ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อกศน.ตำบล ประจำวันที่ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 21
2 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 7
3 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-15 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 23
4 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-11-10 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด WHITE ZONE นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
5 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-11-10 กิจกรรม WHite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
6 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-11-09 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา 10
7 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-11-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษา 10
8 กศน.ตำบลช่องลม 2022-11-07 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
9 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-11-07 โครงการสถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
10 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-11-05 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
11 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-11-04 เดินรณรงค์ยาเสพติด นักศึกษากศน. 40
12 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-11-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 21
13 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
14 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-11-03 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลห้วยยั้ง 18
15 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-11-03 โครงการWhite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา 5
16 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-11-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
17 กศน.ตำบลวังควง 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 6
18 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 8
19 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 100
20 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-11-03 โครงการ white zone สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน 50
21 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-11-03 White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 5
22 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-10-11 โครงการ 8 กันยายน สัปดาห์แหล่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15
23 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 10
24 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เ นักศึกษา กศน.ตำบลปางมะค่ส 15 คน
25 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-10-10 โครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15 คน
26 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
27 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 5 คน
28 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลวังามแห 15 คน
29 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-10-10 โครงการ 8 กันยายนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษากศน 20
30 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
31 กศน.ตำบลยางสูง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
32 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
33 กศน.ตำบลช่องลม 2022-10-10 พัฒนาวัดช่องลม นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
34 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-10-10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 8
35 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-10-10 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน๊อค 100 % นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
36 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-10-10 สอบปลายภาค นักศึกษากศน. 40
37 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-10-10 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน็อค 100% นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
38 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-10-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
39 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-10-08 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 52 52
40 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-10-08 สอบปลายภาค นักศึกษา 45
41 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-10-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 12
42 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-10-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 200
43 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-10-04 สอดแทรกความรู้ นักศึกษา 18
44 กศน.ตำบลวังควง 2022-10-04 สอบซ่อม นักศึกษา 13
45 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-10-04 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 21
46 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-10-04 กิจกรรม นักศึกษา กศน. 7 คน
47 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-10-04 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
48 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-10-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 20
49 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-09-07 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
50 กศน.ตำบลวังควง 2022-09-12 สอบกลางภาค 22 22
51 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-09-09 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 17
52 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-09-09 ปัจฉิม นักศึกษา 15
53 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-09-11 ส่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา/ประชาชน 15
54 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-09-11 กลุ่มสนใจจักสาน 14 14
55 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-09-11 การพบกลุ่ม นักศึกษา ่ี14
56 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-09-11 สอบกลางภาค 43 43
57 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-09-08 พบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา กศน. 14
58 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-09-09 การสอบกลางภาคเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 42
59 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-09-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 22
60 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-09-10 โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
61 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 15
62 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-09-10 พบกลุ่มผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
63 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-09-09 กิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดภัยสังคม พิษร้ายทำลายชาติ" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 35
64 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 25
65 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน 20
66 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 15
67 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 15
68 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
69 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลวังหามแห 15
70 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
71 กศน.ตำบลยางสูง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
72 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
73 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-09-10 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
74 กศน.ตำบลช่องลม 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
75 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-09-07 ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านชายเคือง 67
76 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-09-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
77 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 19
78 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10
79 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากแผ่นพับ เรื่อง การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 16
80 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
81 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
82 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-09 ประชุมประจำเดือน ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 40
83
84
85
86 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
87 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
88
89 กศน.ตำบลวังแขม 2022-08-10 โครงการกศน อำเภอคลองขลุงร่วมใจต้านภัยตาเสพติด นักศึกษากศน 9 คน
90 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10
91
92 กศน.ตำบลวังไทร 2022-08-10 โครงการส่งเสริมการต้านภัยยาเสพติดกศนอำเภอคลองขลุง นักศึกษากศนตำบลวังไทร 18 คน
93
94
95
96
97
98
99
100 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
101 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-08-08 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 70
102 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10คน
134 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-08-10 โครงการผู้สูงอายุ 14 14
135 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
136 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
137 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 15
138 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลโค้งไผ่ 10
139 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
140 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
141 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
142 กศน.ตำบลยางสูง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
143 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-08-10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา 14
144 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
145 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-08-10 วันนี้รบกโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
146 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
147 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน. 10
148 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-08-09 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 45
149 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-08-09 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี มีจิตอาสา นักศึกษา กศน. 10
150 กศน.ตำบลวังควง 2022-08-10 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลวังควง 12
151 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-08-09 อบรมประชาชนสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
152 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
153 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-08-08 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 16
154 กศน.ตำบลช่องลม 2022-08-07 โครงการอบรมให้ความรู้ กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
155 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-08-07 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
156 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-08-05 ให้ให้ความรู้เรื่องกัญชากัญชง ประชาชน 15
157 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-08-10 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
158 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-02 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
159 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-01 กิจกรรม สอดแทรกการเรียนรู้ การแต่งคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
160 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 12
161 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
162 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
163 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 มิติ ห่างไกลยาเสพติด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 14
164 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ จับคู่ข้อความ สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
165 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-07-06 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 10คน
166 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-07-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
167 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-16 โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
168 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-07-08 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 33
169 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-07-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
170 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-07-08 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 16
171 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-07-07 กิจกรรมไหว้ครู 10 10
172 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
173 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
174 กศน.ตำบลช่องลม 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
175 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-07-07 โครงการอบรมปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
176 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
177 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 20
178 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
179 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-07-06 อบรมให้ความรู้ดิจิทัลชุมชล นักศึกษาและประชาชน 15
180 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 21
181 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องกัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 21
182 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
183 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
184 กศน.ตำบลวังควง 2022-07-06 รณรงค์การจัดประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด นักศึกษา 15
185 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศนตำบลวังหามแห 10
186 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
187 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 15
188 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15 คน
189 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบล 20
190 กศน.ตำบลยางสูง 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
191 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-07-06 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 13
192 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-07-06 จัดประกวดการทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
193 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-07-06 โครงการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา 80
194 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-07-05 จัดการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส 19
195 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-07-04 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา กศน. 5
196 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-21 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
197 กศน.ตำบลสักงาม 2022-06-29 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 17
198 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-07-05 ทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
199 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-07-05 โปลเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
200 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-07-05 สอดแทรกให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
201 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-07-05 พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยยาเสพติด ประชาชน 30
202 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-02 จับคู่ความสัมพันธ์ของสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
203 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-06-28 โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชน 80
204 กศน.ตำบลนครชุม 2022-06-28 To be Number One นักศึกษา 5 คน
205 กศน.ตำบลวังทอง 2565-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5
206 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
207 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
208 กศน.ตำบลเทพนคร 2022-06-26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลเทพนคร 8
209 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2022-06-26 โครงการtobe nuber 1 ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนาบ่อคำ 6
210 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 5
211 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-28 โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
212 2022-06-26 โครงการ​ to be nuber 1 นักศึกษา​ กศน.ตำบลทรงธรรม 5
213 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลคณฑี นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 10 คน
214 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอนดิจิทัลชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
215 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมขน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
216 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-06-13 สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 10
217 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-27 โครงการให้ความรู้ เรื่อง การปลูกกัญชา กัญชง และการทำเครื่องดื่มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมทิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประชาชนและนักศึกษา 15
472 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการอาสาสมัครยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษา 4
473 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมการคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา 1
474 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 วันรำลึกพญาลิไทย นักศึกษา 7
475 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมทำพานและไหว้ครู นักศึกษา 7
476 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการ TO BE Nomber one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5 คน
477 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-06-26 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เรื่อง กัญชา กัญชง นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 14
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา 10
488 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา 12 คน
489
490
491
492 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชา-กัญชง และการทพเครื่องดื่มน้ำกัญาเพื่อสุขภาพ ประชาชน 4
493 กศน.ตำบลวังไทร 2022-06-20 กิจกรรมทักษะชีวิตและต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 42 คน
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 10
506 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-06-23 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 31 คน
507 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-06-16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงสามัคคี นักศึกษา 25
508 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนครภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90
509 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 15
572 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-06-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 20
573 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านภาคเรียนที่1/65 นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 15 คน
574 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-06-01 จัดกิการเรียนการสอน นักศึกษา 15
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-09-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดี นักศึกษา 20
587 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 7
588 กศน.ตำบลวังบัว 2022-06-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 20
589 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-06-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
590 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลดอนแตง 10
591 กศน.ตำบลพานทอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
592 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
593 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-06-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบล 12
594 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
595 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครู สู่การเรียนรู้รักการอ่าน ประจำภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
596 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
597 กศน.ตำบลยางสูง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 20
598 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านประจำภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
599 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณของ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน นักศึกษา กศน. 20
600 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษากศน 20
601 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 14
602 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 26
603 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-05-24 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา นักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา 9
604 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-06-08 อบรม ศส.ปชต.ตำบลถาวรวัฒนา ประชาชน 10
605 กศน.ตำบลช่องลม 2022-06-08 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
606 กศน.ตำบลวังยาง 2022-06-10 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) สมาชิกศส.ปชต. 10
607 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
608 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-06-08 ประชุมคณะกรรมการ ศส ปชต คณะกรรมการ ศส ปชต 9
609 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-06-01 จิตอาสาพัฒนากศน.้มือง นักศึกษา 5 คน
610 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-08 กิจสอดแทรกการเรียนรู้ นักศึกษา 10
611 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-05-31 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
612 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 21
613 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 25
614 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07
615 กศน.ตำบลวังแขม 2022-06-03 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลวังแขม นักศึกษา 12
616 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
617 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา1/65 นักศึกษา 70
618 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-06-07 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 16
619 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ความรู้โทษและกฎหมายของยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
620 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
621 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
622 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา
623 กศน.ตำบลอ่างทอง 2022-06-07 กิจกรรมสอกแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 12
624 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาึเรียนที่1/2565 นักศึกษา กศน. 10
625 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมสอดแทรกในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 10 คน
626 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 7 คน
627 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-27 โครงการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
628 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-06-06 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 10
629 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15คน
630 กศน.ตำบลวังควง 2022-06-06 ประชาสัมพันธ์รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน 13
631 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
632 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-06-06 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 100 คน
633 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-06-06 ประชุมสอดแทรกประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหายาเสพติดประจำตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัววัว 22
634 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-06-06 สอดแทรกประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
635 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-06-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
636 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
637 กศน.ตำบลในเมือง 2022-05-21 ส่งเสริมการอ่าน "ระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
638 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
639
640
641
642 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-05-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
643 กศน.ตำบลช่องลม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 5
644 กศน.ตำบลวังบัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ประชาชน 23คน
645 กศน.ตำบลวังไทร 2022-05-11 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 11
646 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-09 ส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 8
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-05-10 ส่งเสริมอาชีพวิชาช่างทาสี ประชาชนทั่วไป 11
668 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-05-10 การให้ความรู้ออนไลน์ : กฎหมายน่ารู้ เยาวชนกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 42
669 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-05-10 ให้ความรู้สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
670 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 ประชาชนตำบลคลองสมบูรณ์ 10
671 กศน.ตำบลวังแขม 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาเสพติด นักศึกษา 10คน
672 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนบ้านมาบคล้า 20คน
673 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โทษและพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
674 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-07 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางการ ลด เลิก ละ ยาเสพติด เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7คน
675 กศน.ตำบลวังยาง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
676 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-05-09 รับสมัครนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 10
677 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป 12
678 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 20
679
680 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลบึงทับแรต 10
681 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลวังตะแบก 5
682 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลท่าพุทรา 10
683 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-07 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 15
684 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
685 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 5
686 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 13
687 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-05-10 สอดแทรกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชา การทำผีเสื้อจากผ้าใหม ประชาชนทั่วไป 12.
688 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-05-10 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ประชาชน 17
689 กศน.ตำบลวังควง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 10
690 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-05-09 เกร็ดความรู้ออนไลน์ นักศึกษา 25
691 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-05-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 12
692
693
694 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-04-12 โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง ผู้สูงอายุตำบลหนองไม้กอง 30
695 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-04-12 สอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษา 20
696 กศน.ตำบลช่องลม 2022-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
697 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-04-08 ให้ความรู้สอดแทรกโครงการสูลอายุ ผู้สูงอายุ 15
698 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
699 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
700 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-04-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
701 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-04-10 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 6
702 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-04-11 จิตอาวาพัฒนาชุมชน นักศึกษา 10
703 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-03-31 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 15
704 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-04-11 สอบปลายภาค นักศึกษา ี47
705 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-04-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สมองผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 30
706 กศน.ตำบลพานทอง 2565-05-11 ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ 30
707 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-04-11 โครงการผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 30
708 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-04-10 สอบนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา กศน. 20
709 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-04-10 สอบซ่อม นักศึกษา 25
710 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-04-10 สอดแทรกความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี นักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี 20คน
711 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-04-10 สอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 15คน
712 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-04-01 กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน นักศึกษาและประชาชนตำบลจันทิมา 20
713 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-04-08 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 12
714 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 8
715 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
716 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-04-11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 40
717 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-04-09 ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชน นักศึกษา 15 คน
718 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-04-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15
719 กศน.ตำบลยางสูง 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
720 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-04-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 8
721 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10คน
722 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-04-09 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 นักศึกศึกษา 10
723 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-04-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 14
724 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
725 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลสังหามแห 10คน
726 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-04-08 โครงการอบรมให้วามรู้เรื่องยาเสพติดเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10
727 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-03-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10 คน
728 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
729 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-04-09 กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต นักศึกษา กศน. 15
730 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-04-08 ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิเสธยาเสพติด นักศึกษา กสน.ตำบลวังตะแบก 7
731 กศน.ตำบลวังควง 2022-04-08 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 10
732 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 12
733 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-04-05 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1 - 10 เมษายน 2565 นักศึกษา 19
734 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-04-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 12
735 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-04-07 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว เรื่องพืชกระท่อมรักษาโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
736 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-03-10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา นักศึกษา กศน. 5
737
738
739
740 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 ให้ควารู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 26
741 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 26
742 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-03-10 การพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 14
743
744
745 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-03-10 โครงการส่งเสริมการเลืมหนังสือ กศน.อำเภอไทรงาม ผู้ลืมหนังสือ 36
746 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 15
747 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-03-10 โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาวะสำหรับนักศึกษากศน. นักศึกษากศน. 61คน
748 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-03-10 พบกลุ่มให้ความรู้ นักศึกษา 15
749 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-03-08 โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา 10
750 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-03-10 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา 12
751 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-03-10 สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา 12
752 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 20
753 กศน.ตำบลในเมือง 2565-03-09 ส่งเสริมการอ่าน การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
754 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
755 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
756 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-03-03 พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษากศน. 19
757 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-03-09 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
758 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-03-09 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
759 กศน.ตำบลช่องลม 2022-03-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
760 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 20
761 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-03-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 25
762 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถี ห่างไกลยาเสพติด นักศึกศึกษา 10
763 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 16
764 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
765 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด 8 8
766 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-28 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
767 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-03-08 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 16
768 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-03-04 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 19
769 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-03-07 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
770 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-02-28 สอดแทรกเนื้อเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 15
771 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-03-07 ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 56
772 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-03-07 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
773 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-03-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ "หัวข้อสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวัน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
774 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว 7
775 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
776 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน 10
777 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-03-01 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 15
778 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 40
779 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา นักศึกษา 40
780 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2564 นักศึกษา กศน .ตำบลวังหามแห 15คน
781 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลบ่อถ้ำ 20
782 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-24 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 40
783 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-02-22 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา 40
784 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
785 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 40
786 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
787
788
789 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-02-10 โครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษากศน. นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90คน
790 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
791 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
792 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-10 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 10
793 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-02-10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน 40
794 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2022-02-09 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนตำบลเทพนิมิต 50
795 กศน.ตำบลพานทอง 2022-02-10 พบกลุ่มสานสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
796 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-02-10 พบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 18 คน
797 กศน.ตำบลมหาชัย 2022-02-10 พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ สอบเก็บคะแนน นักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย 36
798 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-02-10 โครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 25
799 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-01-31 พบกลุ่มสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค เรียน 2/2564 กศน.ตำบลหนองแม่ตแง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองแม่แตง 21
800
801
802
803 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-02-10 นักศึกษา 6
804 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 22
805 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติดนักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 32
806 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 23 23
807 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 24
808
809
810
811 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอไทรงาม นักศึกษากศน.อำเภอไทรงาม 35
812 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ นักศึกษา 10
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-02-10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลทรงธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 9
844 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-22 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
845 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-01-23 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
846
847
848 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-01-24 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัด นักศึกษา 20
849 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-02-10 แทรกเนื้อหาการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
850 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-01-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา 20
851 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2022-02-03 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลธำมรงค์ 12
852 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบุญพัฒนาวัด ผู้เรียน 10
853 กศน.ตำบลวังทอง 2022-02-10 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 18
854
855 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2022-01-26 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณรอบ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2 คน
856
857
858 กศน.ตำบลคณฑี 2022-02-10 ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 9 คน
859 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-27 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน. 1
860 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 3
861 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-27 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค นักศึกษา กศน. 45
862 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-02 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน. 3
863 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-03 โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. 5
864 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-09 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 4
865 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-02-09 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน. 12
866 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-26 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลไทรงาม 15คน
867 กศน.ตำบลระหาน 2565-03-02 กิจกรรมการเรียนรู้ การปฎิเสธเพื่อน นักศึกษา กศน.ตำบลระหาน 12
868 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-02-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15 คน
869 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-02-09 สอนวิชาการป้องกันการทุจริต นักศึกศึกษา 10
870 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-02-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 17
871 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 12
872 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
873 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-09 พัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
874 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-02-09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
875 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 26
876 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
877 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
878 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-08 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ขับเคลื่อน 9 ขั้นตอน ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 50
879 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
880 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-02 พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากศน. 17 คน
881
882 กศน.ตำบลช่องลม 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
883 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
884 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-02-04 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 20
885 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-01-17 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 18
886 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-02-04 สอบกลางภาค นักศึกษา 22
887 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-26 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 28
888 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-12 ประชาสัมพันธ์สอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละภัยของยาเสพติด ประชาชน 12
889 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-05 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 2
890 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-28 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา 23
891 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-02-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 22
892 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-02-04 กิจกรรม การเรียนการสอน กศน.ตำบลท่ามะเขือ นักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะเขือ 10
893 กศน.ตำบลวังยาง 2022-02-04 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประชาชน 53
894 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-02-25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 25
895 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-02-03 พบกลุ่มจักกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
896 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 15
897 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-25 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 11
898 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
899 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-31 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 25
900 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-02-01 สอบกลางภาค นักศึกษา 43
901 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-02-01 การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 40
902 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-02-01 สอดแทรกในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 30
903 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-26 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน. 30
904 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-02-01 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 54
905 กศน.ตำบลในเมือง 2022-01-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งการเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
906 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-01-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษากศน. 16
907 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-01-10 สอดแทรกเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
908 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-01-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
909 กศน.ตำบลระหาน 2565-11-01 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนเรียงความยาเสพติด นักศึกษา กศน.
910 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลแสนตอ 10
911 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-01-10 อาชีพระยะสั้น ประชาชน 15
912 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา 20
913 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 10
914 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2565-01-10 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน.ตำบล 5
915 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2565-01-10 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนตำบลเทพนิมิต 15
916 กศน.ตำบลยางสูง 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 14
917 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-01-10 จิตอาสาTobe number one ร่วมกิจกรรม โครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านท่านา ม.7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 48 คน
918 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 12
919 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-01-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 30
920 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมการ SWOT สิ่งเสพติดในชุมชน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 19
921 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนตำบลปางตาไว 17
922 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-01-10 จัดการเรียนเรียนการสอน นักศึกษา 10
923 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 32
924 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-10-01 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
925 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียน,นักศึกษา 30
926 กศน.ตำบลวังควง 2022-01-10 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลวังควง 12
927 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-01-10 ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนตระนักถึงพิษภัยยาเสพติด นักศึกษาและปะชาชนทั่วไป 38
928 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-01-10 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
929 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-01-10 กิจกรรมประชาคมชุมชน ประชาชนตำบลเขาคิรีส 10
930 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-01-10 ติดตามสำรวจกลุ่มอาชีพ ประชาชน 20
931 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-01-10 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
932 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 20 คน
933 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-05 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
934 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15 คน
935 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-01-10 ลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
936 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-01-10 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
937 กศน.ตำบลวังยาง 2565-01-10 จิตอาสาพระราชทาน เข้าค่ายลูกเสือ 11
938 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-01-10 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
939 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-01-10 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
940 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
941 กศน.ตำบลช่องลม 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
942
943 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-01-06 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
944 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
945 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-01-05 ผลกระทบของยาเสพติด นักศึกษา 14
946 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 4คน
947 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 40คน
948 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-01-05 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 11 คน
949 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-01-07 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ผู้เรียน ม.ต้น 13
950 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-01-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 13
951 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2021-12-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 6
952 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-21 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม (4 มิติสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด) นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 22
953 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2021-12-10 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 14
954 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2021-12-17 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 32
955 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 33
956 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-12-14 สอดแทรกนื้อหาโทษยาเสพติดในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลธำมรงค์ระดับม.ต้น 8
957
958 กศน.ตำบลช่องลม 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 21
959
960 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2021-12-10 อบรมฝห้ความรู้เรื่องยาเสพติดตำบลเทพนิมิต ประชาชนตำบลเทพนิมิต 60
961 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-12-10 โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่26พฤศจิกายน2564ณ.กศน.อำเภอโกสัมพีนครเวลา08?30-16.30น.มีผู้เข้าร่วมโครงการ15คน ประชาชนทั่วไป 15คน
962 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-12-09 พบกลุ่มแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษา 40
963 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-12-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 40
964 กศน.ตำบลคณฑี 2021-12-09 สอดแทรกกิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 20 คน
965 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียน การสอน นักศึกษา 18 คน
966 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1 ธันวาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง นักศึกษา กศน.เมืองกำแพงเพชร 30 คน
967 กศน.ตำบลวังทอง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นักศึกษา 15
968 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-12-09 จัดบอร์ดให้ความรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 21
969 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เรืองยาเสพติดใน โครงการให้ความรู้ป้องกันโควิด 19 ประชาชน 15
970 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-12-09 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
971 กศน.ตำบลอ่างทอง 2021-12-09 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 8
972 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-12-09 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 11
973 กศน.ตำบลนครชุม 2564-12-09 โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมือง(สวนป่าสัก) นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาปลอดภัยจากยาเสพติด 3 คน
974
975 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2021-12-01 โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นักศึกษา กศน.ตำบล 2
976 กศน.ตำบลเทพนคร 2021-12-01 จิตอาสา นักศึกษา 5
977 กศน.ตำบลหนองปลิง 2021-12-01 โครงการจิตอาสา 5 5
978 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-11-16 สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา 10
979 กศน.ตำบลวังควง 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 8
980 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 9
981 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-12-10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(กลุ่มเริงกะพง)(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 32
982 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-12-09 พบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองไม้กอง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 12
983 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพึงประสงค์วิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 23คน 25คน
984 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 4
985 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 10
986 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
987 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-12-09 โครงการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นักศึกษาและประชาชน 23
988 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-09 กิจกรรมให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 20
989 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 20
990 กศน.ตำบลวังบัว 2021-12-09 กศน.ตำบลวังบัวห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาและประชาชน 12
991 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-12-02 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ นักศึกษา กศน. 15
992 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 18
993 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2021-12-08 จัดการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 30 คน
994 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
995 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
996 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 37
997 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-12-08 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
998 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-12-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 11
999 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-12-08 เรียนรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา 18
1000 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-08 บริจากเลือด นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 5
1001 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-12-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
1002 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-03 จิตอาสา นักศึกษา 5
1003 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-01 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 14
1004 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-12-08 จิตอาสา นักศึกษาและประชาชนตำบลหัวถนน 87คน
1005 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2564-12-08 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบล 10
1006 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-12-08 โครงการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 30
1007
1008
1009 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-12-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 15 คน
1010 กศน.ตำบลพานทอง 2021-12-07 อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทั่วไป 23
1011 กศน.ตำบลมหาชัย 2564-12-07 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาชน 46
1012
1013 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1014 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-01 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษา กศน. 3
1015 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักศึกษา กศน. 10
1016 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-12-07 กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10 คน
1017 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-12-07 โครงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวันพบกลุ่ม นักศึกษา 15
1018 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้"ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1019 กศน.ตำบลดอนแตง 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 50
1020 กศน.ตำบลวังชะพลู 2021-11-18 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 15
1021 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษากศนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษากศน 40
1022 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1023 กศน.ตำบลเกาะตาล 2021-11-16 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 10
1024 กศน.ตำบลสลกบาตร 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1025 กศน.ตำบลปางมะค่า 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชืวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลบ้อถ้ำ ตำบลปางมะค่า ตำบลสลกบาตร 40
1026 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-23 กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 15
1027 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-16 สอดแทรกบทเรียนในเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 21
1028 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-28 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เป็นหูเป็นตา"เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1029 กศน.ตำบลทรงธรรม 2021-11-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1030 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 12
1031 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-22 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 42
1032 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-18 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 20
1033 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2564-12-24 ปลูกผัก นักศึกษา 14
1034 กศน.ตำบลสระแก้ว 2564-11-05 การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบล นักศึกษา กศน. 39
1035 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-17 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/64 นักศึกษา 13
1036 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขแงนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1037 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยยาเสพติด นักศึกษากศนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 26
1038 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-15 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10คน
1039 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-16 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน ข่าวยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 17
1040 กศน.ตำบลยางสูง 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 40 คน
1041 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2564-11-11 สอดแทรกโทษของยาเสพติดในวิชาทักษการเรียนรู้ นักศึกษา 22
1042 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-11-10 สอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา 20
1043 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 15
1044 กศน.ตำบลวังบัว 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1045 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1046 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-10 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID19)กศน.อำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 นักศึกษาและประชาชน 21
1047 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
1048 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-11-09 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2564 นักศึกษาเเละประชาชนทั่วไป 10
1049 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 21 คน
1050 กศน.ตำบลวังยาง 2021-11-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกความรู้โทษของยาเสพติด ประชาชน 11
1051 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหินดาต(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 29
1052 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กสน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะโอน 30
1053 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-11-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นอวค์การบริหารส่วนตำบล ประาชนทั่วไป 50
1054 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-11-10 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 10
1055 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 32
1056 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-10-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 27 คน
1057 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน 15
1058 กศน.ตำบลวังควง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 18
1059 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองพิไกร 21คน
1060 กศน.ตำบลระหาน 2021-10-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน. 10
1061 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหนองหัววัว นักศึกษา 11คน
1062 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 22 คน
1063 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.คำบลวังตะแบก 11 คน
1064 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 15
1065 กศน.ตำบลช่องลม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา 18
1066 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษากศน.ตำบลท่าไม้ 30
1067 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21 คน
1068 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 30
1069 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1070 กศน.ตำบลมหาชัย 2021-10-11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน. 15
1071 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-11-10 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 11 คน
1072 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1073 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 25คน
1074 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง 12 คน
1075 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
1076 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 13
1077 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-11-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 18 คน
1078 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-11-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 34
1079 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 26
1080 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-11-10 ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1081 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-11-05 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 30 คน
1082 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2564-11-09 ปฐมนิเทศและพัฒนากศน.ตำบล นักศึกษา 10
1083 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-11-09 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 18
1084 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-11-09 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักศึกษา 20