หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
ระดับประถมศึกษา
1 คณิตศาสตร์(พค11001)สื่อการสอน เรื่องการบวก ชมคลิปการสอน
2 คณิตศาสตร์(พค11001)สื่อการสอน เรื่องจำนวน ชมคลิปการสอน
3 คณิตศาสตร์(พค11001)การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ" ชมคลิปการสอน
4 คณิตศาสตร์(พค11001)การหารเศษส่วน ชมคลิปการสอน
5 คณิตศาสตร์(พค11001)การ์ตูนสอนบวกเลข ชมคลิปการสอน
6 คณิตศาสตร์(พค11001)เศษส่วนอย่างต่ำ ชมคลิปการสอน
7 คณิตศาสตร์(พค11001)การคิดเป็นระบบ...การฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบจำเป็นต้องใช้ ชมคลิปการสอน
8 คณิตศาสตร์(พค11001)สระ ชมคลิปการสอน
9 วิทยาศาสตร์(พว11001)วิทยาศาสตร์ ชมคลิปการสอน
10 วิทยาศาสตร์(พว11001)วิทยาศาสตร์ประถม ชมคลิปการสอน
11 วิทยาศาสตร์(พว11001)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชมคลิปการสอน
12 วิทยาศาสตร์(พว11001)สุขศึกษา ชมคลิปการสอน
13 ทักษะการประกอบอาชีพ(อช11002)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ชมคลิปการสอน
14 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ ชมคลิปการสอน
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชมคลิปการสอน
16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชมคลิปการสอน
17 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาไทย ประถม ชมคลิปการสอน
18 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)บัญชีครัวเรือนฉบับสมบรูณ์ ชมคลิปการสอน
19 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บัญชีครัวเรือนตามแนวเศรฐกิจพอเพียง ชมคลิปการสอน
20 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)เพลง บัญชีครัวเรือน ชมคลิปการสอน
21 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)รายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ชมคลิปการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 ภาษาไทย(พท21001)ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ ชมคลิปการสอน
2 คณิตศาสตร์(พค21001)ความน่าจะเป็น ชมคลิปการสอน
3 คณิตศาสตร์(พค21001)ความน่าจะเป็น 2 ชมคลิปการสอน
4 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ชมคลิปการสอน
5 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 2 ชมคลิปการสอน
6 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 3 ชมคลิปการสอน
7 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 4 ชมคลิปการสอน
8 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
9 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
10 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 3 ชมคลิปการสอน
11 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 4 ชมคลิปการสอน
12 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่และการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
13 คณิตศาสตร์(พค21001) การหาพื้นที่และการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
14 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่และการนำไปใช้ 3 ชมคลิปการสอน
15 คณิตศาสตร์(พค21001)ร้อยละและการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
16 คณิตศาสตร์(พค21001)ร้อยละและการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
17 คณิตศาสตร์(พค21001)ทฤษฎีบทพิทาโกรัสและบทกลับ ชมคลิปการสอน
18 วิทยาศาสตร์(พว21001)วิทยาศาสตร์ : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชมคลิปการสอน
19 วิทยาศาสตร์(พว21001) วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง ชมคลิปการสอน
20 วิทยาศาสตร์(พว21001)วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง 2 ชมคลิปการสอน
21 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(พต22002)ออกเสียงภาษาอังกฤษ คำที่เติม-ed ชมคลิปการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 คณิตศาสตร์(พค31001)จำนวนจริงและค่าสัมบูรณ์ ชมคลิปการสอน
2 คณิตศาสตร์(พค31001)การบวก ลบ คูณ หาร ฯ ชมคลิปการสอน
3 คณิตศาสตร์(พค31001)จำนวนจริงในรูปรากหรือกรณ์ฑ์ ชมคลิปการสอน
4 คณิตศาสตร์(พค31001)การดำเนินการของเซต ชมคลิปการสอน
5 วิทยาศาสตร์(พว31001)สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชมคลิปการสอน
6 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตอน 1 ชมคลิปการสอน