ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อกศน.ตำบล ประจำวันที่ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-04-09 งานประจำปีวัดกุฏิการาม ประจำปี 2567 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
2 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-04-09 วันที่ 2 เมษายน 2567 วันรักการอ่าน ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
3 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-04-09 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (อาสาพัฒนาพาห่างไกลยาเสพติด) ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 20
4 กศน.ตำบลช่องลม 2024-04-07 โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
5 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 40
6 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-01-11 กิจกรรมพบกลุ่มสอดแทรกยาเสพติด นักศึกษา 16
7 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-02-11 โครงการกีฬา สกร.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567 นักศึกษา 30
8 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-03-08 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ผู้เรียน ศกร.จันทิมา 13
9 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-03-08 ประชุม ผู้นำชุมชน 20
10 กศน.ตำบลลานกระบือ 2024-03-10 เรียนรู้เรื่องยาเสพติดผ่านสมาร์ทโฟน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
11 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-03-08 โครงการกีฬา สกร.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 50
12 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-03-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบล 6
13 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-29 ประกวดโครงงาน นักศึกษา 60
14 กศน.ตำบลช่องลม 2024-03-09 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
15 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
16 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-02-20 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 5
17 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-02-20 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 6
18 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลปางมะค่า 8
19 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 10
20 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาสกร. 10
21 กศน.ตำบลวังชะพลู 2567-03-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษาศกร.ตำบลวังชะพลู 10
22 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 8
23 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบล 8
24 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา สกร. 5
25 กศน.ตำบลยางสูง 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา ศกร.ตำบลยางสูง 10
26 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2024-03-05 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียน 40
27 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-03-05 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
28 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-03-04 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา สกร.อำเภอพรานกระต่าย 40
29 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-03-04 โครงการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา กศน. 50
30 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-03-04 พบกลุ่มสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 9
31 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-03-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร 10
32 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-03-04 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 20
33 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-02-10 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 50
34 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-02-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิจสาธารณะ นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 20
35 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 25
36 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-02-12 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ำทย นักศึกษา กศน. 15
37 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-02-08 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 10
38 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-02-12 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 22คน
39 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-02-11 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 15
40 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 25 คน
41 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 21
42 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-02-08 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 30
43 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 10
44 กศน.ตำบลวังชะพลู 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุฯโซนแหล่งอารยธรรมโบราณ 20
45 กศน.ตำบลยางสูง 2024-02-07 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา ศกร.ตำบลยางสูง 15
46 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-02-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิตสาธารณะ นักศึกษา 7
47 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-08 จัดกิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 15
48 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้เรียน ศกร.ตำบลจันทิมา 7
49 กศน.ตำบลสักงาม 2024-02-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
50 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2024-02-08 กิจกรรมการจัดการเรียนกสรสอน นักศึกษา 36
51 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2023-12-31 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา 34
52 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-02-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 15
53 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-02-05 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนตำบลนักศึกษาและประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
54 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-02 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียน 50
55 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2024-01-31 รถโมบายเคลื่อนที่ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 105
56 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-02-02 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
57 กศน.ตำบลช่องลม 2024-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 15
58 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-02-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 10
59 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-02-02 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 18
60 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2024-02-02 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 60
61 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 วันเด็กแห่งชาติ เด็กและประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 100
62 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 50
63 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 100
64 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2024-01-31 พบกลุ่ม การเรียนการสอน นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 25
65 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-01-10 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
66 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-01-10 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพชีวิตด้วยศิลปะ ผู้เรียน 10
67 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-01-10 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส 5 5
68 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นศ.ศกร.ตำบลวังหามแห 10
69 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา ศกร. 5
70 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-01-08 นักศึกษา 70
71 กศน.ตำบลวังชะพลู 2566-12-15 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษาศกร.ตำบลวังชะพลู 15
72 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-12-15 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 9
73 กศน.ตำบลช่องลม 2024-01-08 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยห่างไกลยาเสพติด พิชิตโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
74 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 12
75 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
76 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
77 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 7
78 กศน.ตำบลยางสูง 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 15
79 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-01-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
80 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-01-03 รถโมบายส่งความสุข ส่งเสริมการอ่าน นักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 115
81 กศน.ตำบลวังควง 2023-12-19 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประชาชนทั่วไป 20
82 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-12-27 กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน(รถโมบายเคลื่อนที่) นักเรียน 20
83 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-01-03 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 12
84 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-12-28 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 10
85 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-01-03 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 10
86 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-01-03 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
87 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-01-03 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 7
88 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-01-03 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิโรคซึมเศร้า นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 10
89 กศน.ตำบลในเมือง 2024-01-02 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 16
90 กศน.ตำบลในเมือง 2024-01-02 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 16
91 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกศึกษา 30
92 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 30 คน
93 กศน.ตำบลสักงาม 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา 25
94 กศน.ตำบลช่องลม 2023-12-08 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
95 กศน.ตำบลในเมือง 2023-12-17 กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง เตือนใจไกลเรือนจำ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 19
96 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
97 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 5
98 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-12-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 20
99 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-12-08 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
100 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-11-10 กิจกรรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 21
101 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-12-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
102 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-12-10 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียน ศกร.ตำบลจันทิมา 25
103 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-12-12 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสรินการอ่าน ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 19
104 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-12-06 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา นักศึกษา 13
105 กศน.ตำบลในเมือง 2023-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการพบกลุ่ม เรื่อง ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก นักศึกษา ศกร..ตำบลในเมือง 15
106 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-12-04 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 12
107 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-12-03 สอดแทรกเรื่อยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 20
108 กศน.ตำบลวังควง 2023-11-30 สอดเเทรกเนื้อหาด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษาในการพบกลุ่ม นักศึกษา ศกร.ตำบลวังควง 5
109 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-12-04 โครงการปฐมนิเทศ 2/2566 10 10
110 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-11-30 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 15
111 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-12-04 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
112 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-12-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
113 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-12-04 กิจกรรม 5 ส. คณะครู ศกร.อำเภอพรานกระต่าย 17
114 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-12-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
115 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2023-11-30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2/66 นักศึกษา สกร.อำเภอคลองลาน 42
116 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2023-11-29 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกศึกษา 20
117 กศน.ตำบลสักงาม 2023-11-29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/66 20 22
118 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2023-11-29 โครงการปฐมนิทศนักศึกษา นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 30 คน
119 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-11-28 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม เกียวกับยาเสพติด เรื่อง การจับค่คำตอบที่ใฃ่ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 24
120 กศน.ตำบลในเมือง 2023-11-24 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ในการพบกลุ่มเกี่ยวกีบยาเสพติด เรื่อง การจับคู่คำตอบที่ใช่ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 6
121 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
122 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสกร อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบลวังชะพลู 10
123 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 10
124 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
125 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
126 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 5คน
127 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 10คน
128 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
129 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสกลอำเภอขาณุวรลักษบุรีภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาศกร.ตำบลปางมะค่า 15 คน
130 กศน.ตำบลยางสูง 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา สกร.ตำบลยางสูง 10
131 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 9
132 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน2/2566 นักศึกษาตำบลแสนตอ 10
133 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-11-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 12
134 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-11-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/66และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
135 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-11-06 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
136 กศน.ตำบลช่องลม 2023-11-06 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
137 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-11-03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 20
138 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-11-03 ปฐมนิเทศ นักศ 70
139 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-11-01 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
140 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-11-01 กิจกรรมมอบเงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 17
141 กศน.ตำบลวังควง 2023-11-01 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 6
142 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-31 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
143 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-11-01 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 7
144 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-11-01 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
145 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-10-31 กิจกรรม 5 ส. คณะครู ศกร.อำเภอพรานกระต่าย 17
146 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-31 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
147 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-10-10 กิจกรรมการป้องกันภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 23
148 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-09-10 กิจกรรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 32
149 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 5
150 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-10-10 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 9
151 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-10-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 4
152 กศน.ตำบลช่องลม 2023-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 6
153 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-10-06 ปัจฉิม นักศึกษา 60
154 กศน.ตำบลวังควง 2023-10-09 ปั นักศึกษา 60
155 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-10-06 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 60
156 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-05 สอดแทรก เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
157 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-10-06 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
158 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-10-06 กิจหรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร.อำเภอพรานกระต่าย ุ60
159 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-10-06 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา 14
160 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-10-06 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40
161 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-10-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
162 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-10-04 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 9
163 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-10-03 หนังสือเล่มเล็ก นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 30
164 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและมรดกทางวัฒนธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
165 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-09-15 ขับขี่ปลอดภัย ประชาชนตำบลวังตะแบก 30
166 กศน.ตำบลช่องลม 2023-09-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
167 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-09-04 กิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
168 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-08-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลโนนพลวง 43
169 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-08-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
170 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-10 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหนองหลวง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 45
171 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-08-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 15
172 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-08-10 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา 30
173 กศน.ตำบลช่องลม 2023-08-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 18
174 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-08-09 ส่งเสริมการอ่านต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
175 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-08-09 โครงการทักษะชีวิต ประชาชนทั่วไป 30
176 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-08-09 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
177 กศน.ตำบลวังควง 2023-08-08 กลุ่มสนใจวิชาการจักสาน ประชาชน 12
178 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-08-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 15
179 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-08-08 โครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน. 10
180 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-06-26 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไป 40
181 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-07-06 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 28
182 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-07-10 โครงการทักษะชีวิต ประชาชน 30
183 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-07-10 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคม ประชาชน 50
184 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลบึงทับแรต 10
185 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังชะพลู 10 คน
186 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-07-10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด นักศึกษา 16
187 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-07-07 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 15
188 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-07-10 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 17
189 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร นักศึกษา 28
190 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-07-10 กิจกรรไหว้ครู นักศึกษา 31
191 กศน.ตำบลวังควง 2023-07-10 พิธีไหว้ครู นักศึกษา 16
192 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-07-10 กิจกรรมไหว้ครู ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 10
193 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-07-10 ส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
194 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 10
195 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 5
196 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษาและประชาชน 5
197 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-06-20 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา 10 คน
198 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-07-07 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
199 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-20 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
200 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังหามแห 15
201 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 20
202 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลยางสูง 10 คน
203 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 12
204 กศน.ตำบลช่องลม 2023-07-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10 คน
205 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-07-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 18
206 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
207 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สาขาลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 35
208 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-22 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 11
209 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-21 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 5
210 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-06-09 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
211 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
212 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-06-10 จิตอาสาพัฒนาวัดแก้วสุริย์ฉาย นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
213 กศน.ตำบลดอนแตง 2566-06-09 โครงการปฐมนิเทษ นักศึกษา 5
214 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 5 คน
215 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-06-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 22
216 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 35
217 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา 12
218 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-06-08 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด
219 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-05-25 ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2566 นักศึกษา 19 คน
220 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-06-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 23
221 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-07 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
222 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน. 37
223 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-06-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 42
224 กศน.ตำบลวังควง 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 24
225 กศน.ตำบลวังชะพลู 2566-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
226 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
227 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-05-19 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566 นักศึกษา 5
228 กศน.ตำบลช่องลม 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 13
229 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร.วังหามแห 15 คน
230 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศ นักศึกษาตำบลแสนตอ 15
231 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศนักศึกษา1/2566 นักศึกษากศน. 15
232 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร. 6
233 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
234 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษากศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 20
235 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-07 การปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
236 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-06-03 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา สกร.ตำบลในเมือง 7
237 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-06-02 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
238 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 จังหวัดเคลื่อนที่ ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
239 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
240 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-05-12 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
241 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-05-11 กิจกรรมส่งเสริมการละ ลด เลิกสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวันและรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง ส.ส. ประชาชน 45
242 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-05-08 ประชาคม ประชาชนทั่วไป 30
243 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-05-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 45
244 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-05-08 ประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเขาคีริส 18 เกเ
245 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-05-04 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
246 กศน.ตำบลวังควง 2023-05-08 ให้ความรู้เรืองโทษของยาเสพติด นักศึกษา 5
247 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-08 รณรงคืการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
248 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
249 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
250 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 26
251 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-04-07 กิจกรรมให้ความรู้ละ ลด เลิกสารเสพติดในชีวิตประจำวัน ประชาชนทั่วไป 48
252 กศน.ตำบลช่องลม 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 25
253 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-04-08 อบรมประชาชน ประชาชน 17
254 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-04-06 อบรมสอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 26
255 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-04-05 กลุ่มอาชีพช่างไม้ ประชาชน 15
256 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-04-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
257 กศน.ตำบลวังควง 2023-04-05 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
258 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-04-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
259 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-04-05 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
260 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-04-05 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ครั้งที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน 18 คน
261 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-04-05 ดครงการภาษาจีนเพื่อการค้าขาย ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
262 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-04-05 สอดแทรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
263 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-04-10 การทำแซนวิสอินเตอร์สอดแทรกโทษกัญชา ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ 25
264 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-03-10 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
265 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
266 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-03-09 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
267 กศน.ตำบลวังควง 2023-03-09 กลุ่มสนใจการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประชาชนทั่วไป 12
268 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-03-09 สอดแทรกโครงการวิธีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่ม อสม. 25
269 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-03-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 69
270 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-03-09 กลุ่มสนในอาหารขนม 10 10
271 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-03-07 ให้ความรู้ยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 19
272 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-03-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 27
273 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-03-09 ปัจฉิม นักศึกษา 80
274 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-03-08 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
275 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-03-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 10
276 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-03-03 กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา กศน. 4
277 กศน.ตำบลยางสูง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
278 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน. 6
279 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
280 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา กศน. 6 คน
281 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-02-28 โครงการทหารศึกษาโครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษากศน. 6คน
282 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
283 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด"รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 6 คน
284 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด “รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ” กศน.ตำบลวังหามแห 15
285 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษากศน. 5
286 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-03-10 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักศึกษา 70
287 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-02-10 พบกลุ่มผู้เรียน เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
288 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-02-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40 คน
289 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-02-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
290 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-02-10 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ ประชาชนทั่วไป 10
291 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 13
292 กศน.ตำบลช่องลม 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
293 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
294 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-02-08 สอนอาชีพกลุ่มสนใจวุ้นแฟนซี ประชาชน 9
295 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-02-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 13
296 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจการทำถั่วทอดสมุนไพร ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
297 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
298 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-30 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับกลุ่มสนใจ ประชาชน 14 คน
299 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-02-08 กลุ่มสนใจวิชาจักสาน 12 12
300 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-02-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 28
301 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-02-03 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
302 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-02-07 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส นักศึกษา 9
303 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-02-07 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
304 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-03 การแข่งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 19
305 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
306 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา นักศึกษา กศน. 7
307 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-01-10 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 70
308 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 20
309 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 50
310 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 14
311 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-01-10 กีฬา กศน.สัมพันธ์ต้ายยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
312 กศน.ตำบลช่องลม 2023-01-10 โครงการกศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 24
313 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
314 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-01-06 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
315 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
316 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
317 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 3
318 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-01-05 โครงการทักษะชีวิตสอดแทรกยาเสพติด ประชาชน 19
319 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-01-05 ครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
320 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-01-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
321 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-01-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
322 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 การแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
323 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
324 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-01-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
325 กศน.ตำบลในเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวเป็นพลังสำคัญ หยุดยั้งการกลับไปเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
326 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-14 กีฬา กศน.พานต๋ายเกมส์ นักศึกษา กศน. 20
327 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-12-12 โครงการกีฬากศน.ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
328 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
329 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 5
330 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 12
331 กศน.ตำบลช่องลม 2022-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 13
332 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-12-08 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 17
333 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-11-30 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในชุมชน ประชาชนทั่วไปในตำบลวังชะโอน 25
334 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
335 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
336 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-12-07 โครงการพัฒนาการก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) ประชาชน 17
337 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-12-07 อบรมโครงการทักษะชีวิต ประชาขน 15
338 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-25 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
339 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-12-07 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 21
340 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-12-07 รู้เท่ากันพิษภัยยาเสพติดและวิธีป้องกัน นักศึกษา 27
341 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-12-07 ให้ความรู้เรื่องกัญชา นักศึกษา 10
342 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-12-07 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด "วัยใสต้านภัยยาเสพติด" (To Be Number One) ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
343 กศน.ตำบลวังควง 2022-12-06 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 10
344 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-12-06 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
345 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-06 การพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
346 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-02 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"ติดยาแล้วเป็นบ้า เพราะอะไร" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 6
347 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-12-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 17
348 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-29 ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 22
349 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 21
350 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 7
351 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-15 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 23
352 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-11-10 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด WHITE ZONE นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
353 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-11-10 กิจกรรม WHite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
354 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-11-09 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา 10
355 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-11-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษา 10
356 กศน.ตำบลช่องลม 2022-11-07 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
357 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-11-07 โครงการสถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
358 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-11-05 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
359 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-11-04 เดินรณรงค์ยาเสพติด นักศึกษากศน. 40
360 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-11-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 21
361 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
362 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-11-03 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลห้วยยั้ง 18
363 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-11-03 โครงการWhite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา 5
364 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-11-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
365 กศน.ตำบลวังควง 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 6
366 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 8
367 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 100
368 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-11-03 โครงการ white zone สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน 50
369 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-11-03 White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 5
370 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-10-11 โครงการ 8 กันยายน สัปดาห์แหล่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15
371 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 10
372 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เ นักศึกษา กศน.ตำบลปางมะค่ส 15 คน
373 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-10-10 โครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15 คน
374 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
375 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 5 คน
376 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลวังามแห 15 คน
377 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-10-10 โครงการ 8 กันยายนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษากศน 20
378 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
379 กศน.ตำบลยางสูง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
380 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
381 กศน.ตำบลช่องลม 2022-10-10 พัฒนาวัดช่องลม นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
382 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-10-10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 8
383 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-10-10 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน๊อค 100 % นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
384 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-10-10 สอบปลายภาค นักศึกษากศน. 40
385 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-10-10 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน็อค 100% นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
386 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-10-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
387 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-10-08 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 52 52
388 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-10-08 สอบปลายภาค นักศึกษา 45
389 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-10-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 12
390 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-10-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 200
391 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-10-04 สอดแทรกความรู้ นักศึกษา 18
392 กศน.ตำบลวังควง 2022-10-04 สอบซ่อม นักศึกษา 13
393 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-10-04 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 21
394 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-10-04 กิจกรรม นักศึกษา กศน. 7 คน
395 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-10-04 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
396 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-10-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 20
397 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-09-07 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
398 กศน.ตำบลวังควง 2022-09-12 สอบกลางภาค 22 22
399 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-09-09 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 17
400 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-09-09 ปัจฉิม นักศึกษา 15
401 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-09-11 ส่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา/ประชาชน 15
402 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-09-11 กลุ่มสนใจจักสาน 14 14
403 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-09-11 การพบกลุ่ม นักศึกษา ่ี14
404 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-09-11 สอบกลางภาค 43 43
405 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-09-08 พบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา กศน. 14
406 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-09-09 การสอบกลางภาคเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 42
407 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-09-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 22
408 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-09-10 โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
409 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 15
410 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-09-10 พบกลุ่มผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
411 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-09-09 กิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดภัยสังคม พิษร้ายทำลายชาติ" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 35
412 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 25
413 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน 20
414 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 15
415 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 15
416 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
417 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลวังหามแห 15
418 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
419 กศน.ตำบลยางสูง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
420 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
421 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-09-10 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
422 กศน.ตำบลช่องลม 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
423 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-09-07 ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านชายเคือง 67
424 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-09-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
425 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 19
426 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10
427 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากแผ่นพับ เรื่อง การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 16
428 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
429 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
430 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-09 ประชุมประจำเดือน ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 40
431
432
433
434 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
435 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
436 กศน.ตำบลวังแขม 2022-08-10 โครงการกศน อำเภอคลองขลุงร่วมใจต้านภัยตาเสพติด นักศึกษากศน 9 คน
437 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10
438
439 กศน.ตำบลวังไทร 2022-08-10 โครงการส่งเสริมการต้านภัยยาเสพติดกศนอำเภอคลองขลุง นักศึกษากศนตำบลวังไทร 18 คน
440
441
442
443
444
445
446
447 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
448 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-08-08 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 70
449 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10คน
481 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-08-10 โครงการผู้สูงอายุ 14 14
482 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
483 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
484 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 15
485 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลโค้งไผ่ 10
486 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
487 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
488 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
489 กศน.ตำบลยางสูง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
490 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-08-10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา 14
491 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
492 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-08-10 วันนี้รบกโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
493 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
494 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน. 10
495 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-08-09 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 45
496 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-08-09 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี มีจิตอาสา นักศึกษา กศน. 10
497 กศน.ตำบลวังควง 2022-08-10 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลวังควง 12
498 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-08-09 อบรมประชาชนสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
499 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
500 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-08-08 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 16
501 กศน.ตำบลช่องลม 2022-08-07 โครงการอบรมให้ความรู้ กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
502 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-08-07 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
503 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-08-05 ให้ให้ความรู้เรื่องกัญชากัญชง ประชาชน 15
504 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-08-10 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
505 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-02 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
506 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-01 กิจกรรม สอดแทรกการเรียนรู้ การแต่งคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
507 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 12
508 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
509 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
510 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 มิติ ห่างไกลยาเสพติด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 14
511 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ จับคู่ข้อความ สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
512 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-07-06 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 10คน
513 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-07-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
514 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-16 โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
515 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-07-08 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 33
516 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-07-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
517 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-07-08 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 16
518 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-07-07 กิจกรรมไหว้ครู 10 10
519 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
520 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
521 กศน.ตำบลช่องลม 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
522 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-07-07 โครงการอบรมปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
523 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
524 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 20
525 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
526 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-07-06 อบรมให้ความรู้ดิจิทัลชุมชล นักศึกษาและประชาชน 15
527 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 21
528 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องกัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 21
529 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
530 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
531 กศน.ตำบลวังควง 2022-07-06 รณรงค์การจัดประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด นักศึกษา 15
532 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศนตำบลวังหามแห 10
533 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
534 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 15
535 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15 คน
536 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบล 20
537 กศน.ตำบลยางสูง 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
538 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-07-06 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 13
539 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-07-06 จัดประกวดการทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
540 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-07-06 โครงการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา 80
541 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-07-05 จัดการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส 19
542 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-07-04 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา กศน. 5
543 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-21 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
544 กศน.ตำบลสักงาม 2022-06-29 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 17
545 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-07-05 ทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
546 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-07-05 โปลเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
547 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-07-05 สอดแทรกให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
548 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-07-05 พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยยาเสพติด ประชาชน 30
549 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-02 จับคู่ความสัมพันธ์ของสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
550 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-06-28 โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชน 80
551 กศน.ตำบลนครชุม 2022-06-28 To be Number One นักศึกษา 5 คน
552 กศน.ตำบลวังทอง 2565-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5
553 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
554 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
555 กศน.ตำบลเทพนคร 2022-06-26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลเทพนคร 8
556 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2022-06-26 โครงการtobe nuber 1 ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนาบ่อคำ 6
557 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 5
558 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-28 โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
559 2022-06-26 โครงการ​ to be nuber 1 นักศึกษา​ กศน.ตำบลทรงธรรม 5
560 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลคณฑี นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 10 คน
561 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอนดิจิทัลชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
562 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมขน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
563 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-06-13 สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 10
564 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-27 โครงการให้ความรู้ เรื่อง การปลูกกัญชา กัญชง และการทำเครื่องดื่มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมทิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประชาชนและนักศึกษา 15
819 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการอาสาสมัครยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษา 4
820 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมการคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา 1
821 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 วันรำลึกพญาลิไทย นักศึกษา 7
822 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมทำพานและไหว้ครู นักศึกษา 7
823 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการ TO BE Nomber one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5 คน
824 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-06-26 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เรื่อง กัญชา กัญชง นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 14
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา 10
835 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา 12 คน
836
837
838
839 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชา-กัญชง และการทพเครื่องดื่มน้ำกัญาเพื่อสุขภาพ ประชาชน 4
840 กศน.ตำบลวังไทร 2022-06-20 กิจกรรมทักษะชีวิตและต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 42 คน
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 10
853 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-06-23 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 31 คน
854 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-06-16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงสามัคคี นักศึกษา 25
855 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนครภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90
856 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 15
919 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-06-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 20
920 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านภาคเรียนที่1/65 นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 15 คน
921 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-06-01 จัดกิการเรียนการสอน นักศึกษา 15
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-09-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดี นักศึกษา 20
934 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 7
935 กศน.ตำบลวังบัว 2022-06-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 20
936 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-06-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
937 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลดอนแตง 10
938 กศน.ตำบลพานทอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
939 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
940 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-06-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบล 12
941 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
942 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครู สู่การเรียนรู้รักการอ่าน ประจำภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
943 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
944 กศน.ตำบลยางสูง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 20
945 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านประจำภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
946 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณของ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน นักศึกษา กศน. 20
947 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษากศน 20
948 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 14
949 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 26
950 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-05-24 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา นักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา 9
951 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-06-08 อบรม ศส.ปชต.ตำบลถาวรวัฒนา ประชาชน 10
952 กศน.ตำบลช่องลม 2022-06-08 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
953 กศน.ตำบลวังยาง 2022-06-10 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) สมาชิกศส.ปชต. 10
954 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
955 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-06-08 ประชุมคณะกรรมการ ศส ปชต คณะกรรมการ ศส ปชต 9
956 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-06-01 จิตอาสาพัฒนากศน.้มือง นักศึกษา 5 คน
957 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-08 กิจสอดแทรกการเรียนรู้ นักศึกษา 10
958 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-05-31 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
959 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 21
960 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 25
961 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07
962 กศน.ตำบลวังแขม 2022-06-03 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลวังแขม นักศึกษา 12
963 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
964 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา1/65 นักศึกษา 70
965 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-06-07 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 16
966 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ความรู้โทษและกฎหมายของยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
967 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
968 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
969 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา
970 กศน.ตำบลอ่างทอง 2022-06-07 กิจกรรมสอกแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 12
971 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาึเรียนที่1/2565 นักศึกษา กศน. 10
972 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมสอดแทรกในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 10 คน
973 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 7 คน
974 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-27 โครงการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
975 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-06-06 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 10
976 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15คน
977 กศน.ตำบลวังควง 2022-06-06 ประชาสัมพันธ์รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน 13
978 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
979 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-06-06 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 100 คน
980 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-06-06 ประชุมสอดแทรกประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหายาเสพติดประจำตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัววัว 22
981 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-06-06 สอดแทรกประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
982 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-06-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
983 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
984 กศน.ตำบลในเมือง 2022-05-21 ส่งเสริมการอ่าน "ระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
985 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
986
987
988
989 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-05-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
990 กศน.ตำบลช่องลม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 5
991 กศน.ตำบลวังบัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ประชาชน 23คน
992 กศน.ตำบลวังไทร 2022-05-11 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 11
993 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-09 ส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 8
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-05-10 ส่งเสริมอาชีพวิชาช่างทาสี ประชาชนทั่วไป 11
1015 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-05-10 การให้ความรู้ออนไลน์ : กฎหมายน่ารู้ เยาวชนกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 42
1016 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-05-10 ให้ความรู้สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
1017 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 ประชาชนตำบลคลองสมบูรณ์ 10
1018 กศน.ตำบลวังแขม 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาเสพติด นักศึกษา 10คน
1019 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนบ้านมาบคล้า 20คน
1020 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โทษและพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1021 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-07 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางการ ลด เลิก ละ ยาเสพติด เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7คน
1022 กศน.ตำบลวังยาง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1023 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-05-09 รับสมัครนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 10
1024 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป 12
1025 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 20
1026
1027 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลบึงทับแรต 10
1028 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลวังตะแบก 5
1029 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลท่าพุทรา 10
1030 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-07 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 15
1031 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
1032 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 5
1033 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 13
1034 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-05-10 สอดแทรกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชา การทำผีเสื้อจากผ้าใหม ประชาชนทั่วไป 12.
1035 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-05-10 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ประชาชน 17
1036 กศน.ตำบลวังควง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 10
1037 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-05-09 เกร็ดความรู้ออนไลน์ นักศึกษา 25
1038 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-05-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 12
1039
1040
1041 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-04-12 โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง ผู้สูงอายุตำบลหนองไม้กอง 30
1042 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-04-12 สอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษา 20
1043 กศน.ตำบลช่องลม 2022-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
1044 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-04-08 ให้ความรู้สอดแทรกโครงการสูลอายุ ผู้สูงอายุ 15
1045 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
1046 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
1047 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-04-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
1048 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-04-10 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 6
1049 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-04-11 จิตอาวาพัฒนาชุมชน นักศึกษา 10
1050 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-03-31 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 15
1051 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-04-11 สอบปลายภาค นักศึกษา ี47
1052 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-04-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สมองผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 30
1053 กศน.ตำบลพานทอง 2565-05-11 ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ 30
1054 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-04-11 โครงการผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 30
1055 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-04-10 สอบนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา กศน. 20
1056 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-04-10 สอบซ่อม นักศึกษา 25
1057 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-04-10 สอดแทรกความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี นักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี 20คน
1058 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-04-10 สอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 15คน
1059 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-04-01 กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน นักศึกษาและประชาชนตำบลจันทิมา 20
1060 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-04-08 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 12
1061 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 8
1062 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
1063 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-04-11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 40
1064 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-04-09 ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชน นักศึกษา 15 คน
1065 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-04-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15
1066 กศน.ตำบลยางสูง 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
1067 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-04-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 8
1068 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10คน
1069 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-04-09 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 นักศึกศึกษา 10
1070 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-04-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 14
1071 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
1072 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลสังหามแห 10คน
1073 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-04-08 โครงการอบรมให้วามรู้เรื่องยาเสพติดเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10
1074 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-03-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10 คน
1075 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
1076 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-04-09 กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต นักศึกษา กศน. 15
1077 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-04-08 ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิเสธยาเสพติด นักศึกษา กสน.ตำบลวังตะแบก 7
1078 กศน.ตำบลวังควง 2022-04-08 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 10
1079 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 12
1080 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-04-05 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1 - 10 เมษายน 2565 นักศึกษา 19
1081 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-04-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 12
1082 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-04-07 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว เรื่องพืชกระท่อมรักษาโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1083 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-03-10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา นักศึกษา กศน. 5
1084
1085
1086
1087 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 ให้ควารู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 26
1088 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 26
1089 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-03-10 การพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 14
1090
1091
1092 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-03-10 โครงการส่งเสริมการเลืมหนังสือ กศน.อำเภอไทรงาม ผู้ลืมหนังสือ 36
1093 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 15
1094 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-03-10 โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาวะสำหรับนักศึกษากศน. นักศึกษากศน. 61คน
1095 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-03-10 พบกลุ่มให้ความรู้ นักศึกษา 15
1096 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-03-08 โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา 10
1097 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-03-10 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1098 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-03-10 สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา 12
1099 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 20
1100 กศน.ตำบลในเมือง 2565-03-09 ส่งเสริมการอ่าน การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1101 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1102 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1103 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-03-03 พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษากศน. 19
1104 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-03-09 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
1105 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-03-09 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1106 กศน.ตำบลช่องลม 2022-03-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
1107 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 20
1108 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-03-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 25
1109 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถี ห่างไกลยาเสพติด นักศึกศึกษา 10
1110 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 16
1111 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
1112 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด 8 8
1113 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-28 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1114 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-03-08 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 16
1115 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-03-04 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 19
1116 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-03-07 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
1117 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-02-28 สอดแทรกเนื้อเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 15
1118 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-03-07 ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 56
1119 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-03-07 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
1120 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-03-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ "หัวข้อสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวัน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1121 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว 7
1122 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
1123 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน 10
1124 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-03-01 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 15
1125 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 40
1126 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา นักศึกษา 40
1127 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2564 นักศึกษา กศน .ตำบลวังหามแห 15คน
1128 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลบ่อถ้ำ 20
1129 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-24 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 40
1130 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-02-22 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา 40
1131 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
1132 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 40
1133 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1134
1135
1136 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-02-10 โครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษากศน. นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90คน
1137 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1138 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1139 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-10 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 10
1140 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-02-10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน 40
1141 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2022-02-09 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนตำบลเทพนิมิต 50
1142 กศน.ตำบลพานทอง 2022-02-10 พบกลุ่มสานสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1143 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-02-10 พบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 18 คน
1144 กศน.ตำบลมหาชัย 2022-02-10 พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ สอบเก็บคะแนน นักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย 36
1145 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-02-10 โครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 25
1146 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-01-31 พบกลุ่มสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค เรียน 2/2564 กศน.ตำบลหนองแม่ตแง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองแม่แตง 21
1147
1148
1149
1150 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-02-10 นักศึกษา 6
1151 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 22
1152 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติดนักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 32
1153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 23 23
1154 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 24
1155
1156
1157
1158 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอไทรงาม นักศึกษากศน.อำเภอไทรงาม 35
1159 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ นักศึกษา 10
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-02-10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลทรงธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 9
1191 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-22 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1192 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-01-23 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1193
1194
1195 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-01-24 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1196 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-02-10 แทรกเนื้อหาการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
1197 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-01-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1198 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2022-02-03 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลธำมรงค์ 12
1199 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบุญพัฒนาวัด ผู้เรียน 10
1200 กศน.ตำบลวังทอง 2022-02-10 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 18
1201
1202 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2022-01-26 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณรอบ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2 คน
1203
1204
1205 กศน.ตำบลคณฑี 2022-02-10 ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 9 คน
1206 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-27 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน. 1
1207 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 3
1208 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-27 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค นักศึกษา กศน. 45
1209 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-02 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน. 3
1210 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-03 โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. 5
1211 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-09 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 4
1212 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-02-09 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน. 12
1213 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-26 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลไทรงาม 15คน
1214 กศน.ตำบลระหาน 2565-03-02 กิจกรรมการเรียนรู้ การปฎิเสธเพื่อน นักศึกษา กศน.ตำบลระหาน 12
1215 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-02-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15 คน
1216 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-02-09 สอนวิชาการป้องกันการทุจริต นักศึกศึกษา 10
1217 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-02-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 17
1218 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 12
1219 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1220 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-09 พัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
1221 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-02-09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1222 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 26
1223 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1224 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1225 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-08 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ขับเคลื่อน 9 ขั้นตอน ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 50
1226 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1227 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-02 พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากศน. 17 คน
1228
1229 กศน.ตำบลช่องลม 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
1230 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
1231 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-02-04 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1232 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-01-17 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 18
1233 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-02-04 สอบกลางภาค นักศึกษา 22
1234 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-26 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 28
1235 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-12 ประชาสัมพันธ์สอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละภัยของยาเสพติด ประชาชน 12
1236 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-05 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 2
1237 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-28 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา 23
1238 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-02-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 22
1239 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-02-04 กิจกรรม การเรียนการสอน กศน.ตำบลท่ามะเขือ นักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะเขือ 10
1240 กศน.ตำบลวังยาง 2022-02-04 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประชาชน 53
1241 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-02-25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 25
1242 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-02-03 พบกลุ่มจักกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1243 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 15
1244 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-25 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 11
1245 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1246 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-31 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 25
1247 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-02-01 สอบกลางภาค นักศึกษา 43
1248 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-02-01 การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 40
1249 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-02-01 สอดแทรกในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 30
1250 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-26 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน. 30
1251 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-02-01 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 54
1252 กศน.ตำบลในเมือง 2022-01-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งการเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
1253 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-01-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษากศน. 16
1254 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-01-10 สอดแทรกเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1255 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-01-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
1256 กศน.ตำบลระหาน 2565-11-01 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนเรียงความยาเสพติด นักศึกษา กศน.
1257 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลแสนตอ 10
1258 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-01-10 อาชีพระยะสั้น ประชาชน 15
1259 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1260 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 10
1261 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2565-01-10 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน.ตำบล 5
1262 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2565-01-10 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนตำบลเทพนิมิต 15
1263 กศน.ตำบลยางสูง 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 14
1264 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-01-10 จิตอาสาTobe number one ร่วมกิจกรรม โครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านท่านา ม.7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 48 คน
1265 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 12
1266 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-01-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 30
1267 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมการ SWOT สิ่งเสพติดในชุมชน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 19
1268 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนตำบลปางตาไว 17
1269 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-01-10 จัดการเรียนเรียนการสอน นักศึกษา 10
1270 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 32
1271 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-10-01 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1272 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียน,นักศึกษา 30
1273 กศน.ตำบลวังควง 2022-01-10 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลวังควง 12
1274 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-01-10 ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนตระนักถึงพิษภัยยาเสพติด นักศึกษาและปะชาชนทั่วไป 38
1275 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-01-10 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
1276 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-01-10 กิจกรรมประชาคมชุมชน ประชาชนตำบลเขาคิรีส 10
1277 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-01-10 ติดตามสำรวจกลุ่มอาชีพ ประชาชน 20
1278 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-01-10 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1279 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 20 คน
1280 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-05 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1281 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15 คน
1282 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-01-10 ลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1283 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-01-10 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1284 กศน.ตำบลวังยาง 2565-01-10 จิตอาสาพระราชทาน เข้าค่ายลูกเสือ 11
1285 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-01-10 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1286 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-01-10 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1287 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
1288 กศน.ตำบลช่องลม 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
1289
1290 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-01-06 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
1291 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1292 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-01-05 ผลกระทบของยาเสพติด นักศึกษา 14
1293 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 4คน
1294 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 40คน
1295 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-01-05 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 11 คน
1296 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-01-07 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ผู้เรียน ม.ต้น 13
1297 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-01-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 13
1298 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2021-12-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 6
1299 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-21 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม (4 มิติสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด) นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 22
1300 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2021-12-10 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 14
1301 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2021-12-17 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 32
1302 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 33
1303 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-12-14 สอดแทรกนื้อหาโทษยาเสพติดในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลธำมรงค์ระดับม.ต้น 8
1304
1305 กศน.ตำบลช่องลม 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 21
1306
1307 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2021-12-10 อบรมฝห้ความรู้เรื่องยาเสพติดตำบลเทพนิมิต ประชาชนตำบลเทพนิมิต 60
1308 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-12-10 โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่26พฤศจิกายน2564ณ.กศน.อำเภอโกสัมพีนครเวลา08?30-16.30น.มีผู้เข้าร่วมโครงการ15คน ประชาชนทั่วไป 15คน
1309 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-12-09 พบกลุ่มแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษา 40
1310 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-12-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 40
1311 กศน.ตำบลคณฑี 2021-12-09 สอดแทรกกิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 20 คน
1312 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียน การสอน นักศึกษา 18 คน
1313 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1 ธันวาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง นักศึกษา กศน.เมืองกำแพงเพชร 30 คน
1314 กศน.ตำบลวังทอง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นักศึกษา 15
1315 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-12-09 จัดบอร์ดให้ความรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 21
1316 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เรืองยาเสพติดใน โครงการให้ความรู้ป้องกันโควิด 19 ประชาชน 15
1317 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-12-09 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1318 กศน.ตำบลอ่างทอง 2021-12-09 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1319 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-12-09 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 11
1320 กศน.ตำบลนครชุม 2564-12-09 โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมือง(สวนป่าสัก) นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาปลอดภัยจากยาเสพติด 3 คน
1321
1322 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2021-12-01 โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นักศึกษา กศน.ตำบล 2
1323 กศน.ตำบลเทพนคร 2021-12-01 จิตอาสา นักศึกษา 5
1324 กศน.ตำบลหนองปลิง 2021-12-01 โครงการจิตอาสา 5 5
1325 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-11-16 สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา 10
1326 กศน.ตำบลวังควง 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1327 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 9
1328 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-12-10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(กลุ่มเริงกะพง)(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 32
1329 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-12-09 พบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองไม้กอง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 12
1330 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพึงประสงค์วิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 23คน 25คน
1331 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 4
1332 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 10
1333 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1334 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-12-09 โครงการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นักศึกษาและประชาชน 23
1335 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-09 กิจกรรมให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 20
1336 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 20
1337 กศน.ตำบลวังบัว 2021-12-09 กศน.ตำบลวังบัวห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาและประชาชน 12
1338 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-12-02 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ นักศึกษา กศน. 15
1339 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 18
1340 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2021-12-08 จัดการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 30 คน
1341 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1342 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1343 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 37
1344 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-12-08 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1345 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-12-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 11
1346 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-12-08 เรียนรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา 18
1347 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-08 บริจากเลือด นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 5
1348 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-12-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
1349 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-03 จิตอาสา นักศึกษา 5
1350 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-01 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 14
1351 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-12-08 จิตอาสา นักศึกษาและประชาชนตำบลหัวถนน 87คน
1352 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2564-12-08 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบล 10
1353 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-12-08 โครงการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 30
1354
1355
1356 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-12-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 15 คน
1357 กศน.ตำบลพานทอง 2021-12-07 อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทั่วไป 23
1358 กศน.ตำบลมหาชัย 2564-12-07 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาชน 46
1359
1360 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1361 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-01 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษา กศน. 3
1362 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักศึกษา กศน. 10
1363 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-12-07 กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10 คน
1364 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-12-07 โครงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวันพบกลุ่ม นักศึกษา 15
1365 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้"ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1366 กศน.ตำบลดอนแตง 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 50
1367 กศน.ตำบลวังชะพลู 2021-11-18 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 15
1368 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษากศนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษากศน 40
1369 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1370 กศน.ตำบลเกาะตาล 2021-11-16 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 10
1371 กศน.ตำบลสลกบาตร 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1372 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-23 กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 15
1373 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-16 สอดแทรกบทเรียนในเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 21
1374 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-28 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เป็นหูเป็นตา"เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1375 กศน.ตำบลทรงธรรม 2021-11-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1376 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 12
1377 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-22 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 42
1378 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-18 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 20
1379 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2564-12-24 ปลูกผัก นักศึกษา 14
1380 กศน.ตำบลสระแก้ว 2564-11-05 การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบล นักศึกษา กศน. 39
1381 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-17 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/64 นักศึกษา 13
1382 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขแงนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1383 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยยาเสพติด นักศึกษากศนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 26
1384 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-15 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10คน
1385 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-16 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน ข่าวยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 17
1386 กศน.ตำบลยางสูง 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 40 คน
1387 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2564-11-11 สอดแทรกโทษของยาเสพติดในวิชาทักษการเรียนรู้ นักศึกษา 22
1388 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-11-10 สอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา 20
1389 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 15
1390 กศน.ตำบลวังบัว 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1391 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1392 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-10 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID19)กศน.อำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 นักศึกษาและประชาชน 21
1393 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
1394 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-11-09 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2564 นักศึกษาเเละประชาชนทั่วไป 10
1395 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 21 คน
1396 กศน.ตำบลวังยาง 2021-11-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกความรู้โทษของยาเสพติด ประชาชน 11
1397 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหินดาต(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 29
1398 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กสน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะโอน 30
1399 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-11-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นอวค์การบริหารส่วนตำบล ประาชนทั่วไป 50
1400 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-11-10 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 10
1401 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 32
1402 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-10-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 27 คน
1403 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน 15
1404 กศน.ตำบลวังควง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 18
1405 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองพิไกร 21คน
1406 กศน.ตำบลระหาน 2021-10-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน. 10
1407 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหนองหัววัว นักศึกษา 11คน
1408 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 22 คน
1409 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.คำบลวังตะแบก 11 คน
1410 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 15
1411 กศน.ตำบลช่องลม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา 18
1412 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษากศน.ตำบลท่าไม้ 30
1413 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21 คน
1414 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 30
1415 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1416 กศน.ตำบลมหาชัย 2021-10-11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน. 15
1417 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-11-10 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 11 คน
1418 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1419 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 25คน
1420 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง 12 คน
1421 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
1422 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 13
1423 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-11-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 18 คน
1424 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-11-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 34
1425 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 26
1426 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-11-10 ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1427 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-11-05 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 30 คน
1428 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2564-11-09 ปฐมนิเทศและพัฒนากศน.ตำบล นักศึกษา 10
1429 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-11-09 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 18
1430 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-11-09 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักศึกษา 20