วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธัญมล  โอมณีเขียว  นายปรีชา  อภิชาติ นายธนวรรธน์  วชิรนันท์พงษ์ นายนิภัทรารัตน์  สุขอาภา และนายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรั ในวันพุธที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ  วัดน้อยวรลักษณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแสนตอ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2567 0 765


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ.2567-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 20-21  พฤษภาคม  2567 สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้มอบหมายให้นางธัญมล  โอมณีเขียว พร้อมด้วยบุคลการครู สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ Swot จัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ.2567-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตลอดจนบรรลุเป้าหมาย การจัดการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ    อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 0 987


สกร.ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธัมโม เม นาโถ (พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) สังโฆ เม นาโถ (พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) (โดยให้ระลึกย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน) ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE

          ในโอกาสนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าสวดบูชาพระรัตนตรัย และสวดพระปริตร ๑ จบ  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยและสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขาบูชา โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 0 779


18 พฤษภาคม 2567 วันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี ในฐานะ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  กรมส่งเสริมการเรียนรู้  ขอประชาสัมพันธ์ ความเป็นมาและความสำคัญของ สกร.จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้  ให้กับประชาชน องค์กรหน่วยงานอื่นได้รับทราบและพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะหน่วยจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 0 1,030


โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา อภิชาติ นายธนวรรธน์ วชิรนันท์พงษ์ นางสาวพรพิมล จันทร์ศรี และนายวิสุทธิ์ กันทะเขียว  บุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 กับกิ่งกาชาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้จัดทำโครงการทำบุญใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจำปี 2567 ภายใต้ สโลแกนกึ่งกาขาด "ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี" ในการจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2567 ในพื้นที่อำเภอขาณุวรสักษบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเกาะฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 2 908


จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายให้นางธัญมล  โอมณีเขียว  พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โครงการขุดลอกลำคลองสาธารณประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม  2567  ณ  หมู่ที่ 5 ตำบลสลกบาตร  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2567 2 803


ประชุมประจำเดือน 7 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดยนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้เชิญบุคลากรครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ครั้งที่ 7/2567 โดยชี้แจงรายละเอียดจากการประชุมประจำเดือนระดับจังหวัด และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของ สกร.อำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2567 2 895


ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และการเตรียมความพร้อมในการเลือก สว. แก่ ศส.ปชต.

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางดุจเดือน  คำวัง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล และประธาน ศส.ปชต สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 2 918


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศกร.ตำบล

ประวัติ สกร.อำเภอ

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 256

แบบประเมินความพึงพอใจ

สื่อ ETV

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

  คลิก2
 • สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รวมพลังกิจกรรม 5 ส.

  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รวมพลังกิจกรรม 5 ส.

  คลิก2
 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  คลิก2
 • จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย

  จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย

  คลิก2
 • สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลโค้งไผ่

  คลิก2
 • 1 คนให้ หลายคนรับ

  1 คนให้ หลายคนรับ

  คลิก2

5 ธันวาคม 2564