเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 42
151 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-09-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 22
152 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-09-10 โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
153 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 15
154 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-09-10 พบกลุ่มผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
155 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-09-09 กิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดภัยสังคม พิษร้ายทำลายชาติ" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 35
156 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 25
157 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน 20
158 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 15
159 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 15
160 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
161 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลวังหามแห 15
162 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
163 กศน.ตำบลยางสูง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
164 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
165 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-09-10 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
166 กศน.ตำบลช่องลม 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
167 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-09-07 ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านชายเคือง 67
168 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-09-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
169 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 19
170 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10
171 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากแผ่นพับ เรื่อง การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 16
172 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
173 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
174 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-09 ประชุมประจำเดือน ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 40
175
176
177
178 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
179 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
180
181 กศน.ตำบลวังแขม 2022-08-10 โครงการกศน อำเภอคลองขลุงร่วมใจต้านภัยตาเสพติด นักศึกษากศน 9 คน
182 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10
183
184 กศน.ตำบลวังไทร 2022-08-10 โครงการส่งเสริมการต้านภัยยาเสพติดกศนอำเภอคลองขลุง นักศึกษากศนตำบลวังไทร 18 คน
185
186
187
188
189
190
191
192 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
193 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-08-08 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 70
194 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10คน
226 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-08-10 โครงการผู้สูงอายุ 14 14
227 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
228 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
229 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 15
230 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลโค้งไผ่ 10
231 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
232 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
233 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
234 กศน.ตำบลยางสูง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
235 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-08-10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา 14
236 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
237 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-08-10 วันนี้รบกโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
238 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
239 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน. 10
240 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-08-09 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 45
241 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-08-09 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี มีจิตอาสา นักศึกษา กศน. 10
242 กศน.ตำบลวังควง 2022-08-10 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลวังควง 12
243 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-08-09 อบรมประชาชนสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
244 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
245 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-08-08 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 16
246 กศน.ตำบลช่องลม 2022-08-07 โครงการอบรมให้ความรู้ กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
247 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-08-07 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
248 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-08-05 ให้ให้ความรู้เรื่องกัญชากัญชง ประชาชน 15
249 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-08-10 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
250 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-02 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
251 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-01 กิจกรรม สอดแทรกการเรียนรู้ การแต่งคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
252 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 12
253 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
254 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
255 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 มิติ ห่างไกลยาเสพติด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 14
256 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ จับคู่ข้อความ สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
257 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-07-06 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 10คน
258 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-07-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
259 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-16 โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
260 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-07-08 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 33
261 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-07-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
262 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-07-08 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 16
263 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-07-07 กิจกรรมไหว้ครู 10 10
264 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
265 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
266 กศน.ตำบลช่องลม 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
267 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-07-07 โครงการอบรมปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
268 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
269 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 20
270 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
271 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-07-06 อบรมให้ความรู้ดิจิทัลชุมชล นักศึกษาและประชาชน 15
272 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 21
273 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องกัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 21
274 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
275 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
276 กศน.ตำบลวังควง 2022-07-06 รณรงค์การจัดประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด นักศึกษา 15
277 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศนตำบลวังหามแห 10
278 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
279 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 15
280 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15 คน
281 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบล 20
282 กศน.ตำบลยางสูง 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
283 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-07-06 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 13
284 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-07-06 จัดประกวดการทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
285 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-07-06 โครงการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา 80
286 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-07-05 จัดการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส 19
287 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-07-04 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา กศน. 5
288 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-21 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
289 กศน.ตำบลสักงาม 2022-06-29 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 17
290 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-07-05 ทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
291 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-07-05 โปลเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
292 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-07-05 สอดแทรกให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
293 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-07-05 พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยยาเสพติด ประชาชน 30
294 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-02 จับคู่ความสัมพันธ์ของสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
295 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-06-28 โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชน 80
296 กศน.ตำบลนครชุม 2022-06-28 To be Number One นักศึกษา 5 คน
297 กศน.ตำบลวังทอง 2565-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5
298 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
299 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
300 กศน.ตำบลเทพนคร 2022-06-26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลเทพนคร 8
301 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2022-06-26 โครงการtobe nuber 1 ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนาบ่อคำ 6
302 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 5
303 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-28 โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
304 2022-06-26 โครงการ​ to be nuber 1 นักศึกษา​ กศน.ตำบลทรงธรรม 5
305 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลคณฑี นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 10 คน
306 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอนดิจิทัลชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
307 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมขน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
308 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-06-13 สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 10
309 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-27 โครงการให้ความรู้ เรื่อง การปลูกกัญชา กัญชง และการทำเครื่องดื่มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมทิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประชาชนและนักศึกษา 15
564 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการอาสาสมัครยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษา 4
565 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมการคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา 1
566 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 วันรำลึกพญาลิไทย นักศึกษา 7
567 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมทำพานและไหว้ครู นักศึกษา 7
568 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการ TO BE Nomber one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5 คน
569 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-06-26 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เรื่อง กัญชา กัญชง นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 14
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา 10
580 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา 12 คน
581
582
583
584 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชา-กัญชง และการทพเครื่องดื่มน้ำกัญาเพื่อสุขภาพ ประชาชน 4
585 กศน.ตำบลวังไทร 2022-06-20 กิจกรรมทักษะชีวิตและต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 42 คน
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 10
598 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-06-23 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 31 คน
599 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-06-16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงสามัคคี นักศึกษา 25
600 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนครภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90
601 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 15
664 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-06-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 20
665 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านภาคเรียนที่1/65 นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 15 คน
666 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-06-01 จัดกิการเรียนการสอน นักศึกษา 15
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-09-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดี นักศึกษา 20
679 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 7
680 กศน.ตำบลวังบัว 2022-06-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 20
681 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-06-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
682 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลดอนแตง 10
683 กศน.ตำบลพานทอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
684 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
685 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-06-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบล 12
686 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
687 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครู สู่การเรียนรู้รักการอ่าน ประจำภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
688 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
689 กศน.ตำบลยางสูง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 20
690 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านประจำภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
691 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณของ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน นักศึกษา กศน. 20
692 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษากศน 20
693 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 14
694 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 26
695 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-05-24 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา นักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา 9
696 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-06-08 อบรม ศส.ปชต.ตำบลถาวรวัฒนา ประชาชน 10
697 กศน.ตำบลช่องลม 2022-06-08 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
698 กศน.ตำบลวังยาง 2022-06-10 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) สมาชิกศส.ปชต. 10
699 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
700 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-06-08 ประชุมคณะกรรมการ ศส ปชต คณะกรรมการ ศส ปชต 9
701 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-06-01 จิตอาสาพัฒนากศน.้มือง นักศึกษา 5 คน
702 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-08 กิจสอดแทรกการเรียนรู้ นักศึกษา 10
703 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-05-31 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
704 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 21
705 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 25
706 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07
707 กศน.ตำบลวังแขม 2022-06-03 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลวังแขม นักศึกษา 12
708 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
709 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา1/65 นักศึกษา 70
710 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-06-07 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 16
711 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ความรู้โทษและกฎหมายของยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
712 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
713 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
714 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา
715 กศน.ตำบลอ่างทอง 2022-06-07 กิจกรรมสอกแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 12
716 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาึเรียนที่1/2565 นักศึกษา กศน. 10
717 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมสอดแทรกในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 10 คน
718 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 7 คน
719 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-27 โครงการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
720 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-06-06 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 10
721 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15คน
722 กศน.ตำบลวังควง 2022-06-06 ประชาสัมพันธ์รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน 13
723 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
724 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-06-06 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 100 คน
725 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-06-06 ประชุมสอดแทรกประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหายาเสพติดประจำตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัววัว 22
726 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-06-06 สอดแทรกประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
727 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-06-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
728 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
729 กศน.ตำบลในเมือง 2022-05-21 ส่งเสริมการอ่าน "ระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
730 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
731
732
733
734 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-05-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
735 กศน.ตำบลช่องลม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 5
736 กศน.ตำบลวังบัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ประชาชน 23คน
737 กศน.ตำบลวังไทร 2022-05-11 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 11
738 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-09 ส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 8
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-05-10 ส่งเสริมอาชีพวิชาช่างทาสี ประชาชนทั่วไป 11
760 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-05-10 การให้ความรู้ออนไลน์ : กฎหมายน่ารู้ เยาวชนกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 42
761 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-05-10 ให้ความรู้สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
762 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 ประชาชนตำบลคลองสมบูรณ์ 10
763 กศน.ตำบลวังแขม 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาเสพติด นักศึกษา 10คน
764 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนบ้านมาบคล้า 20คน
765 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โทษและพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
766 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-07 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางการ ลด เลิก ละ ยาเสพติด เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7คน
767 กศน.ตำบลวังยาง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
768 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-05-09 รับสมัครนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 10
769 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป 12
770 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 20
771
772 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลบึงทับแรต 10
773 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลวังตะแบก 5
774 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลท่าพุทรา 10
775 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-07 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 15
776 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
777 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 5
778 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 13
779 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-05-10 สอดแทรกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชา การทำผีเสื้อจากผ้าใหม ประชาชนทั่วไป 12.
780 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-05-10 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ประชาชน 17
781 กศน.ตำบลวังควง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 10
782 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-05-09 เกร็ดความรู้ออนไลน์ นักศึกษา 25
783 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-05-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 12
784
785
786 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-04-12 โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง ผู้สูงอายุตำบลหนองไม้กอง 30
787 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-04-12 สอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษา 20
788 กศน.ตำบลช่องลม 2022-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
789 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-04-08 ให้ความรู้สอดแทรกโครงการสูลอายุ ผู้สูงอายุ 15
790 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
791 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
792 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-04-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
793 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-04-10 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 6
794 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-04-11 จิตอาวาพัฒนาชุมชน นักศึกษา 10
795 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-03-31 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 15
796 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-04-11 สอบปลายภาค นักศึกษา ี47
797 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-04-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สมองผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 30
798 กศน.ตำบลพานทอง 2565-05-11 ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ 30
799 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-04-11 โครงการผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 30
800 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-04-10 สอบนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา กศน. 20
801 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-04-10 สอบซ่อม นักศึกษา 25
802 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-04-10 สอดแทรกความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี นักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี 20คน
803 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-04-10 สอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 15คน
804 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-04-01 กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน นักศึกษาและประชาชนตำบลจันทิมา 20
805 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-04-08 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 12
806 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 8
807 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
808 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-04-11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 40
809 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-04-09 ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชน นักศึกษา 15 คน
810 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-04-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15
811 กศน.ตำบลยางสูง 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
812 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-04-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 8
813 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10คน
814 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-04-09 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 นักศึกศึกษา 10
815 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-04-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 14
816 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
817 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลสังหามแห 10คน
818 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-04-08 โครงการอบรมให้วามรู้เรื่องยาเสพติดเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10
819 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-03-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10 คน
820 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
821 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-04-09 กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต นักศึกษา กศน. 15
822 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-04-08 ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิเสธยาเสพติด นักศึกษา กสน.ตำบลวังตะแบก 7
823 กศน.ตำบลวังควง 2022-04-08 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 10
824 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 12
825 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-04-05 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1 - 10 เมษายน 2565 นักศึกษา 19
826 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-04-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 12
827 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-04-07 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว เรื่องพืชกระท่อมรักษาโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
828 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-03-10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา นักศึกษา กศน. 5
829
830
831
832 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 ให้ควารู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 26
833 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 26
834 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-03-10 การพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 14
835
836
837 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-03-10 โครงการส่งเสริมการเลืมหนังสือ กศน.อำเภอไทรงาม ผู้ลืมหนังสือ 36
838 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 15
839 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-03-10 โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาวะสำหรับนักศึกษากศน. นักศึกษากศน. 61คน
840 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-03-10 พบกลุ่มให้ความรู้ นักศึกษา 15
841 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-03-08 โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา 10
842 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-03-10 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา 12
843 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-03-10 สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา 12
844 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 20
845 กศน.ตำบลในเมือง 2565-03-09 ส่งเสริมการอ่าน การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
846 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
847 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
848 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-03-03 พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษากศน. 19
849 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-03-09 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
850 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-03-09 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
851 กศน.ตำบลช่องลม 2022-03-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
852 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 20
853 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-03-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 25
854 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถี ห่างไกลยาเสพติด นักศึกศึกษา 10
855 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 16
856 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
857 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด 8 8
858 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-28 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
859 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-03-08 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 16
860 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-03-04 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 19
861 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-03-07 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
862 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-02-28 สอดแทรกเนื้อเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 15
863 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-03-07 ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 56
864 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-03-07 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
865 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-03-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ "หัวข้อสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวัน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
866 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว 7
867 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
868 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน 10
869 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-03-01 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 15
870 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 40
871 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา นักศึกษา 40
872 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2564 นักศึกษา กศน .ตำบลวังหามแห 15คน
873 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลบ่อถ้ำ 20
874 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-24 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 40
875 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-02-22 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา 40
876 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
877 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 40
878 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
879
880
881 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-02-10 โครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษากศน. นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90คน
882 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
883 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
884 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-10 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 10
885 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-02-10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน 40
886 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2022-02-09 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนตำบลเทพนิมิต 50
887 กศน.ตำบลพานทอง 2022-02-10 พบกลุ่มสานสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
888 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-02-10 พบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 18 คน
889 กศน.ตำบลมหาชัย 2022-02-10 พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ สอบเก็บคะแนน นักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย 36
890 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-02-10 โครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 25
891 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-01-31 พบกลุ่มสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค เรียน 2/2564 กศน.ตำบลหนองแม่ตแง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองแม่แตง 21
892
893
894
895 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-02-10 นักศึกษา 6
896 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 22
897 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติดนักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 32
898 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 23 23
899 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 24
900
901
902
903 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอไทรงาม นักศึกษากศน.อำเภอไทรงาม 35
904 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ นักศึกษา 10
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-02-10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลทรงธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 9
936 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-22 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
937 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-01-23 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
938
939
940 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-01-24 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัด นักศึกษา 20
941 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-02-10 แทรกเนื้อหาการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
942 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-01-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา 20
943 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2022-02-03 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลธำมรงค์ 12
944 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบุญพัฒนาวัด ผู้เรียน 10
945 กศน.ตำบลวังทอง 2022-02-10 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 18
946
947 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2022-01-26 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณรอบ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2 คน
948
949
950 กศน.ตำบลคณฑี 2022-02-10 ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 9 คน
951 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-27 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน. 1
952 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 3
953 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-27 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค นักศึกษา กศน. 45
954 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-02 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน. 3
955 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-03 โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. 5
956 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-09 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 4
957 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-02-09 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน. 12
958 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-26 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลไทรงาม 15คน
959 กศน.ตำบลระหาน 2565-03-02 กิจกรรมการเรียนรู้ การปฎิเสธเพื่อน นักศึกษา กศน.ตำบลระหาน 12
960 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-02-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15 คน
961 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-02-09 สอนวิชาการป้องกันการทุจริต นักศึกศึกษา 10
962 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-02-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 17
963 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 12
964 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
965 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-09 พัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
966 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-02-09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
967 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 26
968 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
969 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
970 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-08 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ขับเคลื่อน 9 ขั้นตอน ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 50
971 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
972 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-02 พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากศน. 17 คน
973
974 กศน.ตำบลช่องลม 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
975 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
976 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-02-04 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 20
977 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-01-17 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 18
978 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-02-04 สอบกลางภาค นักศึกษา 22
979 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-26 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 28
980 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-12 ประชาสัมพันธ์สอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละภัยของยาเสพติด ประชาชน 12
981 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-05 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 2
982 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-28 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา 23
983 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-02-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 22
984 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-02-04 กิจกรรม การเรียนการสอน กศน.ตำบลท่ามะเขือ นักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะเขือ 10
985 กศน.ตำบลวังยาง 2022-02-04 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประชาชน 53
986 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-02-25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 25
987 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-02-03 พบกลุ่มจักกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
988 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 15
989 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-25 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 11
990 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
991 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-31 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 25
992 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-02-01 สอบกลางภาค นักศึกษา 43
993 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-02-01 การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 40
994 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-02-01 สอดแทรกในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 30
995 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-26 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน. 30
996 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-02-01 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 54
997 กศน.ตำบลในเมือง 2022-01-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งการเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
998 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-01-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษากศน. 16
999 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-01-10 สอดแทรกเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1000 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-01-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
1001 กศน.ตำบลระหาน 2565-11-01 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนเรียงความยาเสพติด นักศึกษา กศน.
1002 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลแสนตอ 10
1003 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-01-10 อาชีพระยะสั้น ประชาชน 15
1004 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1005 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 10
1006 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2565-01-10 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน.ตำบล 5
1007 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2565-01-10 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนตำบลเทพนิมิต 15
1008 กศน.ตำบลยางสูง 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 14
1009 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-01-10 จิตอาสาTobe number one ร่วมกิจกรรม โครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านท่านา ม.7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 48 คน
1010 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 12
1011 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-01-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 30
1012 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมการ SWOT สิ่งเสพติดในชุมชน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 19
1013 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนตำบลปางตาไว 17
1014 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-01-10 จัดการเรียนเรียนการสอน นักศึกษา 10
1015 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 32
1016 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-10-01 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1017 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียน,นักศึกษา 30
1018 กศน.ตำบลวังควง 2022-01-10 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลวังควง 12
1019 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-01-10 ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนตระนักถึงพิษภัยยาเสพติด นักศึกษาและปะชาชนทั่วไป 38
1020 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-01-10 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
1021 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-01-10 กิจกรรมประชาคมชุมชน ประชาชนตำบลเขาคิรีส 10
1022 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-01-10 ติดตามสำรวจกลุ่มอาชีพ ประชาชน 20
1023 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-01-10 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1024 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 20 คน
1025 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-05 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1026 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15 คน
1027 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-01-10 ลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1028 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-01-10 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1029 กศน.ตำบลวังยาง 2565-01-10 จิตอาสาพระราชทาน เข้าค่ายลูกเสือ 11
1030 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-01-10 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1031 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-01-10 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1032 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
1033 กศน.ตำบลช่องลม 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
1034
1035 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-01-06 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
1036 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1037 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-01-05 ผลกระทบของยาเสพติด นักศึกษา 14
1038 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 4คน
1039 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 40คน
1040 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-01-05 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 11 คน
1041 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-01-07 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ผู้เรียน ม.ต้น 13
1042 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-01-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 13
1043 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2021-12-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 6
1044 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-21 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม (4 มิติสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด) นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 22
1045 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2021-12-10 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 14
1046 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2021-12-17 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 32
1047 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 33
1048 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-12-14 สอดแทรกนื้อหาโทษยาเสพติดในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลธำมรงค์ระดับม.ต้น 8
1049
1050 กศน.ตำบลช่องลม 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 21
1051
1052 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2021-12-10 อบรมฝห้ความรู้เรื่องยาเสพติดตำบลเทพนิมิต ประชาชนตำบลเทพนิมิต 60
1053 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-12-10 โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่26พฤศจิกายน2564ณ.กศน.อำเภอโกสัมพีนครเวลา08?30-16.30น.มีผู้เข้าร่วมโครงการ15คน ประชาชนทั่วไป 15คน
1054 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-12-09 พบกลุ่มแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษา 40
1055 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-12-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 40
1056 กศน.ตำบลคณฑี 2021-12-09 สอดแทรกกิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 20 คน
1057 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียน การสอน นักศึกษา 18 คน
1058 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1 ธันวาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง นักศึกษา กศน.เมืองกำแพงเพชร 30 คน
1059 กศน.ตำบลวังทอง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นักศึกษา 15
1060 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-12-09 จัดบอร์ดให้ความรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 21
1061 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เรืองยาเสพติดใน โครงการให้ความรู้ป้องกันโควิด 19 ประชาชน 15
1062 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-12-09 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1063 กศน.ตำบลอ่างทอง 2021-12-09 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1064 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-12-09 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 11
1065 กศน.ตำบลนครชุม 2564-12-09 โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมือง(สวนป่าสัก) นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาปลอดภัยจากยาเสพติด 3 คน
1066
1067 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2021-12-01 โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นักศึกษา กศน.ตำบล 2
1068 กศน.ตำบลเทพนคร 2021-12-01 จิตอาสา นักศึกษา 5
1069 กศน.ตำบลหนองปลิง 2021-12-01 โครงการจิตอาสา 5 5
1070 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-11-16 สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา 10
1071 กศน.ตำบลวังควง 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1072 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 9
1073 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-12-10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(กลุ่มเริงกะพง)(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 32
1074 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-12-09 พบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองไม้กอง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 12
1075 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพึงประสงค์วิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 23คน 25คน
1076 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 4
1077 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 10
1078 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1079 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-12-09 โครงการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นักศึกษาและประชาชน 23
1080 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-09 กิจกรรมให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 20
1081 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 20
1082 กศน.ตำบลวังบัว 2021-12-09 กศน.ตำบลวังบัวห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาและประชาชน 12
1083 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-12-02 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ นักศึกษา กศน. 15
1084 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 18
1085 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2021-12-08 จัดการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 30 คน
1086 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1087 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1088 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 37
1089 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-12-08 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1090 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-12-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 11
1091 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-12-08 เรียนรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา 18
1092 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-08 บริจากเลือด นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 5
1093 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-12-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
1094 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-03 จิตอาสา นักศึกษา 5
1095 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-01 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 14
1096 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-12-08 จิตอาสา นักศึกษาและประชาชนตำบลหัวถนน 87คน
1097 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2564-12-08 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบล 10
1098 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-12-08 โครงการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 30
1099
1100
1101 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-12-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 15 คน
1102 กศน.ตำบลพานทอง 2021-12-07 อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทั่วไป 23
1103 กศน.ตำบลมหาชัย 2564-12-07 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาชน 46
1104
1105 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1106 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-01 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษา กศน. 3
1107 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักศึกษา กศน. 10
1108 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-12-07 กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10 คน
1109 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-12-07 โครงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวันพบกลุ่ม นักศึกษา 15
1110 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้"ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1111 กศน.ตำบลดอนแตง 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 50
1112 กศน.ตำบลวังชะพลู 2021-11-18 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 15
1113 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษากศนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษากศน 40
1114 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1115 กศน.ตำบลเกาะตาล 2021-11-16 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 10
1116 กศน.ตำบลสลกบาตร 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1117 กศน.ตำบลปางมะค่า 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชืวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลบ้อถ้ำ ตำบลปางมะค่า ตำบลสลกบาตร 40
1118 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-23 กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 15
1119 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-16 สอดแทรกบทเรียนในเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 21
1120 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-28 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เป็นหูเป็นตา"เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1121 กศน.ตำบลทรงธรรม 2021-11-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1122 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 12
1123 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-22 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 42
1124 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-18 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 20
1125 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2564-12-24 ปลูกผัก นักศึกษา 14
1126 กศน.ตำบลสระแก้ว 2564-11-05 การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบล นักศึกษา กศน. 39
1127 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-17 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/64 นักศึกษา 13
1128 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขแงนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1129 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยยาเสพติด นักศึกษากศนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 26
1130 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-15 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10คน
1131 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-16 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน ข่าวยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 17
1132 กศน.ตำบลยางสูง 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 40 คน
1133 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2564-11-11 สอดแทรกโทษของยาเสพติดในวิชาทักษการเรียนรู้ นักศึกษา 22
1134 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-11-10 สอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา 20
1135 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 15
1136 กศน.ตำบลวังบัว 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1137 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1138 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-10 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID19)กศน.อำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 นักศึกษาและประชาชน 21
1139 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
1140 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-11-09 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2564 นักศึกษาเเละประชาชนทั่วไป 10
1141 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 21 คน
1142 กศน.ตำบลวังยาง 2021-11-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกความรู้โทษของยาเสพติด ประชาชน 11
1143 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหินดาต(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 29
1144 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กสน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะโอน 30
1145 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-11-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นอวค์การบริหารส่วนตำบล ประาชนทั่วไป 50
1146 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-11-10 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 10
1147 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 32
1148 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-10-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 27 คน
1149 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน 15
1150 กศน.ตำบลวังควง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 18
1151 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองพิไกร 21คน
1152 กศน.ตำบลระหาน 2021-10-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน. 10
1153 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหนองหัววัว นักศึกษา 11คน
1154 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 22 คน
1155 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.คำบลวังตะแบก 11 คน
1156 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 15
1157 กศน.ตำบลช่องลม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา 18
1158 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษากศน.ตำบลท่าไม้ 30
1159 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21 คน
1160 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 30
1161 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1162 กศน.ตำบลมหาชัย 2021-10-11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน. 15
1163 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-11-10 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 11 คน
1164 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1165 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 25คน
1166 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง 12 คน
1167 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
1168 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 13
1169 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-11-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 18 คน
1170 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-11-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 34
1171 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 26
1172 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-11-10 ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1173 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-11-05 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 30 คน
1174 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2564-11-09 ปฐมนิเทศและพัฒนากศน.ตำบล นักศึกษา 10
1175 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-11-09 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 18
1176 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-11-09 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักศึกษา 20