หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
1 เทคนิคการใช้ห้องสมุด กศน.กำแพงเพชร  ชมคลิป
2 สื่อเสริมการเรียนรู้รายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027  ชมคลิป
3 การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  ชมคลิป
4 ซูปเปอร์เตาอั่งโล่ประหยัดพลังาน  ชมคลิป
5 การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม  ชมคลิป
6 เพลง คำกริยา เพลงประกอบการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษา  ชมคลิป
7 สอนให้เด็กจำวรรณยุกค๊มากขึ้น แสดงเพิ่มเติม  ชมคลิป
8 การเลี้ยงใส้เดือน  ชมคลิป
9 เกณฑ์การจบหลักสูตร กศน .2551  ชมคลิป
10 การใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน  ชมคลิป
11 "ซุปเปอร์เตาอั่งโล่ ประหยัดพลังงาน  ชมคลิป
12 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย   ชมคลิป
13 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  ชมคลิป
14 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล   ชมคลิป
15 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ชมคลิป
16 การดูแลผู้สูงอายุ   ชมคลิป
17 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง  ชมคลิป
18 แหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังบัว  ชมคลิป
19 เตาอบถ่านบุฉนวนใยแก้ว  ชมคลิป
20 ผลิตภัณฑ์จากเชือกป่านมัดฟาง  ชมคลิป
21 เทคนิคการใช้ห้องสมุด   ชมคลิป
22 การเลี้ยงไก่ไข่  ชมคลิป
23 การทำจุลินทรีย์เบญจคุณ  ชมคลิป
24 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงเฉลิม พีรี   ชมคลิป
25 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมแกะสลักไม้  ชมคลิป
26 หัตถกรรมเป่าแก้ว  ชมคลิป
27 การทำกระทงจากเปลือกข้าวโพด  ชมคลิป
28 การแทงหยวก  ชมคลิป
29 ประวัติวรรณคดี  ชมคลิป