หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
ระดับประถมศึกษา
1  ภาษาไทย(พท11001)   DOWNLOAD
2  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)   DOWNLOAD
3  คณิตศาสตร์(พค11001)   DOWNLOAD
4  สุขศึกษา พลศึกษา(ทช11002)   DOWNLOAD
5  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(พต11001)   DOWNLOAD
6  ศิลปศึกษา(ทช11003)   DOWNLOAD
7  ทักษะการเรียนรู้(ทร11001)   DOWNLOAD
8  วิทยาศาสตร์(พว11001)   DOWNLOAD
9  เศรษฐกิจพอเพียง(ทช11001)   DOWNLOAD
10  พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน(อช11003)   DOWNLOAD
11  ทักษะการประกอบอาชีพ(อช11002)   DOWNLOAD
12  สังคมศึกษา(สค11001)   DOWNLOAD
13  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค11002)   DOWNLOAD
14  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม(สค11003)   DOWNLOAD
15  อาเซียนศึกษา(สค02015)   DOWNLOAD
16  การเงินเพื่อชีวิต1(สค12021)   DOWNLOAD
17  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)   DOWNLOAD
18  บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)   DOWNLOAD
19  พลังงานทดแทน(พว02003)   DOWNLOAD
20  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(ทช02004)   DOWNLOAD
21  การเกษตรผสมผสาน(อช02015)   DOWNLOAD
22  หลักการเกษตรอินทรีย์(อช02007)   DOWNLOAD
23  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(พว12010)   DOWNLOAD
24  แฟ้มสะสมงาน(ทร02015)   DOWNLOAD
25  การเลี้ยงสุกร(อช02012)   DOWNLOAD
26  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย(สค02002)   DOWNLOAD
27  คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ทร02029)   DOWNLOAD
28  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ทร02021)   DOWNLOAD
29  อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร(สค12015)   DOWNLOAD
30  การเลี้ยงไก่ไข่(อช02011)   DOWNLOAD
31  สารพิษในชีวิตประจำวัน(พว02013)   DOWNLOAD
32  การเพาะเห็ดฟาง(อช02006)   DOWNLOAD
33  การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ(ทร02037)   DOWNLOAD
34  เทคโนโลยีชีวภาพ(พว02017)   DOWNLOAD
35  การเลี้ยงปลาดุก(อช02013)   DOWNLOAD
36  การปลูกผักคะน้า(อช02004)   DOWNLOAD
37  เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน(ทร02019)   DOWNLOAD
38  การขายและการตลาด(อช02018)   DOWNLOAD
39  การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน(ทช02003)   DOWNLOAD
40  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1(พว12010)   DOWNLOAD
41  อุทกภัย(สค12002)   DOWNLOAD

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 คณิตศาสตร์(พค21001) DOWNLOAD
2 () DOWNLOAD
3 () DOWNLOAD
4 คณิตศาสตร์(พค21001) DOWNLOAD
5 ภาษาไทย(พท21001) DOWNLOAD
6 ภาษาไทย(พท21001) DOWNLOAD
7 () DOWNLOAD
8 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(พต21001) DOWNLOAD
9 วิทยาศาสตร์(พว21001) DOWNLOAD
10 วิทยาศาสตร์(พว21001) DOWNLOAD
11 () DOWNLOAD
12 คณิตศาสตร์(พค21001) DOWNLOAD
13 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001) DOWNLOAD
14 ทักษะการเรียนรู้(ทร21001) DOWNLOAD
15 เศรษฐกิจพอเพียง(ทช21001) DOWNLOAD
16 ศิลปศึกษา(ทช21003) DOWNLOAD
17 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช21002) DOWNLOAD
18 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง(อช21003) DOWNLOAD
19 ทักษะการพัฒนาอาชีพ(อช21002) DOWNLOAD
20 สังคมศึกษา(สค21001) DOWNLOAD
21 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม(สค21003) DOWNLOAD
22 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค21002) DOWNLOAD
23 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค21002) DOWNLOAD
24 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค21002) DOWNLOAD
25 สารพิษในชีวิตประจำวัน(พว02013) DOWNLOAD
26 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(พว22002) DOWNLOAD
27 การทำปุ๋ยหมัก(อช02008) DOWNLOAD
28 เทคโนโลยีชีวภาพ(พว02017) DOWNLOAD
29 ภาษาอังกฤษหรรษา(พต22003) DOWNLOAD
30 สภาวะโลกร้อน(พว02018) DOWNLOAD
31 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า(พว02001) DOWNLOAD
32 การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(อช02022) DOWNLOAD
33 การเงินเพื่อชีวิต2(สค22016) DOWNLOAD
34 การพัฒนาจิตและปัญญา(สค22004) DOWNLOAD
35 หลักการเกษตรอินทรีย์(อช02007) DOWNLOAD
36 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน(ทร02019) DOWNLOAD
37 การปลูกผักคะน้า(อช02004) DOWNLOAD
38 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006) DOWNLOAD
39 การขายและการตลาด(อช02018) DOWNLOAD
40 พลังงานทดแทน(พว02003) DOWNLOAD
41 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ทร02029) DOWNLOAD
42 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001) DOWNLOAD
43 การทำนา(อช02001) DOWNLOAD
44 การเกษตรผสมผสาน(อช02015) DOWNLOAD
45 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ทร02021) DOWNLOAD
46 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน(ทร02017) DOWNLOAD
47 สมุนไพรใกล้ตัว(พว02021) DOWNLOAD
48 อาเซียนศึกษา(สค02015) DOWNLOAD
49 การเลี้ยงไก่ไข่(อช02011) DOWNLOAD
50 การเพาะเห็ดฟาง(อช02006) DOWNLOAD
51 การเลี้ยงสุกร(อช02012) DOWNLOAD
52 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ(พต22005) DOWNLOAD
53 การป้องกันสาธารณภัย(ทช02013) DOWNLOAD
54 น้ำกับชีวิต(พว02019) DOWNLOAD
55 แฟ้มสะสมงาน(ทร02015) DOWNLOAD
56 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map)(ทร02010) DOWNLOAD
57 สารอาหารให้พลังงาน(พว02007) DOWNLOAD

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 () DOWNLOAD
2 () DOWNLOAD
3 ภาษาไทย(พท31001) DOWNLOAD
4 () DOWNLOAD
5 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช31002) DOWNLOAD
6 ทักษะการเรียนรู้(ทร31001) DOWNLOAD
7 สังคมศึกษา(สค31001) DOWNLOAD
8 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค31002) DOWNLOAD
9 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช31002) DOWNLOAD
10 () DOWNLOAD
11 ศิลปศึกษา(ทช31003) DOWNLOAD
12 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน(พว32023) DOWNLOAD
13 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม(สค31003) DOWNLOAD
14 การเงินเพื่อชีวิต3(สค32029) DOWNLOAD
15 ช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001) DOWNLOAD
16 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช31002) DOWNLOAD
17 วิทยาศาสตร์(พว31001) DOWNLOAD
18 เศรษฐกิจพอเพียง(ทช31001) DOWNLOAD
19 ทักษะการขยายอาชีพ(อช31002) DOWNLOAD
20 วิทยาศาสตร์(พว31001) DOWNLOAD
21 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช31002) DOWNLOAD
22 วิทยาศาสตร์(พว31001) DOWNLOAD
23 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง(อช31003) DOWNLOAD
24 วิทยาศาสตร์(พว31001) DOWNLOAD
25 วิทยาศาสตร์(พว31001) DOWNLOAD
26 ชีวิตและครอบครัว(ทช32004) DOWNLOAD
27 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต(ทช32005) DOWNLOAD
28 คณิตศาสตร์(พค31001) DOWNLOAD
29 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001) DOWNLOAD
30 พลังงานทดแทน(พว02003) DOWNLOAD
31 การป้องกันสาธารณภัย(ทช02013) DOWNLOAD
32 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต(พท32006) DOWNLOAD
33 ประวัติวรรณคดี(พท32008) DOWNLOAD
34 อาเซียนศึกษา(สค02015) DOWNLOAD
35 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ(พท32010) DOWNLOAD
36 การเขียนโครงการ(พท32017) DOWNLOAD
37 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001) DOWNLOAD
38 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น(ทช02006) DOWNLOAD
39 การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ(ทร02037) DOWNLOAD
40 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006) DOWNLOAD
41 สารพิษในชีวิตประจำวัน(พว02013) DOWNLOAD
42 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน(ทร02021) DOWNLOAD
43 ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก(สค32003) DOWNLOAD
44 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ(สค32007) DOWNLOAD
45 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย(สค32009) DOWNLOAD
46 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน(ทร02019) DOWNLOAD
47 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน(ทร02019) DOWNLOAD
48 การเลี้ยงสุกร(อช02012) DOWNLOAD
49 การเลี้ยงปลาดุก(อช02013) DOWNLOAD
50 การเกษตรผสมผสาน(อช02015) DOWNLOAD
51 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต(พว32017) DOWNLOAD
52 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย(สค02002) DOWNLOAD
53 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน(ทร02017) DOWNLOAD
54 แฟ้มสะสมงาน(ทร02015) DOWNLOAD
55 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ทร02029) DOWNLOAD
56 หลักการเกษตรอินทรีย์(อช02007) DOWNLOAD
57 การเขียนจดหมายสมัครงาน(พท32014) DOWNLOAD
58 ศาสนาพาให้คิดเป็น(ทร02033) DOWNLOAD
59 คณิตศาสตร์(พค31001) DOWNLOAD
60 () DOWNLOAD
61 คณิตศาสตร์(พค31001) DOWNLOAD
62 คณิตศาสตร์(พค31001) DOWNLOAD
63 () DOWNLOAD
64 () DOWNLOAD
65 () DOWNLOAD
66 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) DOWNLOAD
67 สุขศึกษา พลศึกษา(ทช31002) DOWNLOAD
68 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5(พต32015) DOWNLOAD
69 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) DOWNLOAD