ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อกศน.ตำบล ประจำวันที่ ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
1 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา 15
2 กศน.ตำบลลานกระบือ 2024-07-10 คุณธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
3 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 30
4 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-06-21 โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด" นักศึกษา 80
5 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-07-10 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 10
6 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-07-09 โครงการอบรมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2567 ผู้เรียน ศกร.ระดับตำบลจันทิมา 20
7 กศน.ตำบลวังควง 2024-06-21 โครงการเยาวชนรู้ทันภัยยาเสพติด 8 8
8
9 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-06-13 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 นักศึกษา 14
10 กศน.ตำบลยางสูง 2024-07-08 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลยางสูง 15
11 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-07-08 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 นักศึกษา สกร. 12
12 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-07-08 กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2567 นักศึกษาศกร.ตำบลปางมะค่า 15
13 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-07-08 กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษาสกร. 20
14 กศน.ตำบลช่องลม 2024-07-08 สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 17
15 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-06-13 เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา 13
16 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-07-05 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 10
17 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2024-07-04 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกโทษยาเสพติด นักศึกษา 17
18
19
20
21
22 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-07-03 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 23
23 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-07-03 โีครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติด นีกศึกษา สกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย 8
24 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-07-02 กิจกรรมออกแบบโปสเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก นักศึกษา 30
25 กศน.ตำบลในเมือง 2024-06-18 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง 10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลในเมือง 12
26 กศน.ตำบลในเมือง 2024-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลในเมือง 16
27 กศน.ตำบลในเมือง 2024-06-07 กิจกรรมส่งเสีมการอ่าน นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลในเมือง 10
28 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-06-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 10
29 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-06-10 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 10
30 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา ศกร.ตำบลเขาคีริส นักศึกษา 30
31 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2024-05-17 ปลูกต้นไม้ นักเรียน 20
32 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-06-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 30
33 กศน.ตำบลวังควง 2024-05-30 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักศึกษา 10
34 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-05-31 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษ
35 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-06-06 สอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา ศกร 20
36 กศน.ตำบลช่องลม 2024-06-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 15
37 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2024-06-10 โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพนักศึกษา นักศึกษา 22
38 กศน.ตำบลลานกระบือ 2024-06-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
39 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-06-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 25
40 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-06-10 กิจกรรม "รู้เท่าทันกลโกง สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต" ผู้เรียน ศกร.ตำบลจันทิมา 25
41 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-06-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 25
42 กศน.ตำบลวังชะพลู 2567-06-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาศกร.ตำบลวังชะพลู 5
43 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-06-10 กิจกรรมพบกลุ่มสอดแทรกยาเสพติด นักศึกษา 11
44 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-05-10 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ผู้นำชุมชน 10
45 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
46 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-03-10 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน นักศึกษา 11
47 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-06-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
48 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-06-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 25
49 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-06-06 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 10
50 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา 5
51 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาสกร. 10
52 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-06-07 ประถมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567 นักศึกษา 10
53 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลวังหามแห 15
54 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา ศกร.ตำบลสลกบาตร 15
55 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลโค้งไผ่ 5
56 กศน.ตำบลยางสูง 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษา ศกร.ระดับตำบลยางสูง 15
57 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา1/67 นักศึกษา 12
58 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-06-04 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 22
59 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-06-04 โครงการอาสาสยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน/นักศึกษา 80
60 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-06-04 ออกแบบโปสเตอร์วันงดสูบบุหรี่โลก นักศึกษา 30
61 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-05-09 กิจกรรมkick off ประชาชนทั่วไป 80
62 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-05-09 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลจันทิมา 25
63 กศน.ตำบลวังควง 2024-04-24 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด เยาวชน และประชาชน 10
64 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-04-30 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
65 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-04-30 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 10
66 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-04-30 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 10
67 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-05-03 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 13
68 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-05-03 โครงการผึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปอาหารจากสัตว์ ประชาชนทั่วไป 20
69 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-05-03 จังหวัดเคลื่อนที่ ประชาชนตำบลวังควงและอำเภอพรานกระต่าย 100
70 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-05-03 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศ
71 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-05-01 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 12
72 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สกร.ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 5
73 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-04-10 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา ศกร.ตำบล,ประชาชน 15
74 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-04-09 งานประจำปีวัดกุฏิการาม ประจำปี 2567 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
75 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-04-09 วันที่ 2 เมษายน 2567 วันรักการอ่าน ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
76 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-04-09 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (อาสาพัฒนาพาห่างไกลยาเสพติด) ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 20
77 กศน.ตำบลช่องลม 2024-04-07 โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
78 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 40
79 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-01-11 กิจกรรมพบกลุ่มสอดแทรกยาเสพติด นักศึกษา 16
80 กศน.ตำบลโนนพลวง 2024-02-11 โครงการกีฬา สกร.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567 นักศึกษา 30
81 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-03-08 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ผู้เรียน ศกร.จันทิมา 13
82 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-03-08 ประชุม ผู้นำชุมชน 20
83 กศน.ตำบลลานกระบือ 2024-03-10 เรียนรู้เรื่องยาเสพติดผ่านสมาร์ทโฟน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
84 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-03-08 โครงการกีฬา สกร.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 50
85 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-03-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบล 6
86 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-29 ประกวดโครงงาน นักศึกษา 60
87 กศน.ตำบลช่องลม 2024-03-09 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
88 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
89 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-02-20 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 5
90 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-02-20 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 6
91 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลปางมะค่า 8
92 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 10
93 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-03-08 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาสกร. 10
94 กศน.ตำบลวังชะพลู 2567-03-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษาศกร.ตำบลวังชะพลู 10
95 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา 8
96 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบล 8
97 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา สกร. 5
98 กศน.ตำบลยางสูง 2024-03-06 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด" นักศึกษา ศกร.ตำบลยางสูง 10
99 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2024-03-05 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียน 40
100 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-03-05 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
101 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-03-04 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษา สกร.อำเภอพรานกระต่าย 40
102 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-03-04 โครงการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษา กศน. 50
103 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-03-04 พบกลุ่มสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 9
104 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-03-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร 10
105 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-03-04 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 20
106 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-02-10 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 50
107 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-02-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิจสาธารณะ นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 20
108 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 25
109 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-02-12 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ำทย นักศึกษา กศน. 15
110 กศน.ตำบลสลกบาตร 2024-02-08 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 10
111 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-02-12 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 22คน
112 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-02-11 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 15
113 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 25 คน
114 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 21
115 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-02-08 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 30
116 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา 10
117 กศน.ตำบลวังชะพลู 2024-02-09 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย นักศึกษา สกร.อำเภอขาณุฯโซนแหล่งอารยธรรมโบราณ 20
118 กศน.ตำบลยางสูง 2024-02-07 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและน้อมรำลึกถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย นักศึกษา ศกร.ตำบลยางสูง 15
119 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-02-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิตสาธารณะ นักศึกษา 7
120 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-08 จัดกิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 15
121 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยที่ดี มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้เรียน ศกร.ตำบลจันทิมา 7
122 กศน.ตำบลสักงาม 2024-02-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
123 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2024-02-08 กิจกรรมการจัดการเรียนกสรสอน นักศึกษา 36
124 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2023-12-31 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา 34
125 กศน.ตำบลท่าไม้ 2024-02-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 15
126 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-02-05 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนตำบลนักศึกษาและประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
127 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2024-02-02 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียน 50
128 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2024-01-31 รถโมบายเคลื่อนที่ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 105
129 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-02-02 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
130 กศน.ตำบลช่องลม 2024-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 15
131 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-02-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 10
132 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-02-02 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 18
133 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2024-02-02 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 60
134 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 วันเด็กแห่งชาติ เด็กและประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 100
135 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 50
136 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-02-01 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 100
137 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2024-01-31 พบกลุ่ม การเรียนการสอน นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 25
138 กศน.ตำบลดอนแตง 2024-01-10 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
139 กศน.ตำบลจันทิมา 2024-01-10 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพชีวิตด้วยศิลปะ ผู้เรียน 10
140 กศน.ตำบลเกาะตาล 2024-01-10 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส 5 5
141 กศน.ตำบลวังหามแห 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นศ.ศกร.ตำบลวังหามแห 10
142 กศน.ตำบลแสนตอ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา ศกร. 5
143 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2024-01-08 นักศึกษา 70
144 กศน.ตำบลวังชะพลู 2566-12-15 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษาศกร.ตำบลวังชะพลู 15
145 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-12-15 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 9
146 กศน.ตำบลช่องลม 2024-01-08 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยห่างไกลยาเสพติด พิชิตโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
147 กศน.ตำบลปางมะค่า 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 12
148 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
149 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 10
150 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 7
151 กศน.ตำบลยางสูง 2024-01-08 โครงการรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและลดปัญหาคุณแม่วัยใส นักศึกษา 15
152 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2024-01-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
153 กศน.ตำบลเขาคีริส 2024-01-03 รถโมบายส่งความสุข ส่งเสริมการอ่าน นักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 115
154 กศน.ตำบลวังควง 2023-12-19 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประชาชนทั่วไป 20
155 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-12-27 กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน(รถโมบายเคลื่อนที่) นักเรียน 20
156 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2024-01-03 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 12
157 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-12-28 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลท่าไม้ 10
158 กศน.ตำบลวังตะแบก 2024-01-03 รถโมบายเคลื่อนที่ นักเรียน 10
159 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2024-01-03 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
160 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2024-01-03 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 7
161 กศน.ตำบลหนองหลวง 2024-01-03 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย ห่างไกลยาเสพติด พิชิโรคซึมเศร้า นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 10
162 กศน.ตำบลในเมือง 2024-01-02 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 16
163 กศน.ตำบลในเมือง 2024-01-02 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 16
164 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกศึกษา 30
165 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 30 คน
166 กศน.ตำบลสักงาม 2023-12-26 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นักศึกษา 25
167 กศน.ตำบลช่องลม 2023-12-08 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
168 กศน.ตำบลในเมือง 2023-12-17 กิจกรรม เล่าสู่กันฟัง เตือนใจไกลเรือนจำ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 19
169 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
170 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 5
171 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-12-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 20
172 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-12-08 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
173 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-11-10 กิจกรรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 21
174 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-12-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
175 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-12-10 กิจกรรมวิเคราะห์และพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียน ศกร.ตำบลจันทิมา 25
176 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-12-12 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสรินการอ่าน ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 19
177 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-12-06 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา นักศึกษา 13
178 กศน.ตำบลในเมือง 2023-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในการพบกลุ่ม เรื่อง ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก นักศึกษา ศกร..ตำบลในเมือง 15
179 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-12-04 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 12
180 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-12-03 สอดแทรกเรื่อยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 20
181 กศน.ตำบลวังควง 2023-11-30 สอดเเทรกเนื้อหาด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษาในการพบกลุ่ม นักศึกษา ศกร.ตำบลวังควง 5
182 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-12-04 โครงการปฐมนิเทศ 2/2566 10 10
183 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-11-30 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 15
184 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-12-04 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
185 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-12-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
186 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-12-04 กิจกรรม 5 ส. คณะครู ศกร.อำเภอพรานกระต่าย 17
187 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-12-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
188 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2023-11-30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2/66 นักศึกษา สกร.อำเภอคลองลาน 42
189 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2023-11-29 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกศึกษา 20
190 กศน.ตำบลสักงาม 2023-11-29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/66 20 22
191 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2023-11-29 โครงการปฐมนิทศนักศึกษา นักศึกษา ศกร.ตำบลคลองลานพัฒนา 30 คน
192 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-11-28 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม เกียวกับยาเสพติด เรื่อง การจับค่คำตอบที่ใฃ่ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 24
193 กศน.ตำบลในเมือง 2023-11-24 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ในการพบกลุ่มเกี่ยวกีบยาเสพติด เรื่อง การจับคู่คำตอบที่ใช่ นักศึกษา ศกร.ตำบลในเมือง 6
194 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
195 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสกร อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบลวังชะพลู 10
196 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา 10
197 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
198 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
199 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 5คน
200 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา ศกร.ตำบลวังหามแห 10คน
201 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 10
202 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสกลอำเภอขาณุวรลักษบุรีภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาศกร.ตำบลปางมะค่า 15 คน
203 กศน.ตำบลยางสูง 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา สกร.ตำบลยางสูง 10
204 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 9
205 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน2/2566 นักศึกษาตำบลแสนตอ 10
206 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-11-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา 12
207 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-11-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/66และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
208 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-11-06 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
209 กศน.ตำบลช่องลม 2023-11-06 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
210 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-11-03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 20
211 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-11-03 ปฐมนิเทศ นักศ 70
212 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-11-01 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
213 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-11-01 กิจกรรมมอบเงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 17
214 กศน.ตำบลวังควง 2023-11-01 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 6
215 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-31 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
216 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-11-01 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป 7
217 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-11-01 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
218 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-10-31 กิจกรรม 5 ส. คณะครู ศกร.อำเภอพรานกระต่าย 17
219 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-31 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
220 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-10-10 กิจกรรมการป้องกันภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 23
221 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-09-10 กิจกรรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 32
222 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 5
223 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-10-10 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 9
224 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-10-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 4
225 กศน.ตำบลช่องลม 2023-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 6
226 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-10-06 ปัจฉิม นักศึกษา 60
227 กศน.ตำบลวังควง 2023-10-09 ปั นักศึกษา 60
228 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-10-06 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 60
229 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-10-05 สอดแทรก เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
230 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-10-06 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
231 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-10-06 กิจหรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร.อำเภอพรานกระต่าย ุ60
232 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-10-06 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา 14
233 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-10-06 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40
234 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-10-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
235 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-10-04 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 9
236 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-10-03 หนังสือเล่มเล็ก นักศึกษา ศกร.ตำบลหนองหลวง 30
237 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-29 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและมรดกทางวัฒนธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
238 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-09-15 ขับขี่ปลอดภัย ประชาชนตำบลวังตะแบก 30
239 กศน.ตำบลช่องลม 2023-09-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
240 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-09-04 กิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
241 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-08-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลโนนพลวง 43
242 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-08-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
243 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-08-10 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลหนองหลวง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 45
244 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-08-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 15
245 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-08-10 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา 30
246 กศน.ตำบลช่องลม 2023-08-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 18
247 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-08-09 ส่งเสริมการอ่านต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
248 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-08-09 โครงการทักษะชีวิต ประชาชนทั่วไป 30
249 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-08-09 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
250 กศน.ตำบลวังควง 2023-08-08 กลุ่มสนใจวิชาการจักสาน ประชาชน 12
251 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-08-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 15
252 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-08-08 โครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน. 10
253 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-06-26 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไป 40
254 กศน.ตำบลวังชะโอน 2023-07-06 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 28
255 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-07-10 โครงการทักษะชีวิต ประชาชน 30
256 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-07-10 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคม ประชาชน 50
257 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลบึงทับแรต 10
258 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังชะพลู 10 คน
259 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-07-10 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด นักศึกษา 16
260 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-07-07 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 15
261 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-07-10 พบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 17
262 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร นักศึกษา 28
263 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-07-10 กิจกรรไหว้ครู นักศึกษา 31
264 กศน.ตำบลวังควง 2023-07-10 พิธีไหว้ครู นักศึกษา 16
265 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-07-10 กิจกรรมไหว้ครู ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 10
266 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-07-10 ส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 20
267 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-07-10 โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 10
268 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 5
269 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษาและประชาชน 5
270 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-06-20 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา 10 คน
271 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-07-07 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
272 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-20 การจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 15
273 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-07-10 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลวังหามแห 15
274 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา 20
275 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-19 โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร นักศึกษา สกร.ตำบลยางสูง 10 คน
276 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-07-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 12
277 กศน.ตำบลช่องลม 2023-07-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10 คน
278 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-07-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 18
279 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
280 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-07-04 โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร สาขาลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 35
281 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-22 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 11
282 กศน.ตำบลหัวถนน 2023-06-21 วันต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 5
283 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-06-09 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
284 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
285 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-06-10 จิตอาสาพัฒนาวัดแก้วสุริย์ฉาย นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
286 กศน.ตำบลดอนแตง 2566-06-09 โครงการปฐมนิเทษ นักศึกษา 5
287 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 5 คน
288 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-06-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 22
289 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 35
290 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-06-08 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา 12
291 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-06-08 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด
292 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-05-25 ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2566 นักศึกษา 19 คน
293 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-06-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 23
294 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-06-07 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
295 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน. 37
296 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-06-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 42
297 กศน.ตำบลวังควง 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษา 24
298 กศน.ตำบลวังชะพลู 2566-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
299 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
300 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-05-19 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566 นักศึกษา 5
301 กศน.ตำบลช่องลม 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอลานกระบือ นักศึกษา 13
302 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร.วังหามแห 15 คน
303 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศ นักศึกษาตำบลแสนตอ 15
304 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-05-19 โครงปฐมนิเทศนักศึกษา1/2566 นักศึกษากศน. 15
305 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา สกร. 6
306 กศน.ตำบลยางสูง 2023-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
307 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษากศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 20
308 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-06-07 การปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
309 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-06-03 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา สกร.ตำบลในเมือง 7
310 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-06-02 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
311 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 จังหวัดเคลื่อนที่ ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 20
312 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-30 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
313 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-05-12 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
314 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-05-11 กิจกรรมส่งเสริมการละ ลด เลิกสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวันและรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง ส.ส. ประชาชน 45
315 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-05-08 ประชาคม ประชาชนทั่วไป 30
316 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-05-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 45
317 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-05-08 ประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเขาคีริส 18 เกเ
318 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-05-04 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
319 กศน.ตำบลวังควง 2023-05-08 ให้ความรู้เรืองโทษของยาเสพติด นักศึกษา 5
320 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-05-08 รณรงคืการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
321 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
322 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-04-10 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
323 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 26
324 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-04-07 กิจกรรมให้ความรู้ละ ลด เลิกสารเสพติดในชีวิตประจำวัน ประชาชนทั่วไป 48
325 กศน.ตำบลช่องลม 2023-04-10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน 25
326 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-04-08 อบรมประชาชน ประชาชน 17
327 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-04-06 อบรมสอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชน 26
328 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-04-05 กลุ่มอาชีพช่างไม้ ประชาชน 15
329 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-04-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 10
330 กศน.ตำบลวังควง 2023-04-05 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
331 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-04-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
332 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-04-05 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
333 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-04-05 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ครั้งที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน 18 คน
334 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-04-05 ดครงการภาษาจีนเพื่อการค้าขาย ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
335 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-04-05 สอดแทรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 20
336 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-04-10 การทำแซนวิสอินเตอร์สอดแทรกโทษกัญชา ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ 25
337 กศน.ตำบลเกาะตาล 2023-03-10 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
338 กศน.ตำบลดอนแตง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
339 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-03-09 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
340 กศน.ตำบลวังควง 2023-03-09 กลุ่มสนใจการทำไม้กวาดดอกหญ้าและการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประชาชนทั่วไป 12
341 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-03-09 สอดแทรกโครงการวิธีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่ม อสม. 25
342 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-03-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 69
343 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-03-09 กลุ่มสนในอาหารขนม 10 10
344 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-03-07 ให้ความรู้ยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 19
345 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-03-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 27
346 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-03-09 ปัจฉิม นักศึกษา 80
347 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-03-08 โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
348 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-03-01 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 10
349 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-03-03 กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา กศน. 4
350 กศน.ตำบลยางสูง 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
351 กศน.ตำบลวังชะพลู 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติดรู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษา กศน. 6
352 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 5
353 กศน.ตำบลสลกบาตร 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา กศน. 6 คน
354 กศน.ตำบลปางมะค่า 2023-02-28 โครงการทหารศึกษาโครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ นักศึกษากศน. 6คน
355 กศน.ตำบลแสนตอ 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 10
356 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2023-03-07 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด"รู้ทันป้องกันก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษา 6 คน
357 กศน.ตำบลวังหามแห 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด “รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ” กศน.ตำบลวังหามแห 15
358 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2023-02-28 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด "รู้ทัน ป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ" นักศึกษากศน. 5
359 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-03-10 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักศึกษา 70
360 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-02-10 พบกลุ่มผู้เรียน เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
361 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-02-10 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 40 คน
362 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-02-10 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
363 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-02-10 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ ประชาชนทั่วไป 10
364 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 13
365 กศน.ตำบลช่องลม 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
366 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
367 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-02-08 สอนอาชีพกลุ่มสนใจวุ้นแฟนซี ประชาชน 9
368 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-02-08 โครงการร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 13
369 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจการทำถั่วทอดสมุนไพร ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
370 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-08 กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
371 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-30 สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับกลุ่มสนใจ ประชาชน 14 คน
372 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2023-02-08 กลุ่มสนใจวิชาจักสาน 12 12
373 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-02-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 28
374 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-02-03 สอดแทรกยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
375 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-02-07 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส นักศึกษา 9
376 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-02-07 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
377 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-02-03 การแข่งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 ครู นักศึกษา กศน.และบุคลากร กศน. 19
378 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566 ประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 15
379 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา นักศึกษา กศน. 7
380 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2023-01-10 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 70
381 กศน.ตำบลจันทิมา 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 20
382 กศน.ตำบลหนองหลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 50
383 กศน.ตำบลโนนพลวง 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 14
384 กศน.ตำบลลานกระบือ 2023-01-10 กีฬา กศน.สัมพันธ์ต้ายยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
385 กศน.ตำบลช่องลม 2023-01-10 โครงการกศน.สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 24
386 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2023-01-10 โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต้านภยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 20
387 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2023-01-06 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
388 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
389 กศน.ตำบลวังควง 2023-01-04 สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประชาชนตำบลวังควง 16
390 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา 3
391 กศน.ตำบลเขาคีริส 2023-01-05 โครงการทักษะชีวิตสอดแทรกยาเสพติด ประชาชน 19
392 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2023-01-05 ครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
393 กศน.ตำบลท่าไม้ 2023-01-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
394 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2023-01-05 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 15
395 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 การแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
396 กศน.ตำบลวังตะแบก 2023-01-05 โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา กศน.กำแพงเพชร ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน. 4
397 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2023-01-04 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
398 กศน.ตำบลในเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวเป็นพลังสำคัญ หยุดยั้งการกลับไปเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
399 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-14 กีฬา กศน.พานต๋ายเกมส์ นักศึกษา กศน. 20
400 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-12-12 โครงการกีฬากศน.ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
401 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
402 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการพบกลุ่ม เรื่อง "ทำไมเสพแล้วจึงติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 5
403 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 12
404 กศน.ตำบลช่องลม 2022-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 13
405 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-12-08 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 17
406 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-11-30 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในชุมชน ประชาชนทั่วไปในตำบลวังชะโอน 25
407 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
408 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-12-08 พบกลุ่ม นักศึกษา 15
409 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-12-07 โครงการพัฒนาการก้าวสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) ประชาชน 17
410 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-12-07 อบรมโครงการทักษะชีวิต ประชาขน 15
411 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-25 พบกลุ่ม นักศึกษา 20
412 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-12-07 สอดแทรกการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 21
413 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-12-07 รู้เท่ากันพิษภัยยาเสพติดและวิธีป้องกัน นักศึกษา 27
414 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-12-07 ให้ความรู้เรื่องกัญชา นักศึกษา 10
415 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-12-07 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด "วัยใสต้านภัยยาเสพติด" (To Be Number One) ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
416 กศน.ตำบลวังควง 2022-12-06 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 10
417 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-12-06 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
418 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-12-06 การพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน. 15
419 กศน.ตำบลในเมือง 2022-12-02 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"ติดยาแล้วเป็นบ้า เพราะอะไร" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 6
420 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-12-02 การพบกลุ่ม นักศึกษา 17
421 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-29 ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 22
422 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง"สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 21
423 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-20 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 7
424 กศน.ตำบลในเมือง 2022-11-15 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 23
425 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-11-10 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด WHITE ZONE นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
426 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-11-10 กิจกรรม WHite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
427 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-11-09 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา 10
428 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-11-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษา 10
429 กศน.ตำบลช่องลม 2022-11-07 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
430 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-11-07 โครงการสถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
431 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-11-05 โครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
432 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-11-04 เดินรณรงค์ยาเสพติด นักศึกษากศน. 40
433 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-11-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 21
434 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 19
435 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-11-03 รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลห้วยยั้ง 18
436 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-11-03 โครงการWhite Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด นักศึกษา 5
437 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-11-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษาประชาชนทั่วไป 12
438 กศน.ตำบลวังควง 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 6
439 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-11-03 WHITE ZONE สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน. 8
440 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-11-03 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 100
441 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-11-03 โครงการ white zone สถานศึกษาปลอดยาเสพติด นักศึกษา กศน 50
442 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-11-03 White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 5
443 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-10-11 โครงการ 8 กันยายน สัปดาห์แหล่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15
444 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-10-10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 10
445 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เ นักศึกษา กศน.ตำบลปางมะค่ส 15 คน
446 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-10-10 โครงการ8กันยาวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ นักศึกษา 15 คน
447 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
448 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 5 คน
449 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลวังามแห 15 คน
450 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-10-10 โครงการ 8 กันยายนวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษากศน 20
451 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
452 กศน.ตำบลยางสูง 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
453 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-10-10 โครงการ 8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ นักศึกษา 15
454 กศน.ตำบลช่องลม 2022-10-10 พัฒนาวัดช่องลม นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 11
455 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-10-10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 8
456 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-10-10 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน๊อค 100 % นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 10
457 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-10-10 สอบปลายภาค นักศึกษากศน. 40
458 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-10-10 เดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและใส่หมวกกันน็อค 100% นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
459 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-10-09 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
460 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-10-08 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 52 52
461 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-10-08 สอบปลายภาค นักศึกษา 45
462 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-10-04 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน. 12
463 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-10-05 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 200
464 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-10-04 สอดแทรกความรู้ นักศึกษา 18
465 กศน.ตำบลวังควง 2022-10-04 สอบซ่อม นักศึกษา 13
466 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-10-04 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 21
467 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-10-04 กิจกรรม นักศึกษา กศน. 7 คน
468 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-10-04 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
469 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-10-04 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 20
470 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-09-07 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหลวง 30
471 กศน.ตำบลวังควง 2022-09-12 สอบกลางภาค 22 22
472 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-09-09 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 17
473 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-09-09 ปัจฉิม นักศึกษา 15
474 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-09-11 ส่งส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา/ประชาชน 15
475 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-09-11 กลุ่มสนใจจักสาน 14 14
476 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-09-11 การพบกลุ่ม นักศึกษา ่ี14
477 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-09-11 สอบกลางภาค 43 43
478 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-09-08 พบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา กศน. 14
479 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-09-09 การสอบกลางภาคเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 42
480 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-09-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 22
481 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-09-10 โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
482 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด. นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 15
483 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-09-10 พบกลุ่มผู้เรียน นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
484 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-09-09 กิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อ "ยาเสพติดภัยสังคม พิษร้ายทำลายชาติ" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 35
485 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 25
486 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน 20
487 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 15
488 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 15
489 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
490 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลวังหามแห 15
491 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 20
492 กศน.ตำบลยางสูง 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
493 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-09-09 โครงการกีฬานักศึกษากศน. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
494 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-09-10 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
495 กศน.ตำบลช่องลม 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 20
496 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-09-07 ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านชายเคือง 67
497 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-09-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 25
498 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-09-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 19
499 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ เรื่อง"การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 10
500 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากแผ่นพับ เรื่อง การสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 16
501 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
502 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-16 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ การใช้พืชกัญชา เพื่อการบริโภค นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 11
503 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-09 ประชุมประจำเดือน ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 40
504
505
506
507 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
508 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-08-10 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนดีมีจิตอาสา นักศึกษา 10
509 กศน.ตำบลวังแขม 2022-08-10 โครงการกศน อำเภอคลองขลุงร่วมใจต้านภัยตาเสพติด นักศึกษากศน 9 คน
510 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10
511
512 กศน.ตำบลวังไทร 2022-08-10 โครงการส่งเสริมการต้านภัยยาเสพติดกศนอำเภอคลองขลุง นักศึกษากศนตำบลวังไทร 18 คน
513
514
515
516
517
518
519
520 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
521 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-08-08 คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 70
522 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-08-10 โครงการ กศน.อำเภอคลองขลุงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีภิรมย์ นักศึกษา 10คน
554 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-08-10 โครงการผู้สูงอายุ 14 14
555 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 15
556 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
557 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 15
558 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลโค้งไผ่ 10
559 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
560 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
561 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
562 กศน.ตำบลยางสูง 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15
563 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-08-10 ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา 14
564 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
565 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-08-10 วันนี้รบกโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
566 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา 10
567 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-08-10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน นักศึกษา กศน. 10
568 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-08-09 นักศึกษาประชาชนทั่วไป 45
569 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-08-09 โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี มีจิตอาสา นักศึกษา กศน. 10
570 กศน.ตำบลวังควง 2022-08-10 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลวังควง 12
571 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-08-09 อบรมประชาชนสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 15
572 2022-08-08 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทั่วไป 15
573 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-08-08 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 16
574 กศน.ตำบลช่องลม 2022-08-07 โครงการอบรมให้ความรู้ กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
575 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-08-07 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
576 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-08-05 ให้ให้ความรู้เรื่องกัญชากัญชง ประชาชน 15
577 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-08-10 สอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
578 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-08-02 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
579 กศน.ตำบลในเมือง 2022-08-01 กิจกรรม สอดแทรกการเรียนรู้ การแต่งคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 13
580 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 12
581 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-23 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เฝ้าระวังชุมชน เพื่อรอดพ้นภัยใกล้ตัว จากยาเสพติด" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
582 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-16 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สร้างพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ทำอย่างไรดี" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
583 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4 มิติ ห่างไกลยาเสพติด นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 14
584 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้ จับคู่ข้อความ สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
585 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-07-06 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 10คน
586 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-07-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
587 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-16 โครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา กศน. 10
588 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-07-08 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต ประชาชนทั่วไปบ้านวังชะโอนน้อย 33
589 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-07-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
590 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-07-08 เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 16
591 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-07-07 กิจกรรมไหว้ครู 10 10
592 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
593 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 นักศึกษา 10
594 กศน.ตำบลช่องลม 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
595 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-07-07 โครงการอบรมปัญหายาเสพติด นักศึกษา 10
596 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
597 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด นักศึกษา 20
598 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-07-07 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
599 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-07-06 อบรมให้ความรู้ดิจิทัลชุมชล นักศึกษาและประชาชน 15
600 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 21
601 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-07-06 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องกัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 21
602 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
603 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
604 กศน.ตำบลวังควง 2022-07-06 รณรงค์การจัดประกวดโปสเตอร์ยาเสพติด นักศึกษา 15
605 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศนตำบลวังหามแห 10
606 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน. 20
607 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. 15
608 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15 คน
609 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรืองยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบล 20
610 กศน.ตำบลยางสูง 2022-07-06 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
611 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-07-06 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 13
612 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-07-06 จัดประกวดการทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 18
613 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-07-06 โครงการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษา 80
614 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-07-05 จัดการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลเขาคีริส 19
615 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-07-04 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 นักศึกษา กศน. 5
616 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-21 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 10
617 กศน.ตำบลสักงาม 2022-06-29 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 17
618 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-07-05 ทำโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
619 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-07-05 โปลเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
620 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-07-05 สอดแทรกให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
621 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-07-05 พัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยยาเสพติด ประชาชน 30
622 กศน.ตำบลในเมือง 2022-07-02 จับคู่ความสัมพันธ์ของสารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
623 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2565-06-28 โครงการเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาชน 80
624 กศน.ตำบลนครชุม 2022-06-28 To be Number One นักศึกษา 5 คน
625 กศน.ตำบลวังทอง 2565-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5
626 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
627 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2022-06-26 โครงการ to be nuber 1 ต้ายภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 8
628 กศน.ตำบลเทพนคร 2022-06-26 To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลเทพนคร 8
629 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2022-06-26 โครงการtobe nuber 1 ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนาบ่อคำ 6
630 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-06-28 โครงการ to be number one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 5
631 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-28 โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา กศน. 6
632 2022-06-26 โครงการ​ to be nuber 1 นักศึกษา​ กศน.ตำบลทรงธรรม 5
633 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลคณฑี นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 10 คน
634 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนการสอนดิจิทัลชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
635 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-27 กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมขน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 15 คน
636 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-06-13 สอดแทรกกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 10
637 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-27 โครงการให้ความรู้ เรื่อง การปลูกกัญชา กัญชง และการทำเครื่องดื่มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมทิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ ประชาชนและนักศึกษา 15
892 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการอาสาสมัครยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษา 4
893 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมการคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา 1
894 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 วันรำลึกพญาลิไทย นักศึกษา 7
895 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 กิจกรรมทำพานและไหว้ครู นักศึกษา 7
896 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-26 โครงการ TO BE Nomber one ต้านภัยยาเสพติด นักศึกษา 5 คน
897 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 2022-06-26 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า เรื่อง กัญชา กัญชง นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 14
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ระดับ ม.ปลาย นักศึกษา 10
908 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ นักศึกษา 12 คน
909
910
911
912 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-25 โครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชกัญชา-กัญชง และการทพเครื่องดื่มน้ำกัญาเพื่อสุขภาพ ประชาชน 4
913 กศน.ตำบลวังไทร 2022-06-20 กิจกรรมทักษะชีวิตและต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 42 คน
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2565-06-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 10
926 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-06-23 โครงการนักศึกษา กศน.อำเภอคลองลานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 31 คน
927 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-06-16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบึงสามัคคี นักศึกษา 25
928 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนครภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90
929 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-06-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 15
992 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-06-10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลเกาะตาล 20
993 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านภาคเรียนที่1/65 นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 15 คน
994 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-06-01 จัดกิการเรียนการสอน นักศึกษา 15
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-09-06 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมอันดี นักศึกษา 20
1007 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 7
1008 กศน.ตำบลวังบัว 2022-06-07 ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน 20
1009 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-06-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1010 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.ตำบลดอนแตง 10
1011 กศน.ตำบลพานทอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
1012 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-06-09 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เทอม 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม 73
1013 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-06-09 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบล 12
1014 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-06-09 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
1015 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครู สู่การเรียนรู้รักการอ่าน ประจำภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 15
1016 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
1017 กศน.ตำบลยางสูง 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 20
1018 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่านประจำภาคเรียนที่1/2565 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1019 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้เรียนระลึกถึงพระคุณของ เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน นักศึกษา กศน. 20
1020 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-06-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ จริยธรรมบูชาครูสู่การเรียนรู้รักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษากศน 20
1021 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 14
1022 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-06-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 26
1023 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-05-24 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา นักศึกษากศน.ตำบลถาวรวัฒนา 9
1024 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-06-08 อบรม ศส.ปชต.ตำบลถาวรวัฒนา ประชาชน 10
1025 กศน.ตำบลช่องลม 2022-06-08 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
1026 กศน.ตำบลวังยาง 2022-06-10 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) สมาชิกศส.ปชต. 10
1027 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-06-08 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 10
1028 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-06-08 ประชุมคณะกรรมการ ศส ปชต คณะกรรมการ ศส ปชต 9
1029 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-06-01 จิตอาสาพัฒนากศน.้มือง นักศึกษา 5 คน
1030 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-06-08 กิจสอดแทรกการเรียนรู้ นักศึกษา 10
1031 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-05-31 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษากศน. 20
1032 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 21
1033 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน สารเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 25
1034 กศน.ตำบลในเมือง 2022-06-07
1035 กศน.ตำบลวังแขม 2022-06-03 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลวังแขม นักศึกษา 12
1036 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียน 1/2565 นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 10
1037 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา1/65 นักศึกษา 70
1038 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-06-07 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 16
1039 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ความรู้โทษและกฎหมายของยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
1040 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10
1041 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-06-07 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 120
1042 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-06-07 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้เรียน กศน.ตำบลจันทิมา
1043 กศน.ตำบลอ่างทอง 2022-06-07 กิจกรรมสอกแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1044 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาึเรียนที่1/2565 นักศึกษา กศน. 10
1045 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมสอดแทรกในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 10 คน
1046 กศน.ตำบลคณฑี 2022-06-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษากศน.ตำบลคณฑี ระดับ ม.ปลาย 7 คน
1047 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-27 โครงการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 20
1048 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-06-06 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 10
1049 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-20 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15คน
1050 กศน.ตำบลวังควง 2022-06-06 ประชาสัมพันธ์รู้ถึงโทษของยาเสพติด ประชาชน 13
1051 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-06-06 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 15
1052 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-06-06 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 100 คน
1053 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-06-06 ประชุมสอดแทรกประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหายาเสพติดประจำตำบล ผู้นำชุมชนในตำบลหนองหัววัว 22
1054 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-06-06 สอดแทรกประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ประชาชนตำบลวังตะแบก 10
1055 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-06-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
1056 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา 10
1057 กศน.ตำบลในเมือง 2022-05-21 ส่งเสริมการอ่าน "ระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1058 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-19 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษา กศน. 10
1059
1060
1061
1062 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-05-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1063 กศน.ตำบลช่องลม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 5
1064 กศน.ตำบลวังบัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ประชาชน 23คน
1065 กศน.ตำบลวังไทร 2022-05-11 ประชาสัมพันธ์การลดละเลิกยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 11
1066 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-05-09 ส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา 8
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-05-10 ส่งเสริมอาชีพวิชาช่างทาสี ประชาชนทั่วไป 11
1088 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-05-10 การให้ความรู้ออนไลน์ : กฎหมายน่ารู้ เยาวชนกับยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 42
1089 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-05-10 ให้ความรู้สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชน 5
1090 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-05-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 ประชาชนตำบลคลองสมบูรณ์ 10
1091 กศน.ตำบลวังแขม 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยาเสพติด นักศึกษา 10คน
1092 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาชนบ้านมาบคล้า 20คน
1093 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โทษและพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1094 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-05-07 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่องทางการ ลด เลิก ละ ยาเสพติด เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7คน
1095 กศน.ตำบลวังยาง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1096 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-05-09 รับสมัครนักศึกษา ประชาชนทั่วไป 10
1097 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป 12
1098 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 20
1099
1100 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ประชาชนตำบลบึงทับแรต 10
1101 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลวังตะแบก 5
1102 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประชาชนตำบลท่าพุทรา 10
1103 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-05-07 สอดแทรกยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 15
1104 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-05-02 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
1105 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสอดแทรกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 5
1106 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-05-10 รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 13
1107 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-05-10 สอดแทรกกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชา การทำผีเสื้อจากผ้าใหม ประชาชนทั่วไป 12.
1108 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-05-10 ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา ประชาชน 17
1109 กศน.ตำบลวังควง 2022-05-10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 10
1110 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-05-09 เกร็ดความรู้ออนไลน์ นักศึกษา 25
1111 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-05-03 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 12
1112
1113
1114 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-04-12 โครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง ผู้สูงอายุตำบลหนองไม้กอง 30
1115 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-04-12 สอบปลายภาค 2/2564 นักศึกษา 20
1116 กศน.ตำบลช่องลม 2022-04-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
1117 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-04-08 ให้ความรู้สอดแทรกโครงการสูลอายุ ผู้สูงอายุ 15
1118 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
1119 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-04-11 สอบปลายถาค นักศึกษา 50
1120 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-04-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา 45
1121 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-04-10 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา 6
1122 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-04-11 จิตอาวาพัฒนาชุมชน นักศึกษา 10
1123 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-03-31 ให้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน 15
1124 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-04-11 สอบปลายภาค นักศึกษา ี47
1125 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-04-11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สมองผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 30
1126 กศน.ตำบลพานทอง 2565-05-11 ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต สมอง ผู้สูงอายุ 30
1127 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-04-11 โครงการผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป 30
1128 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-04-10 สอบนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษา กศน. 20
1129 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-04-10 สอบซ่อม นักศึกษา 25
1130 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-04-10 สอดแทรกความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี นักศึกษากศน.ตำบลโกสัมพี 20คน
1131 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-04-10 สอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 15คน
1132 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-04-01 กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน นักศึกษาและประชาชนตำบลจันทิมา 20
1133 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-04-08 โครงการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 12
1134 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 8
1135 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
1136 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-04-11 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น นักศึกษา 40
1137 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-04-09 ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชน นักศึกษา 15 คน
1138 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-04-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15
1139 กศน.ตำบลยางสูง 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 10 คน
1140 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-04-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 8
1141 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10คน
1142 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-04-09 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2565 นักศึกศึกษา 10
1143 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-04-08 เรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด นักศึกษา 14
1144 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 10
1145 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-04-09 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษากศน.ตำบลสังหามแห 10คน
1146 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-04-08 โครงการอบรมให้วามรู้เรื่องยาเสพติดเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10
1147 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-03-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักศึกษา 10 คน
1148 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-04-08 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 10 10
1149 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-04-09 กิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต นักศึกษา กศน. 15
1150 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-04-08 ประชาสัมพันธ์ด้านการปฏิเสธยาเสพติด นักศึกษา กสน.ตำบลวังตะแบก 7
1151 กศน.ตำบลวังควง 2022-04-08 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 10
1152 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 โครงการส่งเสริม ยาเสพติด นักศึกษาตำบลท่าไม้ 12
1153 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-04-05 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 1 - 10 เมษายน 2565 นักศึกษา 19
1154 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-04-07 พบกลุ่ม นักศึกษา 12
1155 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-04-07 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว เรื่องพืชกระท่อมรักษาโรคซึมเศร้า นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1156 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-03-10 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา นักศึกษา กศน. 5
1157
1158
1159
1160 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 ให้ควารู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหา นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 26
1161 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-03-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ เรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 26
1162 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-03-10 การพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 14
1163
1164
1165 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-03-10 โครงการส่งเสริมการเลืมหนังสือ กศน.อำเภอไทรงาม ผู้ลืมหนังสือ 36
1166 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 15
1167 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-03-10 โครงการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและสุขภาวะสำหรับนักศึกษากศน. นักศึกษากศน. 61คน
1168 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-03-10 พบกลุ่มให้ความรู้ นักศึกษา 15
1169 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-03-08 โครงการอบรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นักศึกษา 10
1170 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-03-10 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1171 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-03-10 สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา 12
1172 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-03-10 ค่ายคุณธรรมและจิตอาสา นักศึกษา 20
1173 กศน.ตำบลในเมือง 2565-03-09 ส่งเสริมการอ่าน การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1174 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1175 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2022-03-09 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1176 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-03-03 พบกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษากศน. 19
1177 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-03-09 การพบกลุ่ม นักศึกษา 16
1178 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-03-09 สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1179 กศน.ตำบลช่องลม 2022-03-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 14
1180 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 20
1181 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-03-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ เรื่องยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 25
1182 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถี ห่างไกลยาเสพติด นักศึกศึกษา 10
1183 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-03-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 16
1184 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 11
1185 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-03-09 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ห่างไกลยาเสพติด 8 8
1186 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-28 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1187 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-03-08 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 16
1188 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-03-04 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 19
1189 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-03-07 สอบปลายภาค นักศึกษา 36
1190 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-02-28 สอดแทรกเนื้อเกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 15
1191 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-03-07 ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 56
1192 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-03-07 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15
1193 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-03-04 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ "หัวข้อสิ่งเสพติดในชีวิตประจำวัน" นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1194 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างภูมิให้ชีวิตเจริญภายใต้หลักธรรมไตรสิกขา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว 7
1195 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-03-03 พบกลุ่ม นักศึกษาตำบลท่าไม้ 20
1196 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียน 10
1197 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-03-01 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 15
1198 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลสลกบาตร 40
1199 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-02-24 โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา นักศึกษา 40
1200 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-24 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2564 นักศึกษา กศน .ตำบลวังหามแห 15คน
1201 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลบ่อถ้ำ 20
1202 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-24 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 40
1203 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-02-22 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นักศึกษา 40
1204 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอขาณุฯ 20
1205 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 40
1206 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-02-24 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษากศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1207
1208
1209 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-02-10 โครงการค่ายทักษะวิชาการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษากศน. นักศึกษากศน.อำเภอโกสัมพีนคร 90คน
1210 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1211 กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2022-02-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ยาเสพติด นักศึกษา​ กศน.ตำบล 14
1212 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-10 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 10
1213 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-02-10 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชน 40
1214 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2022-02-09 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนตำบลเทพนิมิต 50
1215 กศน.ตำบลพานทอง 2022-02-10 พบกลุ่มสานสามัญ นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1216 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2022-02-10 พบกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 18 คน
1217 กศน.ตำบลมหาชัย 2022-02-10 พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ สอบเก็บคะแนน นักศึกษา กศน.ตำบลมหาชัย 36
1218 กศน.ตำบลหนองคล้า 2022-02-10 โครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 25
1219 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2022-01-31 พบกลุ่มสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค เรียน 2/2564 กศน.ตำบลหนองแม่ตแง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองแม่แตง 21
1220
1221
1222
1223 กศน.ตำบลหนองปลิง 2022-02-10 นักศึกษา 6
1224 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 22
1225 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้พิษภัยยาเสพติดนักศึกษากศน.ตำบลหินดาต นักศึกษา 32
1226 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมการเรียนการสอน 23 23
1227 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-02-10 กิจกรรมสอดแทรกความรู้ โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 24
1228
1229
1230
1231 กศน.ตำบลหนองทอง 2022-01-14 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอไทรงาม นักศึกษากศน.อำเภอไทรงาม 35
1232 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ นักศึกษา 10
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263 กศน.ตำบลทรงธรรม 2022-02-10 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลทรงธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น 9
1264 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-22 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1265 กศน.ตำบลสลกบาตร 2022-01-23 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนา นักศึกษา กศน. 12
1266
1267
1268 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2022-01-24 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1269 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2022-02-10 แทรกเนื้อหาการต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา 15
1270 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2022-01-23 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา 20
1271 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2022-02-03 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลธำมรงค์ 12
1272 กศน.ตำบลดอนแตง 2022-02-10 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมบุญพัฒนาวัด ผู้เรียน 10
1273 กศน.ตำบลวังทอง 2022-02-10 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 18
1274
1275 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2022-01-26 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดบริเวณรอบ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2 คน
1276
1277
1278 กศน.ตำบลคณฑี 2022-02-10 ลูกเสือจิตอาสา ลูกเสือ กศน.และนักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 9 คน
1279 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-27 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน. 1
1280 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 3
1281 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-01-27 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค นักศึกษา กศน. 45
1282 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-02 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน. 3
1283 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-03 โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย นักศึกษา กศน. 5
1284 กศน.ตำบลสระแก้ว 2022-02-09 กิจกรรมจิตอาสาทำความดี(ลูกเสือพระราชทาน)และนักศึกษา กศน. ลูกเสือ กศน. และนักศึกษา กศน. 4
1285 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-02-09 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักศึกษา กศน. 12
1286 กศน.ตำบลไทรงาม 2022-01-26 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษากศน.ตำบลไทรงาม 15คน
1287 กศน.ตำบลระหาน 2565-03-02 กิจกรรมการเรียนรู้ การปฎิเสธเพื่อน นักศึกษา กศน.ตำบลระหาน 12
1288 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2022-02-09 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 15 คน
1289 กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 2022-02-09 สอนวิชาการป้องกันการทุจริต นักศึกศึกษา 10
1290 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-02-09 สอบกลางภาค นักศึกษา 17
1291 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษากศน.ตำบลปางมะค่า 12
1292 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-02-09 โครงการพัฒนาผู้เรียนจิตอาสาา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1293 กศน.ตำบลยางสูง 2022-02-09 พัฒนาผู้เรียนจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจร่วมบุญพัฒนาวัด นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 15 คน
1294 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-02-09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1295 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นักศึกษา 26
1296 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1297 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-02-08 กิจกรรมพบกลุมทุกศึกษา นักศึกษา 12
1298 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-08 โครงการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ขับเคลื่อน 9 ขั้นตอน ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 50
1299 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 10
1300 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-02-02 พบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษากศน. 17 คน
1301
1302 กศน.ตำบลช่องลม 2022-02-08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 10
1303 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 10
1304 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-02-04 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 20
1305 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-01-17 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 18
1306 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-02-04 สอบกลางภาค นักศึกษา 22
1307 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-26 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 28
1308 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-12 ประชาสัมพันธ์สอดเเทรกให้ความรู้เรื่องโทษเเละภัยของยาเสพติด ประชาชน 12
1309 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2022-01-05 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 2
1310 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-28 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา นักศึกษา 23
1311 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-02-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 22
1312 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2022-02-04 กิจกรรม การเรียนการสอน กศน.ตำบลท่ามะเขือ นักศึกษา กศน.ตำบลท่ามะเขือ 10
1313 กศน.ตำบลวังยาง 2022-02-04 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ประชาชน 53
1314 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-02-25 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 25
1315 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-02-03 พบกลุ่มจักกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1316 กศน.ตำบลโนนพลวง 2022-02-04 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา 15
1317 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-25 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 11
1318 กศน.ตำบลวังควง 2022-02-02 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1319 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-31 ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 25
1320 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-02-01 สอบกลางภาค นักศึกษา 43
1321 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-02-01 การสอบเก็บคะแนนกลางภาค 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 40
1322 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-02-01 สอดแทรกในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 30
1323 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-26 ให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา กศน. 30
1324 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-02-01 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 54
1325 กศน.ตำบลในเมือง 2022-01-24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครอบครัวเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งการเสพซ้ำ นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 12
1326 กศน.ตำบลวังชะโอน 2022-01-18 โครงการพัฒนาผู้เรียนในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรียนรู้เพศวิถีห่างไกลยาเสพติด นักศึกษากศน. 16
1327 กศน.ตำบลวังหามแห 2022-01-10 สอดแทรกเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังหามแห 10
1328 กศน.ตำบลวังชะพลู 2022-01-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะพลู 15
1329 กศน.ตำบลระหาน 2565-11-01 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนเรียงความยาเสพติด นักศึกษา กศน.
1330 กศน.ตำบลแสนตอ 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลแสนตอ 10
1331 กศน.ตำบลบึงสามัคคี 2022-01-10 อาชีพระยะสั้น ประชาชน 15
1332 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลป่าพุทรา 20
1333 กศน.ตำบลเกาะตาล 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด นักศึกษา 10
1334 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2565-01-10 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา กศน.ตำบล 5
1335 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2565-01-10 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนตำบลเทพนิมิต 15
1336 กศน.ตำบลยางสูง 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษา กศน.ตำบลยางสูง 14
1337 กศน.ตำบลโกสัมพี 2022-01-10 จิตอาสาTobe number one ร่วมกิจกรรม โครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านท่านา ม.7 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่านาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 48 คน
1338 กศน.ตำบลปางมะค่า 2022-01-10 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นเรียน นักศึกษากศนตำบลปางมะค่า 12
1339 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2022-01-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับห้องสมุดชาวตลาด นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 30
1340 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมการ SWOT สิ่งเสพติดในชุมชน นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 19
1341 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการเรียนรู้อย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนตำบลปางตาไว 17
1342 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2022-01-10 จัดการเรียนเรียนการสอน นักศึกษา 10
1343 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลปางตาไว 32
1344 กศน.ตำบลแม่ลาด 2022-10-01 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1345 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2022-01-10 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียน,นักศึกษา 30
1346 กศน.ตำบลวังควง 2022-01-10 พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลวังควง 12
1347 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2022-01-10 ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนตระนักถึงพิษภัยยาเสพติด นักศึกษาและปะชาชนทั่วไป 38
1348 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2022-01-10 การพบกลุ่ม นักศึกษา 12
1349 กศน.ตำบลเขาคีริส 2022-01-10 กิจกรรมประชาคมชุมชน ประชาชนตำบลเขาคิรีส 10
1350 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2022-01-10 ติดตามสำรวจกลุ่มอาชีพ ประชาชน 20
1351 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2022-01-10 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 10
1352 กศน.ตำบลท่าไม้ 2022-01-10 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 20 คน
1353 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2022-01-05 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 15
1354 กศน.ตำบลวังตะแบก 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังตะแบก 15 คน
1355 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2022-01-10 ลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1356 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2022-01-10 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1357 กศน.ตำบลวังยาง 2565-01-10 จิตอาสาพระราชทาน เข้าค่ายลูกเสือ 11
1358 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2022-01-10 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา 10
1359 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2022-01-10 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1360 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-11 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 14
1361 กศน.ตำบลช่องลม 2022-01-10 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 24
1362
1363 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2022-01-06 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นักศึกษา 12
1364 กศน.ตำบลลานกระบือ 2022-01-10 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 30
1365 กศน.ตำบลหนองหลวง 2022-01-05 ผลกระทบของยาเสพติด นักศึกษา 14
1366 กศน.ตำบลวังแขม 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 4คน
1367 กศน.ตำบลคลองขลุง 2022-01-07 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 40คน
1368 กศน.ตำบลหัวถนน 2022-01-05 จิตอาสาพระราชทาน นักศึกษา 11 คน
1369 กศน.ตำบลจันทิมา 2022-01-07 กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ผู้เรียน ม.ต้น 13
1370 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2022-01-05 พบกลุ่ม นักศึกษา 13
1371 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2021-12-07 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 6
1372 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-21 กิจกรรมสอดแทรกการพบกลุ่ม (4 มิติสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด) นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 22
1373 กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 2021-12-10 พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 14
1374 กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 2021-12-17 สอดแทรกกิจกรรมเรื่องยาเสพติดในการเรียนการสอน นักศึกษา 32
1375 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอบึงสามัคคี 33
1376 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-12-14 สอดแทรกนื้อหาโทษยาเสพติดในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลธำมรงค์ระดับม.ต้น 8
1377
1378 กศน.ตำบลช่องลม 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลช่องลม 21
1379
1380 กศน.ตำบลเทพนิมิต 2021-12-10 อบรมฝห้ความรู้เรื่องยาเสพติดตำบลเทพนิมิต ประชาชนตำบลเทพนิมิต 60
1381 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-12-10 โครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยวันที่26พฤศจิกายน2564ณ.กศน.อำเภอโกสัมพีนครเวลา08?30-16.30น.มีผู้เข้าร่วมโครงการ15คน ประชาชนทั่วไป 15คน
1382 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-12-09 พบกลุ่มแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษา 40
1383 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-12-09 พบกลุ่มผู้เรียน ออนไลน์ /ออนไซต์ นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 40
1384 กศน.ตำบลคณฑี 2021-12-09 สอดแทรกกิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลคณฑี 20 คน
1385 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียน การสอน นักศึกษา 18 คน
1386 กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1 ธันวาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา กศน.อำเภอเมือง นักศึกษา กศน.เมืองกำแพงเพชร 30 คน
1387 กศน.ตำบลวังทอง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นักศึกษา 15
1388 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-12-09 จัดบอร์ดให้ความรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 21
1389 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-12-09 สอดแทรกให้ความรู้เรืองยาเสพติดใน โครงการให้ความรู้ป้องกันโควิด 19 ประชาชน 15
1390 กศน.ตำบลพรานกระต่าย 2021-12-09 พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 15
1391 กศน.ตำบลอ่างทอง 2021-12-09 สอดแทรกการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1392 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-12-09 จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน. 11
1393 กศน.ตำบลนครชุม 2564-12-09 โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมือง(สวนป่าสัก) นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาปลอดภัยจากยาเสพติด 3 คน
1394
1395 กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2021-12-01 โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นักศึกษา กศน.ตำบล 2
1396 กศน.ตำบลเทพนคร 2021-12-01 จิตอาสา นักศึกษา 5
1397 กศน.ตำบลหนองปลิง 2021-12-01 โครงการจิตอาสา 5 5
1398 กศน.ตำบลธำมรงค์ 2021-11-16 สอดแทรกการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด นักศึกษา 10
1399 กศน.ตำบลวังควง 2021-12-09 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 8
1400 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 9
1401 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-12-10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน(กลุ่มเริงกะพง)(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 32
1402 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-12-09 พบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลหนองไม้กอง นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 12
1403 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมพึงประสงค์วิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 23คน 25คน
1404 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 4
1405 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-12-09 พบกลุ่ม นักศึกษา 10
1406 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-12-09 กิจกรรมการพบกลุ่ม นักศึกษา 8
1407 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-12-09 โครงการสร้างค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง นักศึกษาและประชาชน 23
1408 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-12-09 กิจกรรมให้ความรู้ยาเสพติด นักศึกษา 20
1409 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-12-09 กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา 20
1410 กศน.ตำบลวังบัว 2021-12-09 กศน.ตำบลวังบัวห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาและประชาชน 12
1411 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-12-02 ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ นักศึกษา กศน. 15
1412 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 18
1413 กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 2021-12-08 จัดการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหายาเสพติด นักศึกษา กศน. 30 คน
1414 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1415 กศน.ตำบลวังแขม 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 5คน
1416 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-12-08 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 37
1417 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-12-08 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1418 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-12-08 การพบกลุ่ม นักศึกษา 11
1419 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-12-08 เรียนรู้ประเภทของยาเสพติด นักศึกษา 18
1420 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-08 บริจากเลือด นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 5
1421 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-12-08 กิจกรรมจัดการเรียนการสอน นักศึกษา 10
1422 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-03 จิตอาสา นักศึกษา 5
1423 กศน.ตำบลวังไทร 2021-12-01 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษากศน.ตำบลวังไทร 14
1424 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-12-08 จิตอาสา นักศึกษาและประชาชนตำบลหัวถนน 87คน
1425 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2564-12-08 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบล 10
1426 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-12-08 โครงการสร้างจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนทั่วไป 30
1427
1428
1429 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-12-07 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 15 คน
1430 กศน.ตำบลพานทอง 2021-12-07 อบรมทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนทั่วไป 23
1431 กศน.ตำบลมหาชัย 2564-12-07 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาชน 46
1432
1433 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-12-07 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา 12
1434 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-12-01 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษา กศน. 3
1435 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-25 กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักศึกษา กศน. 10
1436 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-12-07 กิจกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ประชาชนตำบลวังตะแบก 10 คน
1437 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-12-07 โครงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดในวันพบกลุ่ม นักศึกษา 15
1438 กศน.ตำบลในเมือง 2564-12-04 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกการเรียนรู้"ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจ" นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 15
1439 กศน.ตำบลวังชะพลู 2021-11-18 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 15
1440 กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษากศนอำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษากศน 40
1441 กศน.ตำบลโค้งไผ่ 2021-11-18 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1442 กศน.ตำบลเกาะตาล 2021-11-16 พัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 10
1443 กศน.ตำบลสลกบาตร 2021-11-17 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1444 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-23 กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องของยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 15
1445 กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2564-11-16 สอดแทรกบทเรียนในเรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 21
1446 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-28 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"เป็นหูเป็นตา"เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 20
1447 กศน.ตำบลทรงธรรม 2021-11-27 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1448 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-26 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องยาเสพติด นักศึกษา 12
1449 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-22 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 42
1450 กศน.ตำบลสระแก้ว 2021-11-18 กิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม นักศึกษา กศน. 20
1451 กศน.ตำบลท่าขุนราม 2564-12-24 ปลูกผัก นักศึกษา 14
1452 กศน.ตำบลสระแก้ว 2564-11-05 การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบล นักศึกษา กศน. 39
1453 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-17 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/64 นักศึกษา 13
1454 กศน.ตำบลป่าพุทรา 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขแงนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา กศน. 50
1455 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศนขั้นพื้นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยยาเสพติด นักศึกษากศนขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 26
1456 กศน.ตำบลหัวถนน 2021-11-15 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 10คน
1457 กศน.ตำบลในเมือง 2564-11-16 การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน ข่าวยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลในเมือง 17
1458 กศน.ตำบลยางสูง 2021-11-16 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาวะ ปัญหายาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นักศึกษา 40 คน
1459 กศน.ตำบลลานดอกไม้ 2564-11-11 สอดแทรกโทษของยาเสพติดในวิชาทักษการเรียนรู้ นักศึกษา 22
1460 กศน.ตำบลห้วยยั้ง 2021-11-10 สอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา 20
1461 กศน.ตำบลวังไทร 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา นักศึกษา 15
1462 กศน.ตำบลวังบัว 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประชาชน 10
1463 กศน.ตำบลแม่ลาด 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด นักศึกษา 10
1464 กศน.ตำบลวังแขม 2021-11-10 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID19)กศน.อำเภอคลองขลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 นักศึกษาและประชาชน 21
1465 กศน.ตำบลท่ามะเขือ 2021-11-09 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 10
1466 กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 2021-11-09 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2564 นักศึกษาเเละประชาชนทั่วไป 10
1467 กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน. 21 คน
1468 กศน.ตำบลวังยาง 2021-11-10 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สอดแทรกความรู้โทษของยาเสพติด ประชาชน 11
1469 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลหินดาต(กลุ่มหินดาต) นักศึกษากศน.ตำบลหินดาต 29
1470 กศน.ตำบลวังชะโอน 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กสน.ตำบลวังชะโอน นักศึกษา กศน.ตำบลวังชะโอน 30
1471 กศน.ตำบลโกสัมพี 2021-11-10 สอดแทรกให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นอวค์การบริหารส่วนตำบล ประาชนทั่วไป 50
1472 กศน.ตำบลท่าพุทรา 2021-11-10 ประชาสัมพันธ์ ประชาชน 10
1473 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ทอง 32
1474 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 2564-10-11 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา 27 คน
1475 กศน.ตำบลหนองคล้า 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน 15
1476 กศน.ตำบลวังควง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 18
1477 กศน.ตำบลคลองพิไกร 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ตำบลคลองพิไกร 21คน
1478 กศน.ตำบลระหาน 2021-10-11 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน. 10
1479 กศน.ตำบลหนองหัววัว 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลหนองหัววัว นักศึกษา 11คน
1480 กศน.ตำบลเขาคีริส 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 22 คน
1481 กศน.ตำบลวังตะแบก 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.คำบลวังตะแบก 11 คน
1482 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา 15
1483 กศน.ตำบลช่องลม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา 18
1484 กศน.ตำบลท่าไม้ 2021-11-10 ปฐมนิเทศ นักศึกษากศน.ตำบลท่าไม้ 30
1485 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ยาเสพติดแก่นักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 21 คน
1486 กศน.ตำบลจันทิมา 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลจันทิมา 15
1487 กศน.ตำบลมหาชัย 2021-10-11 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน. 15
1488 กศน.ตำบลหนองไม้กอง 2021-11-10 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองไม้กอง 11 คน
1489 กศน.ตำบลพานทอง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษา กศน.ตำบลพานทอง 15
1490 กศน.ตำบลไทรงาม 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2564 นักศึกษา 25คน
1491 กศน.ตำบลหนองแม่แตง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลหนองแม่แตง 12 คน
1492 กศน.ตำบลโนนพลวง 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 20
1493 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 2021-11-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย 13
1494 กศน.ตำบลหนองทอง 2021-11-01 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทอง 18 คน
1495 กศน.ตำบลลานกระบือ 2021-11-10 ปฐมนิเทศออนไลน์และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ 34
1496 กศน.ตำบลหนองหลวง 2021-11-10 ปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักศึกษา 26
1497 กศน.ตำบลบึงทับแรต 2021-11-10 ปฐมนิเทศและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด นักศึกษา 15
1498 กศน.ตำบลคลองขลุง 2021-11-05 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 30 คน
1499 กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 2564-11-09 ปฐมนิเทศและพัฒนากศน.ตำบล นักศึกษา 10
1500 กศน.ตำบลทุ่งทอง 2021-11-09 ปฐมนิเทศ นักศึกษา 18
1501 กศน.ตำบลทุ่งทราย 2021-11-09 การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักศึกษา 20