รับมอบภาระกิจของสถานศึกษา

    วันที่ 29 กันยายน 2566 นางดุจเดือน  คำวัง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี รับมอบภาระกิจของสถานศึกษา จากนางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์   ที่เกษียณอายุราชการ และเข้ารายงานตัวกับท่านนายอำเภอขาณุวรลักษบุรี จากนั้นพบปะครู  บุคลากร สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 0 13


เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

  วันที่ 2 ตุลาคม 2566  นางดุจเดือน  คำวัง รองผุ้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี        เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอขาณุวรลักษบุรี (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอขาณุวรลักษบุรี (ชั้น2)

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2566 0 5


ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28  กันยายน  2566  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) กับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นำโดยนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัวที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 0 28


ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7

ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 0 6


ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS FOrun รุ่นที่ 65 และ 66

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS FOrun รุ่นที่ 65 และ 66

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 0 6


ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

วันที่  13  กันยายน 2566  สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ 2  ตั้งแต่  วันที่ 1 เมษายน  2566  ถึง  30  กันยายน  2566  ณ ห้องประชุมศูนย์ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์   ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธาน นางสาวหยาดพิรุณ  สุปัญญา  ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบึงสามัคคี และนางธัญมล  โอมณีเขียว ครู   เป็นคณะกรรมการประเมิน

โดย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลงานได้มาตรฐาน หรือสูงกว่า มาตรฐาน เพื่อรักษาความเป็นธรรม ทั้งการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล และยังเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ส่วนราชการ และปรับปรุงแก้ไขในครั้ง ต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2566 0 22


ช่องทางการใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2566 61 6


โครงการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566  สกร.อำเภออำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นางสาวยุวดี  ใจชอบ  ครู ศกร.ตำบล เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนางธัญมล  โอมณีเขียว ครู เป็นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในโครงการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชซ์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการดำเนินกิจกรรม  และได้รับเชิญคณะวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน มาให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่นเกมส์ นันทนาการ สลับกับการให้ความรู้ เพื่อสนุกสนาน ให้กับนักศึกษาได้ตื่นตัว มีไหวพริบการตอบคำถาม ณ สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 0 6


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบบุคลากร

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศกร.ตำบล

ประวัติ กศน.อำเภอ

สื่อ ETV

รับสมัครนักศึกษาใหม่

นโยบายการศึกษา

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

  คลิก2
 • โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

  โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

  คลิก2
 • เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  เปิดโลกศตวรรษที่ 21

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2

5 ธันวาคม 2564