หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
ระดับประถมศึกษา
1 คณิตศาสตร์(พค11001)สื่อการสอน เรื่องการบวก ชมคลิปการสอน
2 คณิตศาสตร์(พค11001)สื่อการสอน เรื่องจำนวน ชมคลิปการสอน
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชมคลิปการสอน
4 คณิตศาสตร์(พค11001)การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ" ชมคลิปการสอน
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชมคลิปการสอน
6 คณิตศาสตร์(พค11001)การหารเศษส่วน ชมคลิปการสอน
7 คณิตศาสตร์(พค11001)การ์ตูนสอนบวกเลข ชมคลิปการสอน
8 คณิตศาสตร์(พค11001)เศษส่วนอย่างต่ำ ชมคลิปการสอน
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(พต12005)ภาษาไทย ประถม ชมคลิปการสอน
10 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)บัญชีครัวเรือนฉบับสมบรูณ์ ชมคลิปการสอน
11 วิทยาศาสตร์(พว11001)วิทยาศาสตร์ ชมคลิปการสอน
12 คณิตศาสตร์(พค11001)การคิดเป็นระบบ...การฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบจำเป็นต้องใช้ ชมคลิปการสอน
13 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บัญชีครัวเรือนตามแนวเศรฐกิจพอเพียง ชมคลิปการสอน
14 วิทยาศาสตร์(พว11001)วิทยาศาสตร์ประถม ชมคลิปการสอน
15 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)เพลง บัญชีครัวเรือน ชมคลิปการสอน
16 วิทยาศาสตร์(พว11001)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชมคลิปการสอน
17 วิทยาศาสตร์(พว11001)สุขศึกษา ชมคลิปการสอน
18 บัญชีชาวบ้าน(ทช02001)รายรับ - รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ชมคลิปการสอน
19 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้(ทร02006)โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ ชมคลิปการสอน
20 อาเซียนศึกษา(สค02015)วิชาอาเซียนศึกษา ชมคลิปการสอน
21 การเกษตรผสมผสาน(อช02015)เศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปการสอน
22 วิทยาศาสตร์(พว11001)เพลง โครงสร้างพืช ชมคลิปการสอน
23 วิทยาศาสตร์(พว11001)ส่วนประกอบของพืช ชมคลิปการสอน
24 วิทยาศาสตร์(พว11001)เพลงพันธุกรรม ชมคลิปการสอน
25 อาเซียนศึกษา(สค02015)อาเซียนศึกษา ชมคลิปการสอน
26 หลักการเกษตรอินทรีย์(อช02007) เปลี่ยนแนวคิดสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ชมคลิปการสอน
27 อาเซียนศึกษา(สค02015)อาเซียนศึกษา ชมคลิปการสอน
28 อาเซียนศึกษา(สค02015)ภาษาไทย ชมคลิปการสอน
29 สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช(อช02009)วิธีทำสมุนไพรขับไล่เพลี้ยและแมลง ชมคลิปการสอน
30 วิทยาศาสตร์(พว11001)ความสมดุลของระบบนิเวศ ชมคลิปการสอน
31 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(สค12004)ใช้กากมะพร้าวป้องกันหนอนชอนใบมะนาว ชมคลิปการสอน
32 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(สค12004)ปูนขาวป้องกันและรักษาโรคโคนเน่ารากเน่า ชมคลิปการสอน
33 สภาวะโลกร้อน(พว02018)สภาวะโลกร้อน ชมคลิปการสอน
34 สภาวะโลกร้อน(พว02018)การลดสภาวะโลกร้อน ชมคลิปการสอน
35 วิทยาศาสตร์(พว11001)การเปลี่ยนสถานะของสาร ชมคลิปการสอน
36 วิทยาศาสตร์(พว11001)สถานะของสาร ชมคลิปการสอน
37 ภาษาไทย(พท11001)สระ ชมคลิปการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 คณิตศาสตร์(พค21001)ความน่าจะเป็น ชมคลิปการสอน
2 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด(พต22002)ออกเสียงภาษาอังกฤษ คำที่เติม-ed ชมคลิปการสอน
3 คณิตศาสตร์(พค21001)ความน่าจะเป็น 2 ชมคลิปการสอน
4 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม ชมคลิปการสอน
5 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 2 ชมคลิปการสอน
6 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 3 ชมคลิปการสอน
7 คณิตศาสตร์(พค21001)การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม 4 ชมคลิปการสอน
8 วิทยาศาสตร์(พว21001)วิทยาศาสตร์ : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชมคลิปการสอน
9 วิทยาศาสตร์(พว21001) วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง ชมคลิปการสอน
10 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
11 วิทยาศาสตร์(พว21001)วิทยาศาสตร์ : สารและการเปลี่ยนแปลง 2 ชมคลิปการสอน
12 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
13 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 3 ชมคลิปการสอน
14 คณิตศาสตร์(พค21001)การหา ห.ร.ม. ค.ร.น. และการนำไปใช้ 4 ชมคลิปการสอน
15 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่และการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
16 คณิตศาสตร์(พค21001) การหาพื้นที่และการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
17 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่และการนำไปใช้ 3 ชมคลิปการสอน
18 ภาษาไทย(พท21001)ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ ชมคลิปการสอน
19 คณิตศาสตร์(พค21001)ร้อยละและการนำไปใช้ ชมคลิปการสอน
20 คณิตศาสตร์(พค21001)ร้อยละและการนำไปใช้ 2 ชมคลิปการสอน
21 คณิตศาสตร์(พค21001)ทฤษฎีบทพิทาโกรัสและบทกลับ ชมคลิปการสอน
22 คณิตศาสตร์(พค21001)ทฤษฎีบทพิทาโกรัสและบทกลับ 2 ชมคลิปการสอน
23 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ชมคลิปการสอน
24 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร 2 ชมคลิปการสอน
25 คณิตศาสตร์(พค21001)สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 ชมคลิปการสอน
26 คณิตศาสตร์(พค21001)สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ชมคลิปการสอน
27 คณิตศาสตร์(พค21001)รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 2 ชมคลิปการสอน
28 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 ep.1 ชมคลิปการสอน
29 คณิตศาสตร์(พค21001)การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 ep.2 ชมคลิปการสอน
30 คณิตศาสตร์(พค21001) รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชมคลิปการสอน
31 ภาษาไทย(พท21001)สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : ชนิดของประโยค ชมคลิปการสอน
32 ภาษาไทย(พท21001)สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : คำไทยแท้ - คำต่างประเทศ ชมคลิปการสอน
33 ภาษาไทย(พท21001)สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : คำราชาศัพท์ 1 ชมคลิปการสอน
34 ภาษาไทย(พท21001)สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : คำราชาศัพท์ 2 ชมคลิปการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 คณิตศาสตร์(พค31001)จำนวนจริงและค่าสัมบูรณ์ ชมคลิปการสอน
2 คณิตศาสตร์(พค31001)การบวก ลบ คูณ หาร ฯ ชมคลิปการสอน
3 คณิตศาสตร์(พค31001)จำนวนจริงในรูปรากหรือกรณ์ฑ์ ชมคลิปการสอน
4 วิทยาศาสตร์(พว31001)สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชมคลิปการสอน
5 วิทยาศาสตร์(พว31001)รู้จักเทคโนโลยีชีวภาพ ชมคลิปการสอน
6 คณิตศาสตร์(พค31001)การดำเนินการของเซต ชมคลิปการสอน
7 วิทยาศาสตร์(พว31001)ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ชมคลิปการสอน
8 คณิตศาสตร์(พค31001)การอธิบายเซตด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ชมคลิปการสอน
9 วิทยาศาสตร์(พว31001)การเปลี่ยนแปลงของสาร ชมคลิปการสอน
10 คณิตศาสตร์(พค31001)การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ชมคลิปการสอน
11 วิทยาศาสตร์(พว31001)แรงและการเคลื่อนที่ ชมคลิปการสอน
12 วิทยาศาสตร์(พว31001)โลกและดาราศาสตร์ ชมคลิปการสอน
13 วิทยาศาสตร์(พว31001)องค์ประกอบของสุริยะ ชมคลิปการสอน
14 คณิตศาสตร์(พค31001)อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ชมคลิปการสอน
15 คณิตศาสตร์(พค31001)แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางฯ ชมคลิปการสอน
16 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 4 การพูดทางโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการ ชมคลิปการสอน
17 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 5 การพูดทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ชมคลิปการสอน
18 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 6 ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ชมคลิปการสอน
19 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 8 การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารไทย ชมคลิปการสอน
20 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 7 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยในภาษาอังกฤษ ชมคลิปการสอน
21 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 9 ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ ชมคลิปการสอน
22 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) ตอน10 การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปการสอน
23 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 11การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ชมคลิปการสอน
24 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 12 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail ชมคลิปการสอน
25 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) ตอน 13 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชมคลิปการสอน
26 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) ตอน 15 ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ ชมคลิปการสอน
27 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 16 การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน ชมคลิปการสอน
28 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 17 การประกอบอาชีพนวดแผนไทย ชมคลิปการสอน
29 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)ตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพพนักงานขาย ชมคลิปการสอน