ข้อมูลการบันทึกผลการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในสถานศึกษา


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อกศน.ตำบล สังกัด จำนวนครั้งที่รายงาน
1 name affiliate_name affiliate_name 0
2 ชื่อ-สกุล สังกัดname สังกัดname 0
3 นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์ กศน.ตำบลลานดอกไม้ตก กศน.ตำบลลานดอกไม้ตก 0
4 นางสาวภัททิยา พรมสายใจ กศน.ตำบลเพชรชมภู กศน.ตำบลเพชรชมภู 0
5 นางนงลักษ์ ใจหลัก กศน.ตำบลโกสัมพี กศน.ตำบลโกสัมพี 8
6 นางแสงระวี พรหมมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร 0
7 นายสุเทพ ต่อพล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร 0
8 นายธนวิชญ์ ดาษดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร 0
9 นางวาสนา ยอดสุวรรณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร 0
10 นางสาวพรพรรณ บุญโท ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร 0
11 นางสาวเขมจิรา แดงสิงห์ กศน.ตำบลเทพนิมิต กศน.ตำบลเทพนิมิต 3
12 นางสาวเพลินพิศ อินทร์จันทร์ กศน.ตำบลระหาน กศน.ตำบลระหาน 3
13 นางสาวสุพัตรา ศรีเกตุ กศน.ตำบลวังชะโอน กศน.ตำบลวังชะโอน 12
14 นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม กศน.ตำบลบึงสามัคคี กศน.ตำบลบึงสามัคคี 6
15 นายนนทชัย สิทธิตัน กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอบึงสามัคคี 0
16 นายวันชัย หอมรื่น กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอบึงสามัคคี 0
17 นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอบึงสามัคคี 0
18 นายสมควร พันผา กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอบึงสามัคคี 0
19 นางสาววันทนา แจ่มดี กศน.อำเภอบึงสามัคคี กศน.อำเภอบึงสามัคคี 0
20 นางสาววันเพ็ญ ฉิมคง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 0
21 นายภานพ มุสิกพปาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 0
22 นางสาวรัตนา สาโรจน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 0
23 นางสาวการะเกด แข็งธัญญกิจ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 0
24 นายสุรพล พิมพา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 0
25 นางสาวศศิธร การะเวก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 7
26 นางสาวรัชนี นะคะจัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 3
27 น.ส.รินดา ศาสนะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 7
28 นางสาวลำพึง กิ่งนอก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง 6
29 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม กศน.ตำบลถาวรวัฒนา กศน.ตำบลถาวรวัฒนา 8
30 นายรั่นทม โตโทน กศน.ตำบลทุ่งทอง กศน.ตำบลทุ่งทอง 8
31 นางยุพิน โตโทน กศน.ตำบลทุ่งทราย กศน.ตำบลทุ่งทราย 8
32 นายสุทิน ภู่ระย้า กศน.ตำบลทุ่งทราย กศน.ตำบลทุ่งทราย 8
33 นายสมปอง เมียกขุนทด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา 0
34 นางสาววิไลพร ผ่องโอย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา 0
35 นายกิตติ สายเมือง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา 0
36 น.ส.สุขุมา นึกรักษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา 0
37 นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ กศน.ตำบลจันทิมา กศน.ตำบลจันทิมา 11
38 นางสาววันดี ปัสสาพันธ์ กศน.ตำบลบึงทับแรต กศน.ตำบลบึงทับแรต 11
39 นางพะเยาว์ เพี้ยนดิษฐ์ กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 11
40 นางวัชราพร วัฒนราษฎร์ กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 11
41 นางสาวแคทธลียา โพยิ้ม กศน.ตำบลโนนพลวง กศน.ตำบลโนนพลวง 11
42 นายอนุสรณ์ นิลสนธิ กศน.ตำบลหนองหลวง กศน.ตำบลหนองหลวง 11
43 นางสาวเกศินี ใจดี กศน.ตำบลหนองหลวง กศน.ตำบลหนองหลวง 11
44 นางสาวชื่นกมล หนองหลวง กศน.ตำบลหนองหลวง กศน.ตำบลหนองหลวง 11
45 นางประดับ นาทาม กศน.ตำบลช่องลม กศน.ตำบลช่องลม 11
46 นางเนาวรัตน์ คันศร กศน.ตำบลลานกระบือ กศน.ตำบลลานกระบือ 10
47 นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 0
48 นายศราวุธ ไชยชโย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 0
49 นางนฐทรรศน์ ศรีลาจันทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 11
50 นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 0
51 นางสาวมานัส เพชรรัตน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 0
52 นายสุชิน พุกนัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ 0
53 นายสุวิทย์ ถาวร กศน.ตำบลห้วยยั้ง กศน.ตำบลห้วยยั้ง 9
54 นางสุกัญญา นิลรัตน์ กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 11
55 นางอรสา จรรยา กศน.ตำบลคลองพิไกร กศน.ตำบลคลองพิไกร 11
56 นายสันติ คงฟัก กศน.ตำบลคุยบ้านโอง กศน.ตำบลคุยบ้านโอง 11
57 นางธนัชพร เอี่ยมม่วง กศน.ตำบลเขาคีริส กศน.ตำบลเขาคีริส 11
58 นายวสันต์ ตันเจริญ กศน.ตำบลวังตะแบก กศน.ตำบลวังตะแบก 11
59 นางกชพร ยอดเยี่ยม กศน.ตำบลวังควง กศน.ตำบลวังควง 11
60 นายอภิวัฒน์ สังคง กศน.ตำบลท่าไม้ กศน.ตำบลท่าไม้ 11
61 นางสาวพิชญ์ชามญชุ์ อินทพงษ์ กศน.ตำบลท่าไม้ กศน.ตำบลท่าไม้ 11
62 นางสาววิภารัตน์ ทองคำ กศน.ตำบลหนองหัววัว กศน.ตำบลหนองหัววัว 11
63 นางชลธิชา มูลไธสง กศน.ตำบลพรานกระต่าย กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10
64 นางสาวณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
65 นายณัฐวุฒิ เหล่าลาภะ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
66 นายกำจร หัดไทย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
67 นายจิรวัฒน์ มะยมหิน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
68 นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
69 นางวิจิตรา คำหอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
70 นางเทียนทอง อินทพงษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย 1
71 นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 11
72 นายจันทร์ทศ ศรีมารักษ์ กศน.ตำบลวังบัว กศน.ตำบลวังบัว 4
73 นางชมพูนุท อุ่มออง กศน.ตำบลวังไทร กศน.ตำบลวังไทร 8
74 น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง กศน.ตำบลหัวถนน กศน.ตำบลหัวถนน 11
75 น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว กศน.ตำบลวังแขม กศน.ตำบลวังแขม 9
76 นายณัฐพงศ์ เพียรลี กศน.ตำบลวังยาง กศน.ตำบลวังยาง 5
77 นางสาววิภาดา บันดาล กศน.ตำบลแม่ลาด กศน.ตำบลแม่ลาด 8
78 นายอินทนนท์ แก้วทอง กศน.ตำบลท่าพุทรา กศน.ตำบลท่าพุทรา 9
79 นายเมืองเพชร เพชรรัตน์ กศน.ตำบลท่ามะเขือ กศน.ตำบลท่ามะเขือ 6
80 นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร กศน.ตำบลคลองขลุง กศน.ตำบลคลองขลุง 8
81 นายจาตุรงค์ พวงไทยสงค์ กศน.ตำบลคลองขลุง กศน.ตำบลคลองขลุง 8
82 นางสาวโยทะกา ปู่เณรน้อย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง 0
83 นางอรลิณ นุศิริหาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง 0
84 นางสาวสุจิตรา ฤมิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง 0
85 นายอนุชา ขอนทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง 0
86 น.ส.สะสิณา จันทร์มณี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง 0
87 นางสาววณิชา อินทรศักดิ์ กศน.ตำบลเกาะตาล กศน.ตำบลเกาะตาล 9
88 นางฐิติกานต์ กองทรง กศน.ตำบลวังหามแห กศน.ตำบลวังหามแห 8
89 นางณาตยา เคลือบแก้ว กศน.ตำบลปางมะค่า กศน.ตำบลปางมะค่า 9
90 นางสาวหญิงสิริประภา พรมสุทธิ์ กศน.ตำบลโค้งไผ่ กศน.ตำบลโค้งไผ่ 8
91 นางสาวละเบียบ บุญนิธี กศน.ตำบลวังชะพลู กศน.ตำบลวังชะพลู 8
92 นางสาวกุลณัฏฐากร เที่ยงปา กศน.ตำบลดอนแตง กศน.ตำบลดอนแตง 8
93 นางสาวสุภาพ ทองทจิตร กศน.ตำบลบ่อถ้ำ กศน.ตำบลบ่อถ้ำ 8
94 นางสาวยุวดี ใจชอบ กศน.ตำบลสลกบาตร กศน.ตำบลสลกบาตร 8
95 นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา กศน.ตำบลแสนตอ กศน.ตำบลแสนตอ 7
96 นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก กศน.ตำบลป่าพุทรา กศน.ตำบลป่าพุทรา 9
97 น.ส.พรพิมล จันทร์ศรี กศน.ตำบลยางสูง กศน.ตำบลยางสูง 9
98 นางธัญมล โอมณีเขียว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
99 นายปรีชา อภิชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
100 นางสาวพันธิภา ประวาสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
101 นายนรากร ปิกรอด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
102 นางสาวภัคชาดา ภู่สุวรรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
103 นายธนวรรธน์ วชิรนันท์พงษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
104 นางณิชาพัสน์ ขันติวงศ์มงคล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
105 นางธันย์นิชา วชิรนันท์พงษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
106 นายวิสุทธิ์ กันทะเขียว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี 0
107 น.ส.เพ็ญพันธุ์ ประดับสุข กศน.ตำบลสักงาม กศน.ตำบลสักงาม 1
108 น.ส.วรรัตน์ โพธิ์กิ่ง กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5
109 นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน 3
110 นางสาวบุญญารัตน์ เทพา กศน.ตำบลคลองน้ำไหล กศน.ตำบลคลองน้ำไหล 3
111 นายรามินทร์ มูลไธสง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
112 นางสาวศุภางค์ ตีคำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
113 น.ส.ปิยนุช บัวเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
114 นายอนันต์ แก้วทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
115 นายสุพจน์ บุญจันทร์ศรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
116 นางคุณัญญากานช์ ทาลายา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน 0
117 นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด กศน.ตำบลหนองแม่แตง กศน.ตำบลหนองแม่แตง 4
118 นายจำเริญ อินทร์จันทร์ กศน.ตำบลพานทอง กศน.ตำบลพานทอง 6
119 นายพิสิทธิ์ พันทับ กศน.ตำบลมหาชัย กศน.ตำบลมหาชัย 3
120 นางสาวสุวรรณา พะเทพ กศน.ตำบลหนองไม้กอง กศน.ตำบลหนองไม้กอง 6
121 นางสาววรินญา สง่าชาติ กศน.ตำบลหนองทอง กศน.ตำบลหนองทอง 6
122 นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู กศน.ตำบลหนองคล้า กศน.ตำบลหนองคล้า 5
123 นางสาวจิราภา มาสอน กศน.ตำบลไทรงาม กศน.ตำบลไทรงาม 5
124 นายศักดิ์ดา เตรียมนอง กศน.ตำบลไทรงาม กศน.ตำบลไทรงาม 5
125 นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
126 นายมงคล พลายชมพูนุท ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
127 น.ส.วัชรี ด้วงบ้านยาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
128 นางสุนันทา ภพักตร์จันทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
129 นางสาวสุวรรณ์นา เปรมกมล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
130 นายพิทักษ์ ทับยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
131 นางสาววรนุช อุตศรียา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
132 น.ส.บังอร สุกใส ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 0
133 นางสาวพรทิพย์ โชคเหมาะ กศน.ตำบลในเมือง กศน.ตำบลในเมือง 23
134 นางจงรักษ์ ฉิมพลี กศน.ตำบลสระแก้ว กศน.ตำบลสระแก้ว 21
135 นางสาวซันนี่ คงสา กศน.ตำบลธำมรงค์ กศน.ตำบลธำมรงค์ 3
136 นางสาวจิตมณี ปรางค์ศรี กศน.ตำบลคลองแม่ลาย กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 2
137 นางปริญญา กันเณร กศน.ตำบลท่าขุนราม กศน.ตำบลท่าขุนราม 5
138 นายพิษณุพันธ์ สมบูรณ์วิทย์ กศน.ตำบลวังทอง กศน.ตำบลวังทอง 3
139 นางสุวรรณาภรณ์ เกิดพันธุ์ กศน.ตำบลเทพนคร กศน.ตำบลเทพนคร 2
140 นางสาวสุรีรัตน์ แดงแย้ม กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 4
141 นางสุมาริสา สวนสวรรค์ กศน.ตำบลคณฑี กศน.ตำบลคณฑี 7
142 นางกิตติยา เจริญธัญญากร กศน.ตำบลหนองปลิง กศน.ตำบลหนองปลิง 3
143 นางสาววันวิสาข์ วิจารณ์ กศน.ตำบลลานดอกไม้ กศน.ตำบลลานดอกไม้ 4
144 นายสุริยนต์ ทิพย์เกษร กศน.ตำบลทรงธรรม กศน.ตำบลทรงธรรม 3
145 น.ส.บุณยาพร อยู่สุภาพ กศน.ตำบลนครชุม กศน.ตำบลนครชุม 2
146 นายนวัช เริงชัยภูมิ กศน.ตำบลนาบ่อคำ กศน.ตำบลนาบ่อคำ 2
147 นางสาวกฤษกร บูชาธรรม กศน.ตำบลอ่างทอง กศน.ตำบลอ่างทอง 2
148 นางสาวณิชาภา โสภณภัทริน กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ กศน.ตำบลไตรตรึงษ์ 2
149 นางสาวเอื้องสาย ตีคำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
150 นายปัญญา สุวรรณศร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
151 นางสาวศิริเพ็ญ แก้ววัชรสุวรรณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
152 นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พุ่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
153 นางทักษกร กรุณวงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
154 นางสาวอัชรีพร สุขสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
155 นายวรายุทธ ขวัญวงศ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
156 นางพัชรี พลายชมพูนุท ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
157 นางสุมิตรา อ่อนคำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
158 นางอัมพร จิตตรง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
159 นายพรพิชิต จิตสว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
160 นางสาวภัทราภรณ์ บัวองค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1
161 นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
162 นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
163 นางสาวสุณิสา ทองน้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
164 นางสาวยุพาพร ท้วมสุวรรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
165 นายวสันต์ ภักดีวงษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
166 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
167 นายนที มากกุญชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
168 นางสาวพรสุดา สุดทา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
169 นายกฤษณะ กลิ่นผึ้ง สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
170 นายธนกฤษ ศรีตะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
171 น.ส.ชโรทัย ปัญติ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
172 นางแสงอรุณ สุนทร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
173 น.ส.พิมพ์พจี พันธุ์ชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
174 นางสาวสุมาลิน ทองศรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
175 นางสาวเจนจิรา จินดาวนิชย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
176 นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
177 นางพนารัตน์ ศรีตะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
178 นายเกียรติชับ เกษาพร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
179 นางสาวศรีสุดา ผุดมี สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
180 นางสาวสุภาพร ยอดนิล สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
181 น.ส.สุดารัตน์ พันธุ์ชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
182 นายวสันต์ มั่นสุทธิ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0
183 474
gggg