ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อกศน.ตำบล ประจำวันที่ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-10-03 หนังสือเล่มเล็ก นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 30
2 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและมรดกทางวัฒนธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
3 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-09-15 ขับขี่ปลอดภัย ประชาชนตำบลวังตะแบก 30
4 กศน.ตำบลช่องลม 2023-09-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
5 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-09-04 กิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
6 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-08-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลโนนพลวง 43
7 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-08-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 30
8 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-08-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
9 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-10 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหนองหลวง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 45
10 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-08-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 15
11 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-08-10 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา 30
12 กศน.ตำบลช่องลม 2023-08-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 18
13 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-08-09 ส่งเสริมการอ่านต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
14 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-08-09 โครงการทักษะชีวิต ประชาชนทั่วไป 30
15 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-08-09 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
16 กศน.ตำบลวังควง 2023-08-08 กลุ่มสนใจวิชาการจักสาน ประชาชน 12
17 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-08-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 15
18 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-08-08 โครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน. 10
19 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-06-26 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไป 40
20 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-07-06 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 28
21 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-07-10 โครงการทักษะชีวิต ประชาชน 30
22 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-07-10 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคม ประชาชน 50
23 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลบึงทับแรต 10
24 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังชะพลู 10 คน
25 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-07-10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด นักศึกษา 16
26 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-07-07 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 15
27 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-07-10 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 17
28 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร นักศึกษา 28
29 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-07-10 กิจกรรไหว้ครู นักศึกษา 31
30 กศน.ตำบลวังควง 2023-07-10 พิธีไหว้ครู นักศึกษา 16
31 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-07-10 กิจกรรมไหว้ครู ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 10
32 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-07-10 ส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
33 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 10
34 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 5
35 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษาและประชาชน 5
36 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-06-20 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา 10 คน
37 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-07-07 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
38 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-20 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
39 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังหามแห 15
40 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 20
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลยางสูง 10 คน
52
53
54
55
56 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 12
57 กศน.ตำบลช่องลม 2023-07-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10 คน
58 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-07-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 18
59 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
60 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สาขาลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 35
61 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-22 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 11
62 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-21 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 5
63
64 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-06-09 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
65 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
66 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-06-10 จิตอาสาพัฒนาวัดแก้วสุริย์ฉาย นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
67
68
69
70 กศน.ตำบลดอนแตง 2566-06-09 โครงการปฐมนิเทษ นักศึกษา 5
71 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 5 คน
72 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-06-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 22
73 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 35
74 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา 12
75 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-06-08 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด
76 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-05-25 ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2566 นักศึกษา 19 คน
77 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-06-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 23
78 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-07 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
79 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน. 37
80 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-06-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 42
81 กศน.ตำบลวังควง 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 24
82 กศน.ตำบลวังชะพลู 2566-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
83 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
84 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-05-19 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566 นักศึกษา 5
85 กศน.ตำบลช่องลม 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 13
86 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร.วังหามแห 15 คน
87 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศ นักศึกษาตำบลแสนตอ 15
88 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศนักศึกษา1/2566 นักศึกษากศน. 15
89 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร. 6
90 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
91 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษากศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 20
92 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-07 การปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
93 กศน.ตำบลในเมือง 2023-06-06 ส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้การพบกลุ่ม เรื่องยาเสพติด นักศึกษา สกร.ตำบลในเมือง 22
94 กศน.ตำบลในเมือง 2023-06-06 ส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้การพบกลุ่ม เรื่องยาเสพติด นักศึกษา สกร.ตำบลในเมือง 22
95 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-06-03 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา สกร.ตำบลในเมือง 7
96 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-06-02 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
97 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 จังหวัดเคลื่อนที่ ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
98 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
99 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-05-12 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
100 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-05-11 กิจกรรมส่งเสริมการละ ลด เลิกสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวันและรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง ส.ส. ประชาชน 45
101
102
103 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-05-08 ประชาคม ประชาชนทั่วไป 30
104 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-05-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 45
105 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-05-08 ประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเขาคีริส 18 เกเ
106 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-05-04 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
107 กศน.ตำบลวังควง 2023-05-08 ให้ความรู้เรืองโทษของยาเสพติด นักศึกษา 5
108 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-08 รณรงคืการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
109 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
110 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
111 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 26
112 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-04-07 กิจกรรมให้ความรู้ละ ลด เลิกสารเสพติดในชีวิตประจำวัน ประชาชนทั่วไป 48
113 กศน.ตำบลช่องลม 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 25
114 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-04-08 อบรมประชาชน ประชาชน 17
115 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-04-06 อบรมสอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 26
116 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-04-05 กลุ่มอาชีพช่างไม้ ประชาชน 15
117 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-04-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
118 กศน.ตำบลวังควง 2023-04-05 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
119 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-04-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
120 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-04-05 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
121 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-04-05 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ครั้งที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน 18 คน
122 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-04-05 ดครงการภาษาจีนเพื่อการค้าขาย ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
123 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-04-05 สอดแทรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
124 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-04-10 การทำแซนวิสอินเตอร์สอดแทรกโทษกัญชา ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ 25
125 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-03-10 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
126 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
127 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-03-09 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
128 กศน.ตำบลวังควง 2023-03-09 กลุ่มสนใจการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประชาชนทั่วไป 12
129 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-03-09 สอดแทรกโครงการวิธีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่ม อสม. 25
130 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-03-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 69
131 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-03-09 กลุ่มสนในอาหารขนม 10 10
132 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-03-07 ให้ความรู้ยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 19
133 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-03-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 27
134 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-03-09 ปัจฉิม นักศึกษา 80
135 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-03-08 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
136 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-03-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 10
137 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-03-03 กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา กศน. 4
138 กศน.ตำบลยางสูง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
139 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน. 6
140 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
141
142
143
144 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา กศน. 6 คน
145 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-02-28 โครงการทหารศึกษาโครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษากศน. 6คน
146 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
147 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด"รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 6 คน
148 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด “รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ” กศน.ตำบลวังหามแห 15
149 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษากศน. 5
150
151
152 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-03-10 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักศึกษา 70
153 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-02-10 พบกลุ่มผู้เรียน เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
154 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-02-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40 คน
155 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-02-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
156 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-02-10 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ ประชาชนทั่วไป 10
157 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 13
158 กศน.ตำบลช่องลม 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
159 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
160 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-02-08 สอนอาชีพกลุ่มสนใจวุ้นแฟนซี ประชาชน 9
161 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-02-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 13
162 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจการทำถั่วทอดสมุนไพร ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
163 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
164 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-30 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับกลุ่มสนใจ ประชาชน 14 คน
165 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-02-08 กลุ่มสนใจวิชาจักสาน 12 12
166
167 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-02-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 28
168 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-02-03 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
169 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-02-07 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส นักศึกษา 9
170 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-02-07 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
171 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-03 การแข่งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 19
172 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
173 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา นักศึกษา กศน. 7
174 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-01-10 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 70
175 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 20
176 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 50
177 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 14
178 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-01-10 กีฬา กศน.สัมพันธ์ต้ายยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
179 กศน.ตำบลช่องลม 2023-01-10 โครงการกศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 24
180 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
181
182 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-01-06 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
183 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
184 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
185 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 3
186 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-01-05 โครงการทักษะชีวิตสอดแทรกยาเสพติด ประชาชน 19
187 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-01-05 ครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
188 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-01-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
189 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-01-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
190 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 การแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
191 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
192 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-01-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
193 กศน.ตำบลในเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวเป็นพลังสำคัญ หยุดยั้งการกลับไปเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
194 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-14 กีฬา กศน.พานต๋ายเกมส์ นักศึกษา กศน. 20
195 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-12-12 โครงการกีฬากศน.ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
196 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
197 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 5
198 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 12
199 กศน.ตำบลช่องลม 2022-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 13
200 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-12-08 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 17
201 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-11-30 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในชุมชน ประชาชนทั่วไปในตำบลวังชะโอน 25
202 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
203 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
204 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-12-07 โครงการพัฒนาการก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) ประชาชน 17
205 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-12-07 อบรมโครงการทักษะชีวิต ประชาขน 15
206 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-25 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
207 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-12-07 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 21
208 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-12-07 รู้เท่ากันพิษภัยยาเสพติดและวิธีป้องกัน นักศึกษา 27
209 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-12-07 ให้ความรู้เรื่องกัญชา นักศึกษา 10
210 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-12-07 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด "วัยใสต้านภัยยาเสพติด" (To Be Number One) ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
211 กศน.ตำบลวังควง 2022-12-06 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 10
212 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-12-06 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
213 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-06 การพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
214 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-02 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"ติดยาแล้วเป็นบ้า เพราะอะไร" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 6
215 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-12-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 17
216 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-29 ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 22
217 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 21
218 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 7
219 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-15 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 23
220 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-11-10 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด WHITE ZONE นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
221 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-11-10 กิจกรรม WHite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
222 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-11-09 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา 10
223 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-11-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษา 10
224 กศน.ตำบลช่องลม 2022-11-07 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
225 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-11-07 โครงการสถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
226 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-11-05 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
227 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-11-04 เดินรณรงค์ยาเสพติด นักศึกษากศน. 40
228 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-11-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 21
229 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
230 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-11-03 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลห้วยยั้ง 18
231 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-11-03 โครงการWhite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา 5
232 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-11-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
233 กศน.ตำบลวังควง 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 6
234 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 8
235 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 100
236 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-11-03 โครงการ white zone สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน 50
237 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-11-03 White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 5
238 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-10-11 โครงการ 8 กันยายน สัปดาห์แหล่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15
239 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 10
240 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เ นักศึกษา กศน.ตำบลปางมะค่ส 15 คน
241 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-10-10 โครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15 คน
242 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
243 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 5 คน
244 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลวังามแห 15 คน
245 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-10-10 โครงการ 8 กันยายนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษากศน 20
246 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
247 กศน.ตำบลยางสูง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
248 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
249 กศน.ตำบลช่องลม 2022-10-10 พัฒนาวัดช่องลม นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
250 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-10-10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 8
251 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-10-10 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน๊อค 100 % นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
252 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-10-10 สอบปลายภาค นักศึกษากศน. 40
253 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-10-10 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน็อค 100% นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
254 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-10-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
255 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-10-08 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 52 52
256 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-10-08 สอบปลายภาค นักศึกษา 45
257 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-10-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 12
258 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-10-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 200
259 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-10-04 สอดแทรกความรู้ นักศึกษา 18
260 กศน.ตำบลวังควง 2022-10-04 สอบซ่อม นักศึกษา 13
261 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-10-04 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 21
262 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-10-04 กิจกรรม นักศึกษา กศน. 7 คน
263 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-10-04 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
264 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-10-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 20
265 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-09-07 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
266 กศน.ตำบลวังควง 2022-09-12 สอบกลางภาค 22 22
267 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-09-09 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 17
268 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-09-09 ปัจฉิม นักศึกษา 15
269 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-09-11 ส่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา/ประชาชน 15
270 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-09-11 กลุ่มสนใจจักสาน 14 14
271 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-09-11 การพบกลุ่ม นักศึกษา ่ี14
272 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-09-11 สอบกลางภาค 43 43
273 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-09-08 พบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา กศน. 14
274 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-09-09 การสอบกลางภาคเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 42
275 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-09-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 22
276 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-09-10 โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
277 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 15
278 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-09-10 พบกลุ่มผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
279 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-09-09 กิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดภัยสังคม พิษร้ายทำลายชาติ" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 35
280 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 25
281 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน 20
282 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 15
283 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 15
284 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
285 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลวังหามแห 15
286 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
287 กศน.ตำบลยางสูง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
288 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
289 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-09-10 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
290 กศน.ตำบลช่องลม 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
291 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-09-07 ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านชายเคือง 67
292 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-09-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
293 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 19
294 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10
295 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากแผ่นพับ เรื่อง การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 16
296 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
297 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
298 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-09 ประชุมประจำเดือน ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 40
299
300
301
302 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
303 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
304
305 กศน.ตำบลวังแขม 2022-08-10 โครงการกศน อำเภอคลองขลุงร่วมใจต้านภัยตาเสพติด นักศึกษากศน 9 คน
306 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10
307
308 กศน.ตำบลวังไทร 2022-08-10 โครงการส่งเสริมการต้านภัยยาเสพติดกศนอำเภอคลองขลุง นักศึกษากศนตำบลวังไทร 18 คน
309
310
311
312
313
314
315
316 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
317 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-08-08 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 70
318 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10คน
350 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-08-10 โครงการผู้สูงอายุ 14 14
351 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
352 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
353 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 15
354 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลโค้งไผ่ 10
355 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
356 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
357 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
358 กศน.ตำบลยางสูง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
359 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-08-10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา 14
360 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
361 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-08-10 วันนี้รบกโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
362 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
363 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน. 10
364 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-08-09 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 45
365 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-08-09 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี มีจิตอาสา นักศึกษา กศน. 10
366 กศน.ตำบลวังควง 2022-08-10 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลวังควง 12
367 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-08-09 อบรมประชาชนสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
368 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
369 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-08-08 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 16
370 กศน.ตำบลช่องลม 2022-08-07 โครงการอบรมให้ความรู้ กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
371 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-08-07 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
372 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-08-05 ให้ให้ความรู้เรื่องกัญชากัญชง ประชาชน 15
373 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-08-10 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
374 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-02 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
375 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-01 กิจกรรม สอดแทรกการเรียนรู้ การแต่งคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
376 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 12
377 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
378 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
379 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 มิติ ห่างไกลยาเสพติด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 14
380 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ จับคู่ข้อความ สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
381 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-07-06 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 10คน
382 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-07-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
383 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-16 โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
384 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-07-08 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 33
385 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-07-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
386 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-07-08 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 16
387 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-07-07 กิจกรรมไหว้ครู 10 10
388 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
389 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
390 กศน.ตำบลช่องลม 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
391 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-07-07 โครงการอบรมปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
392 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
393 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 20
394 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
395 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-07-06 อบรมให้ความรู้ดิจิทัลชุมชล นักศึกษาและประชาชน 15
396 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 21
397 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องกัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 21
398 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
399 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
400 กศน.ตำบลวังควง 2022-07-06 รณรงค์การจัดประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด นักศึกษา 15
401 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศนตำบลวังหามแห 10
402 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
403 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 15
404 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15 คน
405 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบล 20
406 กศน.ตำบลยางสูง 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
407 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-07-06 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 13
408 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-07-06 จัดประกวดการทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
409 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-07-06 โครงการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา 80
410 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-07-05 จัดการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส 19
411 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-07-04 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา กศน. 5
412 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-21 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
413 กศน.ตำบลสักงาม 2022-06-29 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 17
414 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-07-05 ทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
415 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-07-05 โปลเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
416 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-07-05 สอดแทรกให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
417 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-07-05 พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยยาเสพติด ประชาชน 30
418 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-02 จับคู่ความสัมพันธ์ของสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
419 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-06-28 โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชน 80
420 กศน.ตำบลนครชุม 2022-06-28 To be Number One นักศึกษา 5 คน
421 กศน.ตำบลวังทอง 2565-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5
422 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
423 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
424 กศน.ตำบลเทพนคร 2022-06-26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลเทพนคร 8
425 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2022-06-26 โครงการtobe nuber 1 ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนาบ่อคำ 6
426 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 5
427 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-28 โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
428 2022-06-26 โครงการ​ to be nuber 1 นักศึกษา​ กศน.ตำบลทรงธรรม 5
429 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลคณฑี นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 10 คน
430 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอนดิจิทัลชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
431 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมขน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
432 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-06-13 สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 10
433 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-27 โครงการให้ความรู้ เรื่อง การปลูกกัญชา กัญชง และการทำเครื่องดื่มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมทิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประชาชนและนักศึกษา 15
688 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการอาสาสมัครยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษา 4
689 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมการคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา 1
690 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 วันรำลึกพญาลิไทย นักศึกษา 7
691 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมทำพานและไหว้ครู นักศึกษา 7
692 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการ TO BE Nomber one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5 คน
693 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-06-26 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เรื่อง กัญชา กัญชง นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 14
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา 10
704 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา 12 คน
705
706
707
708 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชา-กัญชง และการทพเครื่องดื่มน้ำกัญาเพื่อสุขภาพ ประชาชน 4
709 กศน.ตำบลวังไทร 2022-06-20 กิจกรรมทักษะชีวิตและต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 42 คน
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 10
722 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-06-23 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 31 คน
723 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-06-16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงสามัคคี นักศึกษา 25
724 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนครภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90
725 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 15
788 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-06-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 20
789 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านภาคเรียนที่1/65 นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 15 คน
790 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-06-01 จัดกิการเรียนการสอน นักศึกษา 15
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-09-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดี นักศึกษา 20
803 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 7
804 กศน.ตำบลวังบัว 2022-06-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 20
805 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-06-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
806 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลดอนแตง 10
807 กศน.ตำบลพานทอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
808 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
809 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-06-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบล 12
810 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
811 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครู สู่การเรียนรู้รักการอ่าน ประจำภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
812 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
813 กศน.ตำบลยางสูง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 20
814 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านประจำภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
815 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณของ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน นักศึกษา กศน. 20
816 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษากศน 20
817 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 14
818 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 26
819 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-05-24 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา นักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา 9
820 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-06-08 อบรม ศส.ปชต.ตำบลถาวรวัฒนา ประชาชน 10
821 กศน.ตำบลช่องลม 2022-06-08 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
822 กศน.ตำบลวังยาง 2022-06-10 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) สมาชิกศส.ปชต. 10
823 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
824 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-06-08 ประชุมคณะกรรมการ ศส ปชต คณะกรรมการ ศส ปชต 9
825 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-06-01 จิตอาสาพัฒนากศน.้มือง นักศึกษา 5 คน
826 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-08 กิจสอดแทรกการเรียนรู้ นักศึกษา 10
827 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-05-31 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
828 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 21
829 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 25
830 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07
831 กศน.ตำบลวังแขม 2022-06-03 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลวังแขม นักศึกษา 12
832 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
833 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา1/65 นักศึกษา 70
834 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-06-07 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 16
835 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ความรู้โทษและกฎหมายของยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
836 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
837 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
838 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา
839 กศน.ตำบลอ่างทอง 2022-06-07 กิจกรรมสอกแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 12
840 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาึเรียนที่1/2565 นักศึกษา กศน. 10
841 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมสอดแทรกในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 10 คน
842 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 7 คน
843 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-27 โครงการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
844 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-06-06 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 10
845 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15คน
846 กศน.ตำบลวังควง 2022-06-06 ประชาสัมพันธ์รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน 13
847 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
848 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-06-06 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 100 คน
849 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-06-06 ประชุมสอดแทรกประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหายาเสพติดประจำตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัววัว 22
850 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-06-06 สอดแทรกประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
851 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-06-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
852 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
853 กศน.ตำบลในเมือง 2022-05-21 ส่งเสริมการอ่าน "ระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
854 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
855
856
857
858 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-05-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
859 กศน.ตำบลช่องลม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 5
860 กศน.ตำบลวังบัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ประชาชน 23คน
861 กศน.ตำบลวังไทร 2022-05-11 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 11
862 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-09 ส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 8
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-05-10 ส่งเสริมอาชีพวิชาช่างทาสี ประชาชนทั่วไป 11
884 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-05-10 การให้ความรู้ออนไลน์ : กฎหมายน่ารู้ เยาวชนกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 42
885 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-05-10 ให้ความรู้สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
886 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 ประชาชนตำบลคลองสมบูรณ์ 10
887 กศน.ตำบลวังแขม 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาเสพติด นักศึกษา 10คน
888 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนบ้านมาบคล้า 20คน
889 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โทษและพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
890 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-07 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางการ ลด เลิก ละ ยาเสพติด เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7คน
891 กศน.ตำบลวังยาง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
892 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-05-09 รับสมัครนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 10
893 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป 12
894 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 20
895
896 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลบึงทับแรต 10
897 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลวังตะแบก 5
898 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลท่าพุทรา 10
899 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-07 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 15
900 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
901 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 5
902 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 13
903 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-05-10 สอดแทรกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชา การทำผีเสื้อจากผ้าใหม ประชาชนทั่วไป 12.
904 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-05-10 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ประชาชน 17
905 กศน.ตำบลวังควง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 10
906 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-05-09 เกร็ดความรู้ออนไลน์ นักศึกษา 25
907 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-05-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 12
908
909
910 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-04-12 โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง ผู้สูงอายุตำบลหนองไม้กอง 30
911 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-04-12 สอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษา 20
912 กศน.ตำบลช่องลม 2022-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
913 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-04-08 ให้ความรู้สอดแทรกโครงการสูลอายุ ผู้สูงอายุ 15
914 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
915 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
916 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-04-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
917 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-04-10 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 6
918 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-04-11 จิตอาวาพัฒนาชุมชน นักศึกษา 10
919 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-03-31 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 15
920 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-04-11 สอบปลายภาค นักศึกษา ี47
921 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-04-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สมองผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 30
922 กศน.ตำบลพานทอง 2565-05-11 ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ 30
923 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-04-11 โครงการผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 30
924 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-04-10 สอบนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา กศน. 20
925 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-04-10 สอบซ่อม นักศึกษา 25
926 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-04-10 สอดแทรกความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี นักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี 20คน
927 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-04-10 สอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 15คน
928 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-04-01 กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน นักศึกษาและประชาชนตำบลจันทิมา 20
929 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-04-08 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 12
930 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 8
931 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
932 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-04-11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 40
933 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-04-09 ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชน นักศึกษา 15 คน
934 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-04-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15
935 กศน.ตำบลยางสูง 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
936 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-04-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 8
937 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10คน
938 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-04-09 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 นักศึกศึกษา 10
939 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-04-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 14
940 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
941 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลสังหามแห 10คน
942 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-04-08 โครงการอบรมให้วามรู้เรื่องยาเสพติดเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10
943 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-03-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10 คน
944 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
945 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-04-09 กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต นักศึกษา กศน. 15
946 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-04-08 ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิเสธยาเสพติด นักศึกษา กสน.ตำบลวังตะแบก 7
947 กศน.ตำบลวังควง 2022-04-08 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 10
948 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 12
949 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-04-05 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1 - 10 เมษายน 2565 นักศึกษา 19
950 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-04-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 12
951 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-04-07 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว เรื่องพืชกระท่อมรักษาโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
952 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-03-10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา นักศึกษา กศน. 5
953
954
955
956 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 ให้ควารู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 26
957 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 26
958 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-03-10 การพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 14
959
960
961 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-03-10 โครงการส่งเสริมการเลืมหนังสือ กศน.อำเภอไทรงาม ผู้ลืมหนังสือ 36
962 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 15
963 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-03-10 โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาวะสำหรับนักศึกษากศน. นักศึกษากศน. 61คน
964 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-03-10 พบกลุ่มให้ความรู้ นักศึกษา 15
965 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-03-08 โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา 10
966 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-03-10 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา 12
967 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-03-10 สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา 12
968 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 20
969 กศน.ตำบลในเมือง 2565-03-09 ส่งเสริมการอ่าน การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
970 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
971 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
972 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-03-03 พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษากศน. 19
973 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-03-09 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
974 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-03-09 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
975 กศน.ตำบลช่องลม 2022-03-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
976 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 20
977 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-03-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 25
978 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถี ห่างไกลยาเสพติด นักศึกศึกษา 10
979 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 16
980 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
981 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด 8 8
982 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-28 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
983 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-03-08 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 16
984 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-03-04 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 19
985 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-03-07 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
986 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-02-28 สอดแทรกเนื้อเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 15
987 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-03-07 ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 56
988 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-03-07 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
989 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-03-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ "หัวข้อสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวัน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
990 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว 7
991 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
992 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน 10
993 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-03-01 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 15
994 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 40
995 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา นักศึกษา 40
996 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2564 นักศึกษา กศน .ตำบลวังหามแห 15คน
997 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลบ่อถ้ำ 20
998 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-24 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 40
999 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-02-22 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา 40
1000 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
1001 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 40
1002 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1003
1004
1005 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-02-10 โครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษากศน. นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90คน
1006 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1007 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1008 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-10 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 10
1009 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-02-10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน 40
1010 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2022-02-09 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนตำบลเทพนิมิต 50
1011 กศน.ตำบลพานทอง 2022-02-10 พบกลุ่มสานสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1012 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-02-10 พบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 18 คน
1013 กศน.ตำบลมหาชัย 2022-02-10 พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ สอบเก็บคะแนน นักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย 36
1014 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-02-10 โครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 25
1015 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-01-31 พบกลุ่มสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค เรียน 2/2564 กศน.ตำบลหนองแม่ตแง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองแม่แตง 21
1016
1017
1018
1019 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-02-10 นักศึกษา 6
1020 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 22
1021 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติดนักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 32
1022 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 23 23
1023 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 24
1024
1025
1026
1027 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอไทรงาม นักศึกษากศน.อำเภอไทรงาม 35
1028 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ นักศึกษา 10
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-02-10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลทรงธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 9
1060 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-22 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1061 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-01-23 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1062
1063
1064 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-01-24 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1065 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-02-10 แทรกเนื้อหาการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
1066 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-01-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1067 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2022-02-03 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลธำมรงค์ 12
1068 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบุญพัฒนาวัด ผู้เรียน 10
1069 กศน.ตำบลวังทอง 2022-02-10 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 18
1070
1071 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2022-01-26 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณรอบ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2 คน
1072
1073
1074 กศน.ตำบลคณฑี 2022-02-10 ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 9 คน
1075 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-27 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน. 1
1076 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 3
1077 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-27 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค นักศึกษา กศน. 45
1078 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-02 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน. 3
1079 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-03 โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. 5
1080 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-09 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 4
1081 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-02-09 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน. 12
1082 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-26 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลไทรงาม 15คน
1083 กศน.ตำบลระหาน 2565-03-02 กิจกรรมการเรียนรู้ การปฎิเสธเพื่อน นักศึกษา กศน.ตำบลระหาน 12
1084 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-02-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15 คน
1085 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-02-09 สอนวิชาการป้องกันการทุจริต นักศึกศึกษา 10
1086 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-02-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 17
1087 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 12
1088 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1089 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-09 พัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
1090 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-02-09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1091 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 26
1092 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1093 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1094 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-08 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ขับเคลื่อน 9 ขั้นตอน ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 50
1095 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1096 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-02 พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากศน. 17 คน
1097
1098 กศน.ตำบลช่องลม 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
1099 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
1100 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-02-04 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1101 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-01-17 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 18
1102 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-02-04 สอบกลางภาค นักศึกษา 22
1103 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-26 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 28
1104 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-12 ประชาสัมพันธ์สอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละภัยของยาเสพติด ประชาชน 12
1105 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-05 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 2
1106 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-28 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา 23
1107 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-02-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 22
1108 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-02-04 กิจกรรม การเรียนการสอน กศน.ตำบลท่ามะเขือ นักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะเขือ 10
1109 กศน.ตำบลวังยาง 2022-02-04 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประชาชน 53
1110 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-02-25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 25
1111 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-02-03 พบกลุ่มจักกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1112 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 15
1113 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-25 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 11
1114 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1115 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-31 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 25
1116 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-02-01 สอบกลางภาค นักศึกษา 43
1117 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-02-01 การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 40
1118 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-02-01 สอดแทรกในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 30
1119 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-26 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน. 30
1120 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-02-01 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 54
1121 กศน.ตำบลในเมือง 2022-01-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งการเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
1122 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-01-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษากศน. 16
1123 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-01-10 สอดแทรกเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1124 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-01-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
1125 กศน.ตำบลระหาน 2565-11-01 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนเรียงความยาเสพติด นักศึกษา กศน.
1126 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลแสนตอ 10
1127 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-01-10 อาชีพระยะสั้น ประชาชน 15
1128 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1129 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 10
1130 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2565-01-10 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน.ตำบล 5
1131 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2565-01-10 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนตำบลเทพนิมิต 15
1132 กศน.ตำบลยางสูง 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 14
1133 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-01-10 จิตอาสาTobe number one ร่วมกิจกรรม โครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านท่านา ม.7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 48 คน
1134 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 12
1135 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-01-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 30
1136 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมการ SWOT สิ่งเสพติดในชุมชน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 19
1137 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนตำบลปางตาไว 17
1138 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-01-10 จัดการเรียนเรียนการสอน นักศึกษา 10
1139 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 32
1140 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-10-01 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1141 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียน,นักศึกษา 30
1142 กศน.ตำบลวังควง 2022-01-10 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลวังควง 12
1143 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-01-10 ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนตระนักถึงพิษภัยยาเสพติด นักศึกษาและปะชาชนทั่วไป 38
1144 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-01-10 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
1145 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-01-10 กิจกรรมประชาคมชุมชน ประชาชนตำบลเขาคิรีส 10
1146 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-01-10 ติดตามสำรวจกลุ่มอาชีพ ประชาชน 20
1147 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-01-10 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1148 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 20 คน
1149 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-05 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1150 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15 คน
1151 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-01-10 ลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1152 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-01-10 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1153 กศน.ตำบลวังยาง 2565-01-10 จิตอาสาพระราชทาน เข้าค่ายลูกเสือ 11
1154 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-01-10 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1155 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-01-10 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1156 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
1157 กศน.ตำบลช่องลม 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
1158
1159 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-01-06 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
1160 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1161 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-01-05 ผลกระทบของยาเสพติด นักศึกษา 14
1162 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 4คน
1163 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 40คน
1164 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-01-05 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 11 คน
1165 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-01-07 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ผู้เรียน ม.ต้น 13
1166 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-01-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 13
1167 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2021-12-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 6
1168 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-21 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม (4 มิติสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด) นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 22
1169 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2021-12-10 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 14
1170 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2021-12-17 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 32
1171 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 33
1172 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-12-14 สอดแทรกนื้อหาโทษยาเสพติดในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลธำมรงค์ระดับม.ต้น 8
1173
1174 กศน.ตำบลช่องลม 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 21
1175
1176 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2021-12-10 อบรมฝห้ความรู้เรื่องยาเสพติดตำบลเทพนิมิต ประชาชนตำบลเทพนิมิต 60
1177 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-12-10 โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่26พฤศจิกายน2564ณ.กศน.อำเภอโกสัมพีนครเวลา08?30-16.30น.มีผู้เข้าร่วมโครงการ15คน ประชาชนทั่วไป 15คน
1178 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-12-09 พบกลุ่มแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษา 40
1179 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-12-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 40
1180 กศน.ตำบลคณฑี 2021-12-09 สอดแทรกกิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 20 คน
1181 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียน การสอน นักศึกษา 18 คน
1182 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1 ธันวาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง นักศึกษา กศน.เมืองกำแพงเพชร 30 คน
1183 กศน.ตำบลวังทอง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นักศึกษา 15
1184 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-12-09 จัดบอร์ดให้ความรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 21
1185 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เรืองยาเสพติดใน โครงการให้ความรู้ป้องกันโควิด 19 ประชาชน 15
1186 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-12-09 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1187 กศน.ตำบลอ่างทอง 2021-12-09 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1188 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-12-09 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 11
1189 กศน.ตำบลนครชุม 2564-12-09 โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมือง(สวนป่าสัก) นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาปลอดภัยจากยาเสพติด 3 คน
1190
1191 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2021-12-01 โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นักศึกษา กศน.ตำบล 2
1192 กศน.ตำบลเทพนคร 2021-12-01 จิตอาสา นักศึกษา 5
1193 กศน.ตำบลหนองปลิง 2021-12-01 โครงการจิตอาสา 5 5
1194 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-11-16 สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา 10
1195 กศน.ตำบลวังควง 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1196 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 9
1197 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-12-10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(กลุ่มเริงกะพง)(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 32
1198 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-12-09 พบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองไม้กอง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 12
1199 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพึงประสงค์วิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 23คน 25คน
1200 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 4
1201 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 10
1202 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1203 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-12-09 โครงการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นักศึกษาและประชาชน 23
1204 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-09 กิจกรรมให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 20
1205 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 20
1206 กศน.ตำบลวังบัว 2021-12-09 กศน.ตำบลวังบัวห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาและประชาชน 12
1207 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-12-02 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ นักศึกษา กศน. 15
1208 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 18
1209 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2021-12-08 จัดการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 30 คน
1210 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1211 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1212 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 37
1213 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-12-08 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1214 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-12-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 11
1215 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-12-08 เรียนรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา 18
1216 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-08 บริจากเลือด นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 5
1217 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-12-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
1218 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-03 จิตอาสา นักศึกษา 5
1219 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-01 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 14
1220 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-12-08 จิตอาสา นักศึกษาและประชาชนตำบลหัวถนน 87คน
1221 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2564-12-08 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบล 10
1222 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-12-08 โครงการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 30
1223
1224
1225 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-12-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 15 คน
1226 กศน.ตำบลพานทอง 2021-12-07 อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทั่วไป 23
1227 กศน.ตำบลมหาชัย 2564-12-07 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาชน 46
1228
1229 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1230 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-01 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษา กศน. 3
1231 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักศึกษา กศน. 10
1232 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-12-07 กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10 คน
1233 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-12-07 โครงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวันพบกลุ่ม นักศึกษา 15
1234 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้"ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1235 กศน.ตำบลดอนแตง 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 50
1236 กศน.ตำบลวังชะพลู 2021-11-18 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 15
1237 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษากศนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษากศน 40
1238 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1239 กศน.ตำบลเกาะตาล 2021-11-16 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 10
1240 กศน.ตำบลสลกบาตร 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1241 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-23 กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 15
1242 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-16 สอดแทรกบทเรียนในเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 21
1243 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-28 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เป็นหูเป็นตา"เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1244 กศน.ตำบลทรงธรรม 2021-11-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1245 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 12
1246 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-22 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 42
1247 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-18 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 20
1248 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2564-12-24 ปลูกผัก นักศึกษา 14
1249 กศน.ตำบลสระแก้ว 2564-11-05 การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบล นักศึกษา กศน. 39
1250 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-17 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/64 นักศึกษา 13
1251 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขแงนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1252 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยยาเสพติด นักศึกษากศนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 26
1253 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-15 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10คน
1254 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-16 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน ข่าวยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 17
1255 กศน.ตำบลยางสูง 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 40 คน
1256 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2564-11-11 สอดแทรกโทษของยาเสพติดในวิชาทักษการเรียนรู้ นักศึกษา 22
1257 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-11-10 สอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา 20
1258 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 15
1259 กศน.ตำบลวังบัว 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1260 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1261 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-10 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID19)กศน.อำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 นักศึกษาและประชาชน 21
1262 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
1263 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-11-09 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2564 นักศึกษาเเละประชาชนทั่วไป 10
1264 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 21 คน
1265 กศน.ตำบลวังยาง 2021-11-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกความรู้โทษของยาเสพติด ประชาชน 11
1266 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหินดาต(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 29
1267 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กสน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะโอน 30
1268 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-11-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นอวค์การบริหารส่วนตำบล ประาชนทั่วไป 50
1269 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-11-10 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 10
1270 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 32
1271 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-10-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 27 คน
1272 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน 15
1273 กศน.ตำบลวังควง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 18
1274 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองพิไกร 21คน
1275 กศน.ตำบลระหาน 2021-10-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน. 10
1276 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหนองหัววัว นักศึกษา 11คน
1277 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 22 คน
1278 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.คำบลวังตะแบก 11 คน
1279 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 15
1280 กศน.ตำบลช่องลม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา 18
1281 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษากศน.ตำบลท่าไม้ 30
1282 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21 คน
1283 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 30
1284 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1285 กศน.ตำบลมหาชัย 2021-10-11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน. 15
1286 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-11-10 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 11 คน
1287 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1288 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 25คน
1289 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง 12 คน
1290 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
1291 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 13
1292 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-11-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 18 คน
1293 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-11-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 34
1294 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 26
1295 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-11-10 ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1296 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-11-05 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 30 คน
1297 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2564-11-09 ปฐมนิเทศและพัฒนากศน.ตำบล นักศึกษา 10
1298 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-11-09 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 18
1299 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-11-09 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักศึกษา 20