หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน

 
รายชื่อ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กพช.
 
 
1 ชื่อกิจกรรม(วันที่จัดกิจกรรม-วันที่สิ้นสุดกิจกรรม)
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2559(2016/11/25-2016/11/25)
3 โครงการวันรักการอ่าน(2017/04/02-2017/04/02)
4 โครงการค่านิยมหลักของคนไทยด้วยกระบวนการลูกเสือ(2017/08/22-23-2017/08/22-23)
5 จุดเทียนถวายพระพรวันแม่(2017/08/12-2017/08/12)
6 วันแม่แห่งชาติ(2017/08/12-2017/08/12)
7 กิจกรรมไหว้ครู(2017/08/16-2017/08/16)
8 แห่เทียนเข้าพรรษา(2017/07/14-2017/07/14)
9 ทำบุญหล่อเทียนวันเข้าพรรษา(2017/07/15-2017/07/15)
10 กีฬาต้านภัยยาเสพติด(2017/06/23-2017/06/23)
11 วันไหว้ครู(2017/06/30-2017/06/30)
12 วันต่อต้านยาเสพติดโลก(2017/06/24-2017/06/24)
13 กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for mom(2017/08/11-2017/08/11)
14 กิจกรรมวัน กศน.(2017/09/08-2017/09/08)
15 สวดมนต์ธรรมจักรทุกวันอาทิตย์(2017/11/1-30-2017/11/1-30)
16 บริจาคโลหิต(2017/12/01-2017/12/01)
17 ปฐมนิเทศ(2016/11/4-2016/11/4)
18 พัฒนา กศน.ตำบล(2016/11/4-2016/11/4)
19 กระทงถวายวัด เทศกาลลอยกระทง(2016/11/14-2016/11/14)
20 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม(2016/08/12-2016/08/12)
21 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม(2016/12/5-2016/12/5)
22 บริจาคโลหิต(2016/12/5-2016/12/6)
23 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม(2017/01/4-2017/01/6)
24 ปรับพื้นฐานการเรียนรู้(2017/02/27-2017/02/28)
25 กีฬาต้านยาเสพติด(2017/01/14-2017/01/14)
26 เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(2017/02/17-2017/02/17)
27 อบรมค่านิยม12ประการ(2016/11/08-2016/11/10)
28 อบรมคุณธรรมจริยธรรม(2016/11/14-2016/11/16)
29 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(2016/11/14-2016/12/06)
30 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(2016/12/01-2016/12/06)
31 ปรับปรุงพัฒนากศน.ตำบล(2017/01/02-2017/01/30)
32 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2017/01/10-2017/01/12)
33 ค่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(2017/02/01-2017/02/03)
34 ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน(2017/02/06-2017/02/08)
35 ค่ายอบรมยาเสพติด/เอดส์(2017/03/05-2017/03/06)
36 ค่ายบูรณาการเชิงวิชาการ(2017/03/10-2017/03/12)
37 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทำกระทงถวายวัด(2016/11/14-2016/11/14)
38 กิจกรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม(2016/12/05-2016/12/05)
39 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล(2016/12/04-2016/12/04)
40 กิจกรรมปล่อยปลา(2016/11/18-2017/02/28)
41 กิจกรรมพัฒนาวัด(2016/11/18-2017/02/28)
42 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ชุมชน (2016/11/18-2017/02/28)
43 กิจจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ(2016/11/18-2017/02/28)
44 ปรับความรู้พื้นฐาน(2016/11/1-2016/11/1)
45 สืบสานประเพณีวันลอยกระทง(2016/11/14-2016/11/14)
46 ประเพณีแข่งขันเรือ(2016/11/13-2016/11/14)
47 ปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อ(2016/12/3-2016/12/3)
48 จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช(2016/12/5-2016/12/5)
49 อบรมค่านิยมหลัก 12 ประการ(2016/12/14-2016/12/15)
50 ส่งเสริมการอ่าน(2017/01/13-2017/01/13)
51 พัฒนากศน.และบำเพ็ญประโยชน์(2017/01/17-2017/01/17)
52 ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(2017/01/25-2017/01/26)
53 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม(2017/01/15-2017/01/17)
54 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(2017/02/15-2017/02/15)
55 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(2017/02/20-2017/02/21)
56 กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559(14/11/2016-14/11/2016)
57 กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล(16/11/2016-30/11/2016)
58 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช(05/12/2016-05/12/2016)
59 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ (เดือนธันวาคม)(10/12/2016-13/12/2016)
60 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(13/01/2017-14/01/2017)
61 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(20/01//2017-22/01/2017)
62 กิจกรรมธรรมะวันมาฆบูชา(11/02/2017-11/02/2017)
63 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม(20/02/2017-22/02/2017)
64 กิจกรรมต้านยาเสพติด(6/03/2017-8/03/2017)
65 กิจกรรมอาสาบรรณารักษ์(16/11/2016-16/03/2017)
66 เดินขบวนยาเสพติด(2017/06/26-2017/06/26)
67 ปฐมนิเทศนักศึกษา(2016/11/01-2016/11/01)
68 วันแม่แห่งชาติ(2017/08/12-2017/08/12)
69 วันพ่อแห่งชาติ(2016/12/05-2016/12/05)
70 อบรมอาสายุวกาชาดพื้นฐาน(2017/02/28-2017/02/31)
71 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม(2017/04/28-2017/04/30)
72 บริจาคโลหิต(2017/04/09-2017/04/09)
73 ลอยกระทง(2016/11/14-2016/11/14)
74 นำเสนอโครงงาน(2017/03/10-2017/03/10)
75 กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559(14/11/2016-14/11/2016)
76 กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล(16/11/2016-30/11/2016)
77 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช(05/12/2016-05/12/2016)
78 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(13/01/2017-14/01/2017)
79 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม(20/02/2017-22/02/2017)
80 กิจกรรมต้านยาเสพติด(6/03/2017-8/03/2017)
81 กิจกรรมอาสาบรรณารักษ์(16/11/2016-16/03/2017)
82 อบรมค่านิยม12ประการ(2016/11/08-2016/11/10)
83 อบรมคุณธรรมจริยธรรม(2016/11/14-2016/11/16)
84 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(2016/11/14-2016/12/06)
85 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(2016/12/01-2016/12/06)
86 ปรับปรุงพัฒนากศน.ตำบล(2017/01/02-2017/01/30)
87 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก(2017/01/10-2017/01/12)
88 ค่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(2017/02/01-2017/02/03)
89 ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน(2017/02/06-2017/02/08)
90 ค่ายอบรมยาเสพติด/เอดส์(2017/03/05-2017/03/06)
91 ค่ายบูรณาการเชิงวิชาการ(2017/03/10-2017/03/12)
92 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม(2016/11/14-2016/11/16)
93 กิจกรรมถวายพระพรวันแม่(2016/08/11-2017/08/11)
94 กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ(2016/12/4-2016/12/4)
95 โครงการขับขี่ปลอดภัยตามวินัยจราจร(2016/11/26-2016/11/26)
96 โครงการค่านิยม(2016/01/11-2016/01/13)
97 โครงการกีฬา กศน.ปางศิลาทองเกมส์(2016/12/24-2016/12/25)
98 โครงการ 2 เมษายนรักการอ่านสานปัญญา(2017/04/02-2017/04/02)
99 โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (2017/02/13-2017/02/13)
100 กศน.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (2017/11/13-2017/11/13)
101 ค่ายลูกเสือ วิชาการ (2017/01/02-2017/01/04)
102 โครงการรักการอ่าน(2017/02/01-2017/02/01)
103 นำเสนอโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2017/03/02-2017/03/02)