หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
ข้อสอบแต่ละโครงการ
สอบวัดมาตราฐานคอมพิวเตอร์(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) คะแนนสอบ

test(กศน.จังหวัด) คะแนนสอบ

 
     
     
 
ระดับประถมศึกษา
1 ทำแบบทดสอบ สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2 ทำแบบทดสอบ ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง
3 ทำแบบทดสอบ พว11001 วิทยาศาสตร์
4 ทำแบบทดสอบ ทร11001 ทักษะการเรียนรู้
5 ทำแบบทดสอบ อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
6 ทำแบบทดสอบ พค11001 คณิตศาสตร์
7 ทำแบบทดสอบ อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
8 ทำแบบทดสอบ ทช11003 ศิลปศึกษา
9 ทำแบบทดสอบ สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
10 ทำแบบทดสอบ พท11001 ภาษาไทย
11 ทำแบบทดสอบ พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
12 ทำแบบทดสอบ อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ
13 ทำแบบทดสอบ ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา
14 ทำแบบทดสอบ สค11001 สังคมศึกษา
15 ทำแบบทดสอบ สค02015 อาเซียนศึกษา
16 ทำแบบทดสอบ ทร02015 แฟ้มสะสมงาน
17 ทำแบบทดสอบ สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร
18 ทำแบบทดสอบ อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
19 ทำแบบทดสอบ ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
20 ทำแบบทดสอบ ทช02002 วิสาหกิจชุมชน
21 ทำแบบทดสอบ ทช02001 บัญชีชาวบ้าน
22 ทำแบบทดสอบ ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน
23 ทำแบบทดสอบ อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์
24 ทำแบบทดสอบ อช02012 การเลี้ยงสุกร
25 ทำแบบทดสอบ ทร02036 เครื่องมือการวิจัย
26 ทำแบบทดสอบ ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27 ทำแบบทดสอบ พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1
28 ทำแบบทดสอบ สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
29 ทำแบบทดสอบ อช02004 การปลูกผักคะน้า
30 ทำแบบทดสอบ อช02006 การเพาะเห็ดฟาง
31 ทำแบบทดสอบ พว02003 พลังงานทดแทน
32 ทำแบบทดสอบ พว02023 ร่างกายของเรา
33 ทำแบบทดสอบ อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่
34 ทำแบบทดสอบ อช02010 การขยายพันธุ์พืช
35 ทำแบบทดสอบ ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
36 ทำแบบทดสอบ ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map)
37 ทำแบบทดสอบ ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
38 ทำแบบทดสอบ อช02001 การทำนา
39 ทำแบบทดสอบ พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
40 ทำแบบทดสอบ พว02019 น้ำกับชีวิต
41 ทำแบบทดสอบ อช02015 การเกษตรผสมผสาน
42 ทำแบบทดสอบ พว02018 สภาวะโลกร้อน
43 ทำแบบทดสอบ พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน
44 ทำแบบทดสอบ ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
45 ทำแบบทดสอบ ทร02040 วิจัยในชุมชน
46 ทำแบบทดสอบ พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 ทำแบบทดสอบ พค21001 คณิตศาสตร์
2 ทำแบบทดสอบ พท21001 ภาษาไทย
3 ทำแบบทดสอบ สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
4 ทำแบบทดสอบ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
5 ทำแบบทดสอบ อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ทำแบบทดสอบ พค31001 คณิตศาสตร์
2 ทำแบบทดสอบ ทช31003 ศิลปศึกษา
3 ทำแบบทดสอบ สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
4 ทำแบบทดสอบ อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
5 ทำแบบทดสอบ อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ
6 ทำแบบทดสอบ พท31001 ภาษาไทย