ระบบรายงานการนิเทศออนไลน์ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

Table


ลำดับ งาน ผู้จัดกิจกรรม หลักสูตร หลักสูตรจำนวน(ชั่วโมง) วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัด จำนวนผู้เรียน
1 เศรษฐกิจพอเพียง นายสมปอง เมียกขุนทด
(1262080000)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ 6 2024-01-11ถึง 2024-01-11 สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา 20
2 เศรษฐกิจพอเพียง นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3 2023-06-27ถึง 2023-06-27 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำไพฑูรย์ ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 16
3 เศรษฐกิจพอเพียง นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

อบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5ชม. 2023-12-22ถึง 2023-12-22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศิวิไลตำบลมหาชัยอำเภอไทรงาม 60
4 เศรษฐกิจพอเพียง นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร
(1262030002)

โครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 2566-06-29ถึง 2566-06-29 ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พจณิชา หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 26
5 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า
(1262070000)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 2566-12-26ถึง 2566-12-26 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงสว่างอารมณ์ หมู่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 15
6 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานการเกษตรปลอดภัย 5 19 มิถุนายน 2566ถึง 19 มิถุนายน 2566 แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เลขที่ 61/1 ม.4 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 15
7 เศรษฐกิจพอเพียง นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยวิถีความพอเพียง 6 2023-12-12ถึง 2023-12-12 ศูนย์เรียนรู้ผลิตพืชครบวงจรอย่างยั่งยืน ม.3 บ้านคลองพิไกร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย 18
8 เศรษฐกิจพอเพียง น.ส.รินดา ศาสนะ
(1262090000)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยการทำบัญชีครัวเรือน 3 2023-06-22ถึง 2023-06-22 กศน.ตำบลหินดาต (เริงกะพงษ์) 27
9 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3 2023-06-27ถึง 2023-06-27 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำไพฑูรย์ ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 16
10 เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

โครงการอบรมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 2023-06-22ถึง 2023-06-22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัย 18
11 เศรษฐกิจพอเพียง นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยวถีความพอเพียง 5 ชม 2023-12-12ถึง 2023-12-12 ศกร.ตำบลท่าไม้ 17
12 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพะเยาว์ เพี้ยนดิษฐ์
(1262070005)

ทำใบงานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 6 2566-06-14ถึง 2566-06-14 กศน.ตำบลลานกระบือ 9
13 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-06-01ถึง 2023-06-01 กศน.ตำบลโนนพลวง 43
14 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 3 2023-08-10ถึง 2023-08-10 กศน.ตำบลโนนพลวง 43
15 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-12-07ถึง 2023-12-07 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 42
16 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2024-01-03ถึง 2024-01-03 ศกร.ตำบลหนองหลวง 10
17 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุนันทา ภพักตร์จันทร์
(1262020000)

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 43 2023-08-05ถึง 2023-09-03 สกร อำเภอไทรงาม 20
18 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ขั้นพื้นฐาน 2551 พบกลุม 3 2023-11-01ถึง 2024-02-29 ศกร. นิคม อเมือง 13
19 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุนันทา ภพักตร์จันทร์
(1262020000)

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิด 43 2024-01-08ถึง 2024-01-26 ศูนย์ ICT ชุมชนตำบลหนองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทอง 23
20 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุนันทา ภพักตร์จันทร์
(1262020000)

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิด 43 2023-12-02ถึง 2023-12-30 ศูนย์ ICT ชุมชนพระอินทร์บัญชา ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 21
21 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร
(1262050001)

การเรียนการสอน 6 2023-06-30ถึง 2023-06-30 กศน.ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 24
22 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเพชรชมภู 5 2023-07-04ถึง 2023-07-04 กศน.ตำบลเพชรชมภู 18
23 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

การทำใบงานตอบโต้ในระบบออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง 6 2566-06-14ถึง 2566-06-14 กศน.ตำบลลานกระะบือ 46
24 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 6 2566-08-10ถึง 2566-08-10 กศน.ตำบลประชาสุขสันต์ 46
25 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(พบกลุ่ม) 6 2023-06-21ถึง 2023-06-21 ห้องสมุดประชาชน 19
26 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา 18 2023-08-22ถึง 2023-08-24 วัดป่าไทรงาม 70
27 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางประดับ นาทาม
(1262070002)

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่1/2566 6 2566-08-10ถึง 2566-08-10 กศน.ตำบลช่องลม 45
28 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-06-01ถึง 2023-06-01 กศน.ตำบลโนนพลวง 43
29 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-06-01ถึง 2023-06-01 กศน.ตำบลจันทิมา 43
30 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 3 2023-08-10ถึง 2023-08-10 กศน.ตำบลจันทิมา 43
31 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 3 2023-08-10ถึง 2023-08-10 กศน.ตำบลโนนพลวง 43
32 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยพิบัติ 5 2566-06-30ถึง 2566-06-30 ห้องประชุมสำนักงานสกรอำเภอโกสัมพีนคร 17
33 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงต่อต้านยาเสพติด 5 ชม. 2023-06-22ถึง 2023-06-22 วัดเกาะรากเสียดนอก 71
34 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-12-07ถึง 2023-12-07 ศกร.ตำบลจันทิมา 44
35 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2023-12-07ถึง 2023-12-07 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 42
36 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพบกลุ่ม 3 2024-01-03ถึง 2024-01-03 ศกร.ตำบลหนองหลวง 10
37 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่1/2566 6 2566-08-10ถึง 2566-08-10 กศน.ตำบลบึงทับแรต 43
38 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน 18 2023-08-08ถึง 2023-08-10 โรงเรียนผู้สูงอายุไทรปันสุข 80
39 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล 12 2023-08-17ถึง 2023-08-18 โรงเรียนผู้สูงอายุไทรปันสุข 70
40 การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา
(1262040005)

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 2566-07-04ถึง 2566-06-04 กศน.ตำบลแสนตอ 21
41 ดิทัลชุมชน นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 33
42 ดิทัลชุมชน นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

โครงการอบรมดิจิทัลเพื่อการค้า 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 หนองคล้า 15
43 ดิทัลชุมชน นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ศาลาประชาคม ม.6 36
44 ดิทัลชุมชน นายจำเริญ อินมร์จันทร์
(1262010007)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ศาลาประชาคม ม.3 35
45 ดิทัลชุมชน นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ศาลาประชาคม ม.12 32
46 ดิทัลชุมชน นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 33
47 ดิทัลชุมชน นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำและการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline 12 2566-08-21ถึง 2566-08-22 กศน.ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 31
48 ดิทัลชุมชน นางสาววรินญา สง่าชาติ
(1262020003)

โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน 12 2023-08-26ถึง 2023-08-27 ศาลาประชาคม ม.5 30
49 ดิทัลชุมชน นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

ดิจิทัลชุมชน 10 2023-08-19ถึง 2023-08-20 กศน.ตำบลท่าไม้ 30
50 พัฒนาสังคม นางสาวพรนิภา นวลจีน
(1262080000)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยนำ้หมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ 6 2024-01-12ถึง 2024-01-12 สกร.อำเภอทรายทองวัฒนา 20
51 พัฒนาสังคม นางวิจิตรา คำหอม
(1262060000)

โครงการส่งเวริมการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อการค้าขายในตลาดออนไลน์ 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.12 ต.วังควง 20
52 พัฒนาสังคม นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

อยรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 5 2023-06-23ถึง 2023-06-23 ศาลาประชาคม ม.5 ต.ไทรงาม 16
53 พัฒนาสังคม นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 5 26 มิถุนายน 2566ถึง 26 มิถุนายน 2566 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร 18
54 พัฒนาสังคม นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

โครงการส่งเสริมเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อการค้าขายในตลาดออนไลน์ 6 2023-12-22ถึง 2023-12-22 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 3 บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 20
55 พัฒนาสังคม นางประดับ นาทาม
(1262070002)

โครงการอบรมให้ความรู้การออกแบบโลโก้ในชุมชนและการขายออนไลน์ 6 2566-07-14ถึง 2566-07-14 อาคารเอนกประสงค์บ้านเกศกาสร หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 20
56 พัฒนาสังคม นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรการจัดการขยะด้วยชุมชน 6 2023-12-22ถึง 2023-12-22 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร 18
57 พัฒนาสังคม นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

โครงการการแปรรูปอาหารสัตว์สู่ความพอเพียง 3 2566-06-23ถึง 2566-06-23 กศน.ตำบลปางตาไว 15
58 ทักษะชีวิต นายสมปอง เมียกขุนทด
(1262080000)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น 6 2024-01-10ถึง 2024-01-10 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา 16
59 ทักษะชีวิต นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข สนุกออกกำลังกาย 3 2023-12-15ถึง 2023-12-15 ศาลาประชาคมบ้านบึงม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 18
60 ทักษะชีวิต นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

อบรมให้ความรู้และสาธารณภัยในครัวเรีอน 5 ชั่วโมง 2023-12-26ถึง 2023-12-26 ศาลาอเนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อเมือง 98
61 ทักษะชีวิต นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า
(1262070000)

โครงการใ่ส่ใจสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 6 2567-01-17ถึง 2567-01-17 ศกร.ตำบลช่องลม 15
62 ทักษะชีวิต นางสาวรัชนี นะคะจัด
(1262090000)

3 ชั่วโมง 2023-06-29ถึง 2023-06-29 กศน.ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 25
63 ทักษะชีวิต นายวสันต์ ตันเจริญ
(1262060005)

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 3 2023-12-14ถึง 2023-12-14 กศน.ตำบลวังตะแบก หมู่ที่1 บ้านวังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20
64 ทักษะชีวิต นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

โครงการจักการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 2024-01-17ถึง 2024-01-17 สกร.อำเภอโกสัมพีนคร 20
65 ทักษะชีวิต นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกัญชาและพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า 3 2023-06-27ถึง 2023-06-27 กศน ต ไทรงาม 28
66 ทักษะชีวิต นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ (มิติสุขภาพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม) 5 ชั่โมง 2566-11-08ถึง 82566-02-08 ตำบลพานทอง ตำบลหนองไม้กอง ตำบลหนองทอง ตำบลหนองคล้า 120
67 ทักษะชีวิต นางอรสา จรรยา
(1262060008)

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวัง 3 2023-07-10ถึง 2023-07-10 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 33
68 ทักษะชีวิต นางอรสา จรรยา
(1262060008)

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 3 2023-08-11ถึง 2023-08-11 ห้องสมุดอำเภอพรานกระต่าย 30
69 ทักษะชีวิต นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม
(1262080003)

โครงการอบรม และการรณรงค์ เชิญ ชวน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6 2566-08-10ถึง 2566-08-10 ห้องสมุดประชาชน 15
70 ทักษะชีวิต นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข สนุกออกกำลังกาย 3 2023-12-15ถึง 2023-12-15 ศาลาประชาคมบ้านบึงม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 18
71 ทักษะชีวิต นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพในช่วงฤดุหนาว 6 2023-12-20ถึง 2023-12-20 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ม.5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20
72 ทักษะชีวิต นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และภัยสุขภาพในช่วงฤดุหนาว 6 2023-12-20ถึง 2023-12-20 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ม.5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30
73 ทักษะชีวิต น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกร.อำเภอคลองขลุง 6ชม. 2023-06-23ถึง 2023-06-23 สกร.อำเภอคลองขลุง 34
74 ทักษะชีวิต นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก 3 2566-07-13ถึง 2566-07-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประดู่งาม หมู่ 7 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 35
75 ทักษะชีวิต น.ส.วรรัตน์ โพธิ์กิ่ง
(1262030003)

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขี้นพื้นฐาน 6 2023-06-27ถึง 2023-06-27 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองลาน 37
76 ทักษะชีวิต น.ส.วรรัตน์ โพธิ์กิ่ง
(1262030003)

โครงการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและค่านิยมที่ดีเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3 2023-07-26ถึง 2023-07-26 วัดคลองลาน ม.1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 36
77 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

การเพาะปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน 10 2023-06-27ถึง 2023-06-28 อาคารอเนกประสงค์บ้านฟากทุ่ง 7
78 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

การทำซูชิ 30 2023-07-14ถึง 2023-07-19 อาคารอเนกประสงค์บ้านปรือกระเทียม ม.13 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
79 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

วุ้นแฟนซี 10 2023-07-26ถึง 2023-07-27 อาคารอเนกประสงค์บ้านโนนทอง ม.2 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
80 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

น้ำยาขนมจีน 4 สูตร 10 2023-08-18ถึง 2023-08-19 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
81 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

วุ้นแฟนซี 10 2023-08-19ถึง 2023-08-20 อาคารอเนกประสงค์บ้านคุยมะม่วง ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
82 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2023-08-19ถึง 2023-08-20 อาคารอเนกประสงค์บ้านคุยมะม่วง ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
83 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

วุ้นแฟนซี 10 2023-08-24ถึง 2023-08-25 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
84 กลุ่มสนใจ นางทักษกร กรุณวงค์
(1262010001)

การทำสาคูไส้หมู 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 ลานินุวัฒนธรรมไทว 9
85 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

การเพาะปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน 10 2023-12-28ถึง 2023-12-29 อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่สามัคคี ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
86 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

เต้าฮวยนมสด 12 2024-01-06ถึง 2024-01-07 อาคารอเนกประสงค์บ้านบัวสวรรค์ ม.8 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
87 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-01-06ถึง 2024-01-07 อาคารอเนกประสงค์บ้านบัวสวรรค์ ม.8 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
88 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

ขนมไทย 12 2024-01-04ถึง 2024-01-05 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง ม.11 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
89 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

ขนมไทย 12 2024-01-04ถึง 2024-01-05 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง ม.11 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
90 กลุ่มสนใจ นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-01-12ถึง 2024-01-13 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
91 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

เต้าฮวยนมสด 12 2024-02-17ถึง 2024-02-18 213/2 ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
92 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-02-17ถึง 2024-02-18 213/2 ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
93 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การทำขนมปังแฟนซี 5ชม. 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการทำเภอเมืองกำแพงเพชร 14
94 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การทำไข่ทรงเครื่อง 5 ชม. 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแกงเพชร 7
95 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

หมูส้ม 5ช.ม. 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
96 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ขนมทาร์ตไข่ 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภเมิองกำแพงเพชร 7
97 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ขนมต้ม 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
98 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

สบู่สมุนไพรกลีเซอรีน 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
99 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ทำชานม 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอหเภอเมืองกำแพงเพชร 7
100 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ปลาส้ม 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
101 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ขนมลูกชุบ 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงอพชร 7
102 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานเส้นพลาสติก 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
103 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การพับผ้าเป็นของชำร่วย 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
104 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

น้ำมะพร้สกัดเย็น 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
105 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

น้ำพริกนรก 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
106 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ไข่เค็ม พอกดินสอพอว 5 2023-12-19ถึง 2023-12-19 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7
107 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 20 2023-12-23ถึง 2023-12-26 วัดเสด็จตำบลในเมือ อเมือง 7
108 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 20ชม. 2023-12-25ถึง 2023-12-28 ศกร.ตำบลคณฑี อเมือง 8
109 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานถาดหวายเทียม 10ชม. 2024-01-08ถึง 2024-01-09 ห้องสมุดประชาชน ศกร.ในเมือง 8
110 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานถาดหวายเทียม 10ชม. 2024-01-08ถึง 2024-01-09 ห้องสมุดประชาชน ศกร.ในเมือง 8
111 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานถาดหวายเทียม 10ชม. 2024-01-08ถึง 2024-01-09 ห้องสมุดประชาชน ศกร.ในเมือง 8
112 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 20 2024-01-09ถึง 2024-01-12 226 หมู่17 ตเทพนครอเมือง 7
113 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 35 2024-01-09ถึง 2024-01-17 อเนกประสงค์ หมู่1 นิคม อเมือง 12
114 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 20 2024-01-24ถึง 2024-01-27 ศูนย์ดาวล้อมเดือน หมู่ 11. ตำบลเทพนคร อเมือง 7
115 กลุ่มสนใจ นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

การสานขันโตกหวายเทียม 20 2024-01-25ถึง 2024-01-28 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่8 ตำบล คณฑี 7
116 กลุ่มสนใจ นางวิจิตรา คำหอม
(1262060000)

การสานเตะกร้าเส้นพลาสติก 6 2023-07-04ถึง 2023-07-04 ม.5 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 12
117 กลุ่มสนใจ นายธนวรรธน์ วชิรนันท์พงษ์
(1262040000)

การทำขนมทองม้วน 25 2566-06-19ถึง 2566-06-23 ศาลาประชาคม ม.6 ต.แสนตอ 12
118 กลุ่มสนใจ นางสาวการะเกด แข็งธัญญกิจ
(1262090000)

การทำไม้กวาด 23 2023-01-07ถึง 2023-05-07 ศาลาประชาคมบ้านปางมะนาว 12
119 กลุ่มสนใจ นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร
(1262030002)

การทำลูกประคบสมุนไพร 10 ชั่วโมง 2023-06-24ถึง 2023-06-25 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 26180 8
120 กลุ่มสนใจ นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร
(1262030002)

การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร 8 2566-06-25ถึง 2566-06-26 บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 8
121 กลุ่มสนใจ นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร
(1262030002)

การจักสานไม้ไผ่ 10 2566-08-19ถึง 2566-08-20 บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 8
122 กลุ่มสนใจ นายชัยณรงค์ โปร่งจิตร
(1262030002)

การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร 8 2566-06-20ถึง 2566-06-21 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 26180 8
123 กลุ่มสนใจ นางคุณัญญากานช์ ทาลายา
(1262030000)

การตำน้ำพริก 15 2566-08-11ถึง 2566-08-15 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 10
124 กลุ่มสนใจ นางวิจิตรา คำหอม
(1262060000)

การทำขนมกระยาสารท 5 2023-12-18ถึง 2023-12-18 บ้านเลบที่ 114 ม.12 ต.วังคง 10
125 กลุ่มสนใจ นางวิจิตรา คำหอม
(1262060000)

การทำแซนวิช 3 ชม 2024-01-20ถึง 2024-01-20 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 วังควง ต.วังควง 10
126 กลุ่มสนใจ นายกิตติ สายเมือง
(1262080000)

การทำไม้กวาดดอกหญ้า 20 2024-02-05ถึง 2024-02-08 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งทราย 10
127 กลุ่มสนใจ นางเทียนทอง อินทพงษ์
(1262060000)

จักสานชะลอมไม้ไผ่ 10 2567-02-13ถึง 2567-02-14 149/1 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยั้ง 7
128 กลุ่มสนใจ นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

การทำแซนวิชโบราณและแซนวิชไส้ทะลัก 10 2023-06-20ถึง 2023-06-21 ศาลาวัดป่าเรไรย์บ้านหนองคล้า ม.1 ต.หนองคล้า 9
129 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

5 5 2023-06-26ถึง 2023-06-26 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 บ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 8
130 กลุ่มสนใจ นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

การทำพรมเช็ดเท้า 10 2023-06-17ถึง 2023-06-18 ม.7 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 7
131 กลุ่มสนใจ นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

กลุ่มสนใจ วิชาการทำตะกร้าใส่แก้วเยติ 15 2023-06-24ถึง 2023-06-26 ศาลาประชาคมบ้านวังสามัคคี ม.8 ต.หนองคล้า 10
132 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำน้ำพริกเผาไข่เค็ม 6 2023-06-30ถึง 2023-06-30 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา หมู่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
133 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำคลับแซนวิช 6 2023-06-30ถึง 2023-06-30 อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 11
134 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำโดนัทเพื่อการประกอบอาชีพ 10 2023-06-28ถึง 2023-06-29 ย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา หมู่ 3 บ้านท่าพุทรา ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
135 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

ารทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ 10 2023-06-27ถึง 2023-06-28 เลขที่ 356 หมู่ 2 บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
136 กลุ่มสนใจ นางสาวศกมลวรรณ ยอดฉัตร
(1262050001)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2023-07-01ถึง 2023-07-02 านเลขที่ 191 หมู่ 1 บ้านถนนงาม ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 7
137 กลุ่มสนใจ นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

การทำสาคูไส้หมู 10 2023-06-20ถึง 2023-06-21 กศน.ตำบลเพชรชมภู ม.2 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 7
138 กลุ่มสนใจ นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

การทำขนมบ้าบิ่น 10 2023-06-29ถึง 2023-06-30 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ม.2 ต.ลานดอกไม้ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 6
139 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

การผลิตของชำร่วย 30 2023-07-14ถึง 2023-07-19 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองตาสังข์ ม.2 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10
140 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ขนมปลากริม 6 2566-07-27ถึง 2566-07-27 อาคารเอนกประสงค์บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 8
141 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2566-07-27ถึง 2566-07-28 อาคารเอนกประสงค์บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10
142 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

การทำก๋วยเตี๋ยวเรือ 12 2566-07-27ถึง 2566-07-28 บ้านเลจที่ 258 หมู่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10
143 กลุ่มสนใจ นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

การทำน้ำสมุนไพร 10 29 มิถุนายน 2566ถึง 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ม. 8 7
144 กลุ่มสนใจ นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

ขนมซาลาเปาทอด 10 29 มิถุนายน 2566ถึง 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้า่นลานดอกไม้ ม.8 7
145 กลุ่มสนใจ นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

การทำขนมไข่หงส์ 10 29 มิถุนายน 2566ถึง 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ม.8 7
146 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

แซนวิชอินเตอร์ 6 2566-07-04ถึง 2566-07-04 อาคารเอนกประสงค์บ้านอาชานุสรณ์ หมู่ 7 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10
147 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

การผลิตของชำร่วย 30 2023-07-14ถึง 2023-07-19 อาคารอเนประสงค์บ้านหนองตาสังข์ ม.2 ต.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10
148 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

ข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ 12 2566-08-18ถึง 2566-08-19 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองตาสังข์ หมู่ 2 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10
149 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

น้ำยาขนมจีน 4 สูตร 10 2023-08-20ถึง 2023-08-21 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองตาสังข์ ม.2 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10
150 กลุ่มสนใจ นางสาวศศิธร การะเวก
(1262090000)

การทำไม้กวาด 23 ชั่วโมง 2023-08-05ถึง 2023-08-09 ศาลาประชาคมบ้านหินดาต หมู่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 10
151 กลุ่มสนใจ นางสาวศศิธร การะเวก
(1262090000)

โดนัทแฟนซี 3 ชั่วโมง 2023-07-20ถึง 2023-07-20 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 10
152 กลุ่มสนใจ นางสาวรัชนี นะคะจัด
(1262090000)

การทำอาหารเพื่อสุุขภาพ 23 ชั่วโมง 2023-08-03ถึง 2023-08-07 กศน.ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 20
153 กลุ่มสนใจ นางสาวรัชนี นะคะจัด
(1262090000)

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 23 ชั่วโมง 2023-07-05ถึง 2023-07-09 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 20
154 กลุ่มสนใจ นางสาวศศิธร การะเวก
(1262090000)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขอลประชาชน 3 ชั่วโมง 2023-07-26ถึง 2023-07-26 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 25
155 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ขนมเทียนแก้ว 6 2566-08-26ถึง 2566-08-26 วัดดงกระทิง หมู่4 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 8
156 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ขนมหม้อแกง 6 2566-08-26ถึง 2566-08-26 วัดดงกระทิง หมู่4 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
157 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ขนมเทียนแก้ว 6 2566-08-27ถึง 2566-08-27 วัดหนองกรด หมู่ 5 ตำบลประชาสุขสันต์อ อำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
158 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ขนมหม้อแกง 6 2566-08-27ถึง 2566-08-27 วัดหนองกรด หมู่ 5 ตำบลประชาสุขสันต์อ อำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
159 กลุ่มสนใจ นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

การทำกระเป๋าจากเส้นหวายเทียม 30 2023-08-13ถึง 2023-08-18 ศาลาวัดป่าเรไรย์บ้านหนองคล้า 10
160 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

วิชายำสามกรอบ 5 2023-11-27ถึง 2023-11-27 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 4 บ้านไร่ปรือ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 15
161 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

วิชาปลาทับทิมนึ่งมะนาว 5 2023-11-28ถึง 2023-11-28 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 8 บ้านคุยตาแข ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 9
162 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

วิชาขนมไทย(วุ้นแฟนซี) 5 2023-11-30ถึง 2023-11-30 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 3 บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 10
163 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

วิชาขนมไทย(ลูกชุบ) 5 2023-12-01ถึง 2023-12-01 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 3 บ้านคุยป้อม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 10
164 กลุ่มสนใจ นายวสันต์ ตันเจริญ
(1262060005)

วิชางานใบตอนเริ่มต้น 5 2023-11-23ถึง 2023-11-23 วัดเกตุวารี หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลวังตะแบก 10
165 กลุ่มสนใจ นายสันติ คงฟัก
(1262060007)

วิชาขนมไทย(วุ้นแฟนซีและลูกชุบ) 10 2023-12-06ถึง 2023-12-07 อาคารอเนกประสงค์ ม.ที่ 2 บ้านไร่ดง ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย 10
166 กลุ่มสนใจ นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

การทำซูซิ 30 2566-12-23ถึง 2567-01-01 อาคารอเนกประสงค์บ้านอาชานุสรณ์ หมู่ 7 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10
167 กลุ่มสนใจ นายวสันต์ ตันเจริญ
(1262060005)

วิชาการทำไก่ย่าง 5 2024-01-06ถึง 2024-01-06 กศน.ตำบลวังตะแบก หมู่ที่1 บ้านวังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 7
168 กลุ่มสนใจ นายวสันต์ ตันเจริญ
(1262060005)

วิชาปลาทับทิมนึ่งมะนาว 5 2024-01-07ถึง 2024-01-07 กศน.ตำบลวังตะแบก หมู่ที่1 บ้านวังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 7
169 กลุ่มสนใจ นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาหารขนม 20 2023-12-12ถึง 2023-12-15 ศกร.ตำบลลานดอกไม้ตก 8
170 กลุ่มสนใจ นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรพรมเช็ดเท้า 10 2024-01-10ถึง 2024-01-11 ศกร.ตำบลลานดอกไม้ตก 8
171 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ไส้อั่วเลิศรส 5 2567-01-23ถึง 2567-01-23 ที่ทำการผู้ใหญาบ้าน เลขที่ 258 หมู่ 7 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
172 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

สลัดโรลเพื่อสุขภาพ 5 2567-01-23ถึง 2567-01-23 อาคารอเนกประสงค์บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
173 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ 31 2023-12-20ถึง 2023-12-21 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 12
174 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำหมูส้ม 6 2024-01-10ถึง 2024-01-10 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 6
175 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำโดนัทเพื่อการประกอบอาชีพ 10 2024-01-12ถึง 2024-01-13 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 6
176 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-16ถึง 2024-01-17 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 6
177 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 10 2024-01-18ถึง 2024-01-19 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 6
178 กลุ่มสนใจ นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 10 2024-01-24ถึง 2024-01-25 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา 6
179 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การแปรรูปลิตภัณฑ์จากล้วย 31 2023-12-23ถึง 2023-12-29 วัดโนนทัน ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 12
180 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 10 2024-01-22ถึง 2024-01-23 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
181 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำไก่ย่างสมุนไพร 6 2024-01-22ถึง 2024-01-23 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
182 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำก๋วยเตี๋ยวหลอดจำ 6 2024-01-09ถึง 2024-01-09 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
183 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำวุ้นกะทิแฟนซี 6 2023-12-18ถึง 2023-12-18 การผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
184 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำวุ้นกะทิแฟนซีจ 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
185 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำขนมจีบ 6 2024-01-05ถึง 2024-01-05 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 7
186 กลุ่มสนใจ น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การทำน้ำดื่มสมุนไพรจำน 6 2024-01-06ถึง 2024-01-06 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
187 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำขนมจีบ 6 2023-12-22ถึง 2023-12-22 วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
188 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำขนมจีบ 6 2023-12-28ถึง 2023-12-28 อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 11
189 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำหมูฝอย 6 2024-01-05ถึง 2024-01-05 วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 9
190 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำก๋วยเตี๋ยวหลอด 6 2024-01-19ถึง 2024-01-19 วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 9
191 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำแหนมหมู 6 2024-01-26ถึง 2024-01-26 วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 11
192 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำแหนมหมู 6 2024-01-29ถึง 2024-01-29 วัดคงคาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
193 กลุ่มสนใจ นางสาววิภาดา บันดาล
(1262050005)

การทำหมูส้ม 6 2024-01-30ถึง 2024-01-30 วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 11
194 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

ข้าวเม่าทอด 6 2567-02-09ถึง 2567-02-09 บ้านเลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
195 กลุ่มสนใจ นางวัชราพร วัฒนราษฎร์
(1262070005)

กระยาสารทไทย 6 2567-02-09ถึง 2567-02-09 บ้านเลขที่ 130 หมู่ 5 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
196 กลุ่มสนใจ น.ส.สุขุมา นึกรักษ์
(1262080000)

การทำฝาชีแฟนชี 30 ชม. 2024-02-05ถึง 2024-02-10 บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่5 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพช 10
197 กลุ่มสนใจ น.ส.สุขุมา นึกรักษ์
(1262080000)

การทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์จากผ้าปักลายม้ง 10 2024-02-16ถึง 2024-02-17 บ้านบึงสำราญใหญ่ หมู่ที่7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 7
198 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำสลัดโรล 6ชม. 2023-06-24ถึง 2023-06-24 7
199 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำสลัดโรล 6 2023-06-25ถึง 2023-06-25 หมู่ที่ 9 บ้านหนองจอกพัฒนา ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
200 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำไม้กวาดดอกหญ้า 10 2023-06-24ถึง 2023-06-25 บ้านเลขที่ 11 หมู่ 4 บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 7
201 กลุ่มสนใจ นายจำเริญ อินมร์จันทร์
(1262010007)

การสานขันโตก 25 2023-06-25ถึง 2023-06-29 ศาลาประชาคม ม.10 ต.พานทอง 12
202 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 31 2023-06-24ถึง 2023-06-30 กศน.ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 12
203 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำไม้กวาดดอกหญ้า 10 2023-06-27ถึง 2023-06-28 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านท่าตะคล้อ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
204 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำไม้กวาดหยากไย่ 10 2023-07-27ถึง 2023-07-28 บ้านเลขที่ 12 หมู่ 2 บ้านวังตะล่อม ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
205 กลุ่มสนใจ นางสาววณิชา อินทรศักดิ์
(1262040013)

การทำพรมเช็ดเท้า 25 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านโรงสูบ ม.1 ต.เกาะตาล 10
206 กลุ่มสนใจ นางสาววณิชา อินทรศักดิ์
(1262040013)

ช่างไฟฟ้า 31 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านดอนขวาง ม.7 ต.เกาะตาล 12
207 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน 5 2023-07-11ถึง 2023-07-11 ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านใหม่เขานิยมต.พรานกระต่าย 10
208 กลุ่มสนใจ นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

การแปรรูปสมุนไพร 5 2566-07-14ถึง 2566-07-14 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งทราย 18
209 กลุ่มสนใจ นายรั่นทม โตโทน
(1262080002)

การทำพวงมาลัยจากริบบิ้น 10 2566-07-17ถึง 2566-07-17 หมู่1 บ้านโนนจั่น ตำบลทุ่งทอง 8
210 กลุ่มสนใจ นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

การเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ 20 2566-07-18ถึง 2566-07-21 หมู่11 ศาลาประชาคม ต.ทุ่งทราย 10
211 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำพรมเช็ดเท้า 10 2023-08-07ถึง 2023-08-08 านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 8
212 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ 10 2023-08-08ถึง 2023-08-09 าคารอเนกประสงค์บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ค่ 8
213 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

วิชาการทำขนมทองม้วน 5 2566-08-11ถึง 2566-08-11 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว ต.พรานกระต่าย 10
214 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

วิชาการสานเส้นพลาสติก 5 2566-08-14ถึง 2566-08-14 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เขานิยม ต.พรานกระต่าย 10
215 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

วิชาอาหาร ขนม การทำเกี๊ยวทอด 5 2566-08-09ถึง 2566-08-09 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย 6
216 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

อาหาร ขนม วิชาการทำบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน 5 2566-08-22ถึง 2566-08-22 ศาลาวัดเขาสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 9 บ้านเขาสว่าง ต.พรานกระต่าย 10
217 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

อาหาร ขนม วิชาขนมเทียนฟักทอง 5 2566-06-27ถึง 2555-06-27 อาคารอเนกประสงค์ ม.10 บ้านเหนือ ต.พรานกระต่าย 10
218 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

อาหาร ขนม (การทำเกี๊ยวทอด) 5 2566-06-27ถึง 2566-06-27 ศาลาวัดกุฎิการาม หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ ต.พรานกระต่าย 6
219 กลุ่มสนใจ นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

การทำลูกประคบสมุนไพร 10 2566-06-19ถึง 2566-06-20 บ้าน=ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 10
220 กลุ่มสนใจ นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

การทำสบู่เหลวสมุนไพร ุ6 2566-08-18ถึง 2566-08-19 บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 22 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 8
221 กลุ่มสนใจ นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

การทำไม้ดอกหญ้า 10 2566-08-20ถึง 2566-08-21 บ้านใหม่วงค์เจริญ หมู่ที่ 120 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 9
222 กลุ่มสนใจ น.ส.รินดา ศาสนะ
(1262090000)

ช่างทำฝ้าเพดาน 33 ชั่วโมง 2023-08-02ถึง 2023-08-08 กศน.ตำบลหินดาต(เริงกะพง) หมู่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 22
223 กลุ่มสนใจ นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

การทำเครื่องแขวนไทย 10 2023-06-28ถึง 2566-06-29 บ้านมอเศรษฐี ม.10 ตำบลคลองน้ำไหล 8
224 กลุ่มสนใจ นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

การทำตะกร้าหวายเทียม 25 2023-08-15ถึง 2023-08-19 ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม 10
225 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

การทำเกี๊ยวทอด 5 2566-11-27ถึง 2566-11-27 ศาลาวัดกุฏิการาม หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ ต.พรานกระต่าย 8
226 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

การทำเกี๊ยวทอด 5 2567-01-13ถึง 2567-01-13 ศูนย์แห่งความสุขเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ม.5 ต.ถ้ำกระต่ายทอง 8
227 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

ไก่เขย่า 5 2567-01-13ถึง 2567-01-13 วัดกุฏิการาม ม.10 บ้านเหนือ ต.พรานกระต่าย 7
228 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

อาหาร ขนม การทำแซนวิช 5 2567-01-13ถึง 2567-01-13 ศูนย์แห่งความสุขเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ม.5 ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
229 กลุ่มสนใจ นางชลธิชา มูลไธสง
(1262060001)

การทำขนมชั้นแฟนซี 5 2567-01-19ถึง 2567-01-19 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 บ้านใหม่เขานิยม ต.พรานกระต่าย 10
230 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำแหนมหมู 6 2023-12-18ถึง 2023-12-18 บ้านหนองปรือ บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสมบูรณ์ 7
231 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำหมูฝอย 6 2023-12-20ถึง 2023-12-20 งสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสมบูรณ์ 6
232 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำหมูฝอย 6 2024-01-06ถึง 2024-01-06 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสมบูรณ์ 9
233 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำสลัดโรล 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 านเลขที่ 460 ขม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 6
234 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำคลับเเซนวิช 6 2024-01-09ถึง 2024-01-09 กร.ตำบลคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสมบูรณ์ 7
235 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำสลัดโรล 6 2024-01-20ถึง 2024-01-20 วัดหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสมบูรณ์ 6
236 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การทำขนมจีบ 6 2024-01-21ถึง 2024-01-21 คารอเนกประสงค์บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสมบูรณ์ 7
237 กลุ่มสนใจ นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 10 2024-01-30ถึง 2024-01-31 ณ บ้านคลองสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสมบูรณ์ 6
238 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-06ถึง 2024-01-07 หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
239 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำคลับแซนวิส 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 ศกร.ตำบลท่ามะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
240 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การปลูกผักไฮโดโปนิกส์ 10 2024-01-12ถึง 2024-01-13 ศกร.ตำบลท่ามะเขือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
241 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-16ถึง 2024-01-17 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
242 กลุ่มสนใจ นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การแปรรูปสมุนไพร 10 2024-01-25ถึง 2024-01-26 บ้านเลขที่ 405/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
243 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-20ถึง 2024-01-21 านวังน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
244 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำขนมจีบ 6 2024-01-19ถึง 2024-01-19 านวังน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
245 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำน้ำพริกเพื่อการค้า 15 2023-12-29ถึง 2023-12-30 ้านท่าตะคล้อ หมู่ 8 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
246 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำแหนมหมู 6 2023-12-24ถึง 2023-12-24 านท่าตะคล้อ หมู่ 8 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
247 กลุ่มสนใจ นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำหมูส้ม 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 านท่าตะคล้อ หมู่ 8 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
248 กลุ่มสนใจ นายรั่นทม โตโทน
(1262080002)

การทำขนมจีบ 5 2024-01-23ถึง 2024-01-23 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 8
249 กลุ่มสนใจ นายรั่นทม โตโทน
(1262080002)

ช่างตัดผมชาย 30 2024-01-23ถึง 2024-01-28 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งทอง 8
250 กลุ่มสนใจ นายรั่นทม โตโทน
(1262080002)

การทำน้ำพริกปลาร้าสมุนไพร 5 2024-01-31ถึง 2024-01-31 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งทอง 8
251 กลุ่มสนใจ นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

การนวดแผนไทย 30 2024-02-05ถึง 2024-02-10 ศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งทราย 6
252 กลุ่มสนใจ น.ส.เพ็ญพันธุ์ ประดับสุข
(1262030004)

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 10 2024-02-01ถึง 2024-02-02 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.สักงาม อ.คลองลานพัฒนา จ.กำแพงเพชร 8
253 กลุ่มสนใจ นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 10 2023-06-24ถึง 2023-06-25 ม.11บ้านอ่างทอง ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 14
254 กลุ่มสนใจ นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำสลัดโรล 6 2023-07-03ถึง 2023-07-03 บ้านเลขที่122 หมู่ 11 บ้านอ่างทอง ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 10
255 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

น้ำยาขนมจีน 10 2023-07-04ถึง 2023-07-05 วัดหนองจิก 7
256 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

ขนมกุยช่าย 5 2023-06-28ถึง 2023-06-28 อาคารอเนกประสงค์บ้านรุ่งโรจน์ 10
257 กลุ่มสนใจ นางกชพร ยอดเยี่ยม
(1262060004)

จักสานชะลอม 10 2023-07-08ถึง 2023-07-09 ศาลาอเนกประสงค์ม.บ.ลานกระทิง ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ..กำแพงเพชร 12
258 กลุ่มสนใจ นางอรสา จรรยา
(1262060008)

วิชาการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 5 2023-07-12ถึง 2023-07-12 บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 8
259 กลุ่มสนใจ นางอรสา จรรยา
(1262060008)

การจักสาน 10 2023-07-08ถึง 2023-07-09 บ้านเลขที่ 47 ม.3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 8
260 กลุ่มสนใจ นางอรสา จรรยา
(1262060008)

สลิ่มสมุนไพรลอดช่อง 6 2023-07-10ถึง 2023-07-11 ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ม.3 ต.คลองพิไดร ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย 8
261 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

ขนมทาร์ตไข่ 6 2566-07-18ถึง 2566-07-18 อาคารเอนกประสงค์บ้านเกศกาสร หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
262 กลุ่มสนใจ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม
(1262080003)

การแปรรูปสมุนไพร การทำยาหม่อง 10 2566-07-19ถึง 2566-07-20 หมู่1 บ้านถาวรวัฒนา ต.ถาวรวัฒนา 10
263 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

ข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ 12 2566-07-22ถึง 2566-07-23 อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองเจริญ หมู่ 7 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
264 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

เต้าฮวยนมสด 12 2566-08-12ถึง 2566-08-13 ศาลาการเปรียญวัดปรือพันไถ หมู่ 4 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ ตังหวัดกำแพงเพชร 7
265 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

วุ้นปฟนซี 10 2566-07-11ถึง 2566-07-12 บ้านบึงพระนางทอง หมู่ 8 ตำบลช่องลม อำเภอลากนระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
266 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

การเพาะปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน 10 2023-06-27ถึง 2023-06-28 อาคารอเนกประสงค์บ้านฟากทุ่ง 7
267 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

การทำซูชิ 30 2023-07-14ถึง 2023-07-19 อาคารอเนกประสงค์บ้านปรือกระเทียม ม.13 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
268 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

ขนมทาร์ตไข่ 6 2023-07-18ถึง 2023-07-18 อาคารอเนกประสงค์บ้านจันทิมา ม.3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 8
269 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

วุ้นแฟนซี 10 2023-07-26ถึง 2023-07-27 อาคารอเนกประสงค์บ้านโนนทอง ม.2 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
270 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

น้ำยาขนมจีน 4 สูตร 10 2023-08-15ถึง 2023-08-16 วัดบึงช้าง ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10
271 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

วุ้นปฟนซี 10 2566-08-19ถึง 2566-08-20 ศาลาวัดช่องลม หมู่ 1 บ้านช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6
272 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

น้ำยาขนมจีน 4 สูตร 10 2023-08-15ถึง 2023-08-16 วัดบึงช้าง ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10
273 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

ข้าวเม่าทอด 6 2023-08-17ถึง 2023-08-17 วัดเพชรไพรวัลย์ ม.2 ต.จันทิมา อ.ลากนระบือ จ.กำแพงเพชร 7
274 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

ปาท่องโก๋ 6 2023-08-18ถึง 2023-08-18 วัดเพชรไพรวัลย์ ม.2 ต.จันทิมา อ.ลากนระบือ จ.กำแพงเพชร 8
275 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

น้ำยาขนมจีน 4 สูตร 10 2023-08-18ถึง 2023-08-19 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
276 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

วุ้นแฟนซี 10 2023-08-19ถึง 2023-08-20 อาคารอเนกประสงค์บ้านคุยมะม่วง ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
277 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2023-08-19ถึง 2023-08-20 อาคารอเนกประสงค์บ้านคุยมะม่วง ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
278 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

วุ้นแฟนซี 10 2023-08-24ถึง 2023-08-25 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
279 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2566-08-22ถึง 2566-08-23 บ้านเลขที่ 126 หมู่ 8 บ้านบึงพระนางทอง ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
280 กลุ่มสนใจ นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมทาร์ตไข่ 5 ชม. 2023-06-29ถึง 2023-06-29 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 7
281 กลุ่มสนใจ นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไข่ 10 ชม 2023-07-29ถึง 2023-07-30 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 7
282 กลุ่มสนใจ นางนงลักษ์ ใจหลัก
(1262110001)

การทำไม้กวาดดอกหญ้า 10 ชม 2023-06-29ถึง 2023-06-30 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 7
283 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

การทำก๋วยเตี๋ยวเรือ 12 2023-12-19ถึง 2023-12-20 วัดบึงช้าง ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 9
284 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

เค็กกล้วยหอม 6 2023-12-22ถึง 2023-12-22 อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่เจริญสุข ม.6 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพวเพชร 7
285 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

เต้าฮวยนมสด 6 2023-12-25ถึง 2023-12-26 วัดหนองจิก ม.1 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
286 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

การเพาะปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้าน 10 2023-12-28ถึง 2023-12-29 อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่สามัคคี ม.6 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
287 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

เต้าฮวยนมสด 12 2024-01-06ถึง 2024-01-07 อาคารอเนกประสงค์บ้านบัวสวรรค์ ม.8 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
288 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-01-06ถึง 2024-01-07 อาคารอเนกประสงค์บ้านบัวสวรรค์ ม.8 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
289 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

ขนมไทย 12 2024-01-04ถึง 2024-01-05 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง ม.11 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
290 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

ขนมไทย 12 2024-01-04ถึง 2024-01-05 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง ม.11 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
291 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

เค็กกล้วยหอม 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 46 ม.8 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
292 กลุ่มสนใจ นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-01-12ถึง 2024-01-13 บ้านเลขที่ 20/1 ม.4 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
293 กลุ่มสนใจ นางสาวมัทนา บำรุงเชื้อ
(1262070007)

ซาลาเปาแฟนซี 10 2024-01-11ถึง 2024-01-12 วัดบึงช้าง ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 13
294 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

เต้าฮวยนมสด 12 2567-01-13ถึง 2567-01-14 126 หมู่ 8 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเชร 7
295 กลุ่มสนใจ นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ 10 2024-01-20ถึง 2024-01-21 หมู่ 11 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรวิ 6
296 กลุ่มสนใจ นางประดับ นาทาม
(1262070002)

สลัดโรลเพื่อสุขภาพ 5 2567-02-08ถึง 2567-02-08 ศาลาวัดปรือพันไถ 7
297 กลุ่มสนใจ นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศิริโสม
(1262080003)

โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว 31 2024-01-24ถึง 2024-01-30 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 ต.ถาวรวัฒนา 11
298 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

เต้าฮวยนมสด 12 2024-02-17ถึง 2024-02-18 213/2 ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
299 กลุ่มสนใจ นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

ไส้กรอกรสเด็ด 10 2024-02-17ถึง 2024-02-18 213/2 ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
300 กลุ่มสนใจ น.ส.วรรัตน์ โพธิ์กิ่ง
(1262030003)

การแปรรูปเห็ด 10 2023-06-16ถึง 2023-06-17 วัดใหม่ธงชัย 15
301 กลุ่มสนใจ นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

การทำแซนวิชโบราณและแซนวิชไส้ทะลัก 10 2023-06-19ถึง 2023-06-20 บ้านเลขที่ 237 ม.2 ต.ไทรงาม 8
302 กลุ่มสนใจ นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

การทำเครปญี่ปุ่น 15 2023-06-24ถึง 2023-06-26 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ไทรงาม 8
303 กลุ่มสนใจ นายศักดิ์ดา เตรียมนอง
(1262020001)

กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม. การทำขนมชั้นแฟนซี 2023-06-27ถึง 2023-06-28 ศาลาประชาคม ม.1 ต.ไทรงาม 10
304 กลุ่มสนใจ นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

หลักสูตรการแปรรูปอาหารสัตว์อัดเม็ด 23 2566-06-24ถึง 2566-06-28 กศน.ตำบลปางตาไว 10
305 กลุ่มสนใจ น.ส.พรพิมล จันทร์ศรี
(1262040003)

ช่างทาสี 31 2566-06-14ถึง 2566-06-22 บ้านเกาะฝ้าน ม.4 ต.ยางสูง 12
306 กลุ่มสนใจ น.ส.พรพิมล จันทร์ศรี
(1262040003)

การทำพรมเช็ดเท้า 25 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านบุ่ง ม.1 ต.ยางสูง 12
307 กลุ่มสนใจ นายศักดิ์ดา เตรียมนอง
(1262020001)

การทำชนมชั้นแฟนซี 10 2023-06-27ถึง 2023-06-28 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 ต.ไทรงาม 10
308 กลุ่มสนใจ นางสุกัญญา นิลรัตน์
(1262060009)

การแปรรูปสมุนไพร(การทำยาดม) 5 2023-07-02ถึง 2023-07-02 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 หนองดุก ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 8
309 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

วุ้นปฟนซี 10 2566-07-13ถึง 2566-07-14 ศาลาการเปรียญวัดหนองท่าไม้ หมู่ 2 บ้านหนองท่าไม้ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
310 กลุ่มสนใจ นางสุกัญญา นิลรัตน์
(1262060009)

การทำขนมบ้าบิ่น 5 2023-07-14ถึง 2023-07-14 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 บ.หนองดุก ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 8
311 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

วิชาการจักสานชะลอม 5 2023-07-14ถึง 2023-07-13 บ้านเลขที่ 34/1 ม.2 บ้านปลายนา ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 9
312 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

การทำขนมไทยร่วมสมัย(ขนมใส่ไส้ประยุกต์) 5 2023-07-15ถึง 2023-07-15 34/1 หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ต.หนองหัววัว 10
313 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

ถั่วกรอบแก้ว 6 2566-07-03ถึง 2566-07-03 ศาลาการเปรียญวัดบ้านบึงทับแรต 10
314 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

แซนวิชอินเตอร์ 6 2566-07-03ถึง 2566-07-03 ศาลาการเปรียญวัดบ้านบึงทับแรต 10
315 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

การทำทำขนมไทย(ตะโก้) 5 2566-07-16ถึง 2566-07-16 34/1 หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ต.หนองหัววัว 11
316 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

การทำวุ้นแฟนซี 10 2566-08-12ถึง 2566-08-13 กศน.ตำบลหนองหัววัว หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ต.หนองหัววัว 8
317 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

10 10 2566-08-16ถึง 2566-08-17 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านไร่สุขุม ต.ห้วยยั้ง 10
318 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

10 10 2566-07-23ถึง 2566-07-24 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านแคทอง ต.ห้วยยั้ง 8
319 กลุ่มสนใจ นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

การจัดและตกแต่งสวนหย่อม 23 2566-08-06ถึง 2566-08-10 กศน.ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 10
320 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

วิชาอาหาร ขนม (การทำลูกชุบ) 5 2566-08-18ถึง 2566-08-18 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก ต.หนองหัววัว 10
321 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

วิชาการจักสาน 10 2566-07-20ถึง 2566-07-21 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านบ้านคลองกลาง ต.ห้วยยั้ง 9
322 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

ข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ 12 2023-08-13ถึง 2023-08-14 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองละมั่งทอง ม.5 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
323 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

เต้าฮวยนมสด 12 2023-08-13ถึง 2023-08-14 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองละมั่งทอง ม.5 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 6
324 กลุ่มสนใจ นางสาววรินญา สง่าชาติ
(1262020003)

วิชาการทำตะกร้าจากหวายเทียม 25 ชั่วโมง 2566-06-26ถึง 2566-06-30 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่5 บ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
325 กลุ่มสนใจ นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

การทำตะกร้าหวายเทียม 25 2023-08-13ถึง 2023-08-17 ศาลาวัดป่าไผ่โพธิ์เงิน ม.9 ต.พานทอง 10
326 กลุ่มสนใจ นางสาววรินญา สง่าชาติ
(1262020003)

การทำกระเป๋าจากเส้นหวายเทียม 30 2023-08-11ถึง 2023-08-16 อาคารอเนกประสงค์บ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม 10
327 กลุ่มสนใจ นางสาวจิราภา มาสอน
(1262020001)

การทำตะกร้าหวายเทียม 25 2023-08-03ถึง 2023-08-07 อาคารอเนกประสงค์วัดไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม 10
328 กลุ่มสนใจ นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำแซนวิชโบราณ และแซนวิชไส้ทะลัก 10 2023-07-18ถึง 2023-07-19 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
329 กลุ่มสนใจ นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำขนมชั้นแฟนซี 10 2023-06-25ถึง 2023-06-26 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
330 กลุ่มสนใจ นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำแหมหมู 10 2023-08-14ถึง 2023-08-15 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 8
331 กลุ่มสนใจ นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำซูชิ 10 2023-08-18ถึง 2023-08-19 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่ยื้อ หมู่ 9 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 8
332 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2566-12-19ถึง 2566-12-20 ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
333 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2566-12-19ถึง 2566-12-19 ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
334 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

กระเพาะปลา 6 2566-12-28ถึง 2566-12-28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประดู่งาม หมู่ 7 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
335 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

อาหาร ขนม การทำแซนวิชสาหร่ายซูซิ 5 2567-01-10ถึง 2567-01-13 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ม.1 ต.ห้วยยั้ง 8
336 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

การทำเฉาก๊ยวนมสด 5 2567-01-13ถึง 2567-01-13 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านคลองกลาง ต.ห้วยยั้ง 8
337 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

10 จักสานชะลอมไม้ไผ่ 2567-01-16ถึง 2567-01-17 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งน้ำตก ต.หนองหัววัว 7
338 กลุ่มสนใจ นายสุวิทย์ ถาวร
(1262060010)

จักสารชะลอมไม้ไผ่ 10 2567-01-24ถึง 2567-01-25 อาคารศูนย์ทอผ้าบ้านทุ่งยาว 8
339 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

จักสานชะลอมไม้ไผ่ 10 2567-01-24ถึง 2567-01-25 51/8 หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว 8
340 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

จักสานชะลอมไม้ไผ่ 10 2567-01-26ถึง 2567-01-27 17/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองหัววัว 6
341 กลุ่มสนใจ นางสาววิภารัตน์ ทองคำ
(1262060002)

จักสานชะลอมไม้ไผ่ 10 2567-01-29ถึง 2567-01-30 24/1 หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา ต.หนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย 7
342 กลุ่มสนใจ นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

เต้าฮวยนมสด 12 2567-01-13ถึง 2567-01-14 วัดบึงทับแรต หมู่ 3 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 7
343 กลุ่มสนใจ น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-30ถึง 2024-01-31 บ้านเลขที่ 29/2 ม.11 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 7
344 กลุ่มสนใจ น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-23ถึง 2024-01-24 บ้านเลขที่ 130 ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 6
345 กลุ่มสนใจ น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

การทำแหนมหมู 6 2024-01-16ถึง 2024-01-16 บ้านเลขที่ 129 ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 6
346 กลุ่มสนใจ น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2024-01-09ถึง 2024-01-10 บ้านเลขที่ 460 ขม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 6
347 กลุ่มสนใจ น.ส.อาริญา เทียนเกตุแก้ว
(1262050007)

การทำไก่กรอบสมุนไพร 10 2023-12-21ถึง 2023-12-22 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดึง ม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 6
348 กลุ่มสนใจ นางเดือนเพ็ญ ชาวนายก
(1262040004)

การทำน้ำพริกเพื่อการค้า 25 2566-06-19ถึง 2566-06-23 ม.16 บ้านทุ่งสลักจันทร์ 12
349 กลุ่มสนใจ นายนิภัทรารัตน์ สุขอาภา
(1262040005)

การทำน้ำพริกเพื่อการค้า 25 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านบนบ้าน ม.5 ต.แสนตอ 12
350 กลุ่มสนใจ นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

การทำน้ำพริก 20 2023-07-10ถึง 2023-07-11 อาคารอเนกประสงค์ ม.14 บ.หนองมะคึก ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 10
351 กลุ่มสนใจ นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
(1262070003)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2023-07-24ถึง 2023-07-25 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเดื่อ ม.14 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
352 กลุ่มสนใจ นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
(1262070003)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 12 2023-07-24ถึง 2023-07-25 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเดื่อ ม.14 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
353 กลุ่มสนใจ นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
(1262070003)

ข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ 12 2023-08-14ถึง 2023-08-15 103/1 ม.15 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
354 กลุ่มสนใจ นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
(1262070003)

ข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ 12 2023-08-14ถึง 2023-08-15 บ้านเลขที่ 103/1 ม.15 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
355 กลุ่มสนใจ นางสาวชื่นกมล หนองหลวง
(1262070003)

แซนด์วิชอินเตอร์ 6 2023-08-17ถึง 2023-08-18 บ้านเลขที่ 103/1 ม.15 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7
356 กลุ่มสนใจ นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
(1262020007)

การทำซูชิ 10 2023-06-20ถึง 2023-06-21 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตอรัง หมู่ 5 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
357 กลุ่มสนใจ นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
(1262020007)

การทำซูชิ 10 2023-06-29ถึง 2023-06-30 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองลวก หมู่ 8 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
358 กลุ่มสนใจ นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
(1262020007)

การทำน้ำพริกผัดหมู 10 2023-08-10ถึง 2023-08-11 บ้านเลขที่ 112 หมู่ 6 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 7
359 กลุ่มสนใจ นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
(1262020007)

การทำตะกร้าจากหวายเทียม 25 2023-08-09ถึง 2023-09-13 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองลวก หมู่ 7 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 10
360 กลุ่มสนใจ นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

การทำสบู่สมุนไพร 5 ชม 2023-12-24ถึง 2023-12-24 อาคารอเนกประสงค์ ม.12 ต.ท่าไม้ 10
361 กลุ่มสนใจ นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

การทำสบู่สมุนไพร 5 ชม 2023-12-24ถึง 2023-12-24 อาคารอเนกประสงค์ ม.12 ต.ท่าไม้ 10
362 กลุ่มสนใจ นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

การทำสบู่สมุนไพร 5 ชม 2023-12-22ถึง 2023-12-22 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ท่าไม้ 10
363 กลุ่มสนใจ ชื่อ-สกุล
(สังกัดID)

การทำไม้กวาดดอกหญ้า 20 2024-02-05ถึง 2024-02-08 ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งทราย 10
364 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวสุวรรณา ผู้นวลงาม
(1262020000)

หลักสูตรการทอผ้าลายศิลาล้อมเพชร จำนวน 31 ชั่วโมง 31 ชั่วโมง 2566-08-08ถึง 2566-12-08 บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 16
365 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

ธุรกิจโต๊ะจีน 35 2023-06-23ถึง 2023-06-29 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง 15
366 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายศิวกร แสงแก้ว
(1262070000)

การถักเปลญวน 40 2024-01-23ถึง 2024-01-30 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปากดง ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
367 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

ช่างปูกระเบื้อง 40 2024-02-12ถึง 2024-02-19 85 หมู่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
368 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

ช่างปูกระเบื้อง 40 2024-02-12ถึง 2024-02-19 85 หมู่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
369 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายกิตติ สายเมือง
(1262080000)

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 24 ชั่วโมง 2023-08-05ถึง 2023-08-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เทพนคร 20
370 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวพรพรรณ บุญโท
(1262110000)

วิชาการทำขนมกระยาสารทไทย 35 2023-08-10ถึง 2023-08-16 วัดเกาะรากเสียดนอก 13
371 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป น.ส.อาทิตยาพร ศรทอง
(1262050008)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 31 2023-06-27ถึง 2023-07-03 วัดโนนทัน หมู่ 8 บ้านโนนทัน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 14
372 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายวสันต์ ตันเจริญ
(1262060005)

วิชาช่างปูกระเบื้อง 31 2023-07-03ถึง 2023-07-13 สกร.อำเภอพรานกระต่าย 12
373 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวศศิธร การะเวก
(1262090000)

วิชาช่างเชื่อม 35 ชั่วโมง 2566-07-03ถึง 2566-07-10 กศน.ตำบลหินดาต หมู่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 12
374 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

การเย็บผ้าม่าน 35 2023-01-20ถึง 2023-01-26 บ้านมะเดื่อชุมพร ม.4 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 11
375 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวภัททิยา พรมสายใจ
(1262110002)

ช่างฝ้าเพดาน 35 2023-06-23ถึง 2023-06-29 สกร.ตำบลเพชรชมภู ม.2 ต.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 11
376 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

ธุรกิจขนมไทย 35 2023-08-19ถึง 2023-08-25 อาคารอเนกประสงค์บ้านอาชานุสรณ์ ม.7 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
377 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

ธุรกิจขนมไทย 35 2023-08-19ถึง 2023-08-25 อาคารอเนกประสงค์บ้านอาชานุสรณ์ ม.7 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
378 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวยมลพร โสภาพันธุ์
(1262110003)

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบ1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรช่างเทพื้นปูน 35 2023-12-25ถึง 2023-12-31 ศกร.ตำบลลานดอกไม้ตก 13
379 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายสุริยนต์ ทิพย์เกษร
(1262010006)

การสานเส้นพลาสติก 35 ชม. 2023-06-20ถึง 2023-06-27 47/1 ม.8 ต.ทรงธรรม อ เมืองกำแพงเพชร 16
380 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 31 2023-05-24ถึง 2023-06-30 กศน.ตำบลวังยาง หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 12
381 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาววณิชา อินทรศักดิ์
(1262040013)

ช่างไฟฟ้า 31 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านดอนขวาง ม.7 ต.เกาะตาล 12
382 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลทุ่งทราย 35 2566-07-12ถึง 2566-07-19 ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลทุ่งทราย 12
383 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางยุพิน โตโทน
(1262080001)

ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลทุ่งทราย 35 2566-07-12ถึง 2566-07-19 ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลทุ่งทราย 12
384 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

ช่างไฟฟ้า 40 2566-06-17ถึง 2566-06-26 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองลาน 15
385 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

ช่างปูน 31 2023-12-22ถึง 2023-12-28 ศกร.ตำบลคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสมบูรณ์ 12
386 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

การทำเบเกอรี่ 31 2023-12-20ถึง 2023-12-26 นย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 12
387 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 31 2024-01-06ถึง 2024-01-12 บ้านวังน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรวิ 12
388 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

ธุรกิจโต๊ะจีน 35 2023-06-23ถึง 2023-06-29 อาคารอเนกประสงค์บ้านบึงม่วง 15
389 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวเยาวนาฏ ไชฉลาด
(1262070003)

การถักเปลญวน 40 2024-01-23ถึง 2024-01-30 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปากดง ม.1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
390 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 31 2023-12-17ถึง 2023-12-23 อ่างทองหมู่ 11 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 12
391 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำขนมจีบ 6 2023-12-20ถึง 2023-12-20 หมู่ที่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรช 7
392 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำขนมจีบ 6 2023-12-28ถึง 2023-12-28 หมู่ 2 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 6
393 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำน้ำพริกเพื่อการค้า 15 2024-01-05ถึง 2024-01-07 หมู่ 10 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 7
394 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

แซนวิช 6 2024-01-08ถึง 2024-01-08 หมู่ 11 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 14
395 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางชมพูนุท อุ่มออง
(1262050009)

การทำไก่กรอบ 10 2024-01-11ถึง 2024-01-12 หมู่ 6 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 10
396 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

ช่างปูกระเบื้อง 40 2024-02-12ถึง 2024-02-19 85 หมู่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
397 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

ช่างปูกระเบื้อง 40 2024-02-12ถึง 2024-02-19 85 หมู่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
398 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป น.ส.พรพิมล จันทร์ศรี
(1262040003)

ช่างทาสี 31 2566-06-19ถึง 2566-06-23 บ้านเกาะฝ้าย ม.4 ต.ยางสูง 12
399 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางธนัชพร เอี่ยมม่วง
(1262060006)

ก่อสร้างงานปูน 50 2023-06-19ถึง 2023-06-30 สกร.อำเภอพรานกระต่าย 23
400 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายศักดิ์ดา เตรียมนอง
(1262020001)

การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ(นานาไส้กรอก) 31 2023-08-10ถึง 2023-08-16 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 15
401 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

การถักเปลญวน 40 2023-08-15ถึง 2023-08-22 อาคารอเนกประสงค์บ้านประดู่งาม ม.7 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15
402 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ(นานาไส้กรอก) 31 2023-08-14ถึง 2023-09-20 อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่ยื้อ หมู่ 8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 15
403 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาววันดี ปัสสาพันธ์
(1262070006)

ช่างปูกระเบื้อง 40 2567-01-22ถึง 2567-01-29 ศดร.ตำบลบึงทับแรต 15
404 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นางสาวเกวลิน บรรจง
(1262020004)

การทำกระเป๋าจากหวายเทียม 35 2024-01-04ถึง 2024-01-11 ร้านค้าชุมชน หมู่ 8 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม 12
405 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป นายอภิวัฒน์ สังคง
(1262060003)

ก่อสร้างงานปูน 35 ชม 2023-12-04ถึง 2023-12-14 ศกร.ท่าไม้ 15
406 ช่างพื้นฐาน 31 ชั่วโมงขึ้นไป ชื่อ-สกุล
(สังกัดID)

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 24 ชั่วโมง 2023-08-05ถึง 2023-08-13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เทพนคร 20
407 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นายจิรวัฒน์ มะยมหิน
(1262060000)

ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ 3 2023-08-16ถึง 2023-08-16 อบต.โนนพลวง ม.5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 45
408 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางนฐทรรศน์ ศรีลาจันทร์
(1262070000)

ส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 1 2023-07-26ถึง 2023-07-26 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ม.5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 45
409 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางพัชรี พลายชมพูนุท
(1262010001)

ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมรโมบายเคลื่อนที 3 2024-02-20ถึง 2024-02-20 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ตำบลระแก้วอเมือง 59
410 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู
(1262020002)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 2023-06-29ถึง 2023-06-29 51 51
411 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางเนาวรัตน์ คันศร
(1262070001)

โครงการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาตำบลลานกระบือ 3 2023-08-21ถึง 2023-08-21 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 20
412 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นายพิสิทธิ์ พันทับ
(1262020005)

โครงการส่งเสริมการอ่านปันความรู้สู่ชุมชน 3 2023-06-20ถึง 2023-06-20 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 63
413 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นายจำเริญ อินมร์จันทร์
(1262010007)

โครงการกิจกรรมอ่านให้รู้ดูให้สนุก ปลุกพลังสมอง ประจำปี 2566 3 2023-06-21ถึง 2023-06-21 โรงเรียนบ้านพานทอง ต.พานทอง 49
414 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางสาวบุญญารัตน์ เทพา
(1262030001)

โครงการห้องเรียนภาษาอังอังฤกษเพื่อนักเรียนมุ่งมั่น 5 2023-08-06ถึง 2023-08-06 สกร.ตำบลคลองน้ำไหล หมู่ที่ 19 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 28
415 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นายจิรวัฒน์ อุดมสุข
(1262070004)

ส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ 3 2023-08-16ถึง 2023-08-16 อบต.โนนพลวง ม.5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 45
416 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

โครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กศน.ตำบลปางตาไวสู่ชุมชน 3 2023-06-29ถึง 2023-06-29 กศน.ตำบลปางตาไป 22
417 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางสาววรินญา สง่าชาติ
(1262020003)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 2023-06-30ถึง 2023-06-30 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน ต.หนองทอง 32
418 อัธยาศัย(กศน.ตำบล) นางสาวลำพึง กิ่งนอก
(1262090000)

โครงการพัฒนา กศน.ตำบลปานตาไวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความสนใจและอยากต่อยอดให้หลักสูตรอื่นๆ 3 2566-07-26ถึง 2566-07-26 กศน.ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 21
419 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวการะเกด แข็งธัญญกิจ
(1262090000)

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 4ชั่วโมง 2023-07-11ถึง 2023-07-11 โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
420 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นายอินทนนท์ แก้วทอง
(1262050004)

โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 2023-06-29ถึง 2023-06-29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพุทรา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 30
421 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นายณัฐพงศ์ เพียรลี
(1262050006)

โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 2023-06-30ถึง 2023-06-30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 22
422 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นายเมืองเพชร เพชรรัตน์
(1262050002)

ครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 2023-06-28ถึง 2023-06-28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 23
423 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม
(1262050016)

โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 3 2023-06-28ถึง 2023-06-28 นย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวทุ่งน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 23
424 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาววรินญา สง่าชาติ
(1262020003)

โครงการอ่านให้รู้ ดูให้สนุก ปลุกพลังสมอง ประจำปี 2566 3 ชั่วโมง 2566-06-20ถึง 2566-08-23 ตำบลมหาชัย ตำบลหนองทอง 204
425 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวศุภนิดา นามสง่า
(1262080001)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 3 2566-07-04ถึง 2566-07-04 บ้านชุมนาก หมู่3 ตำบลถาวรวัฒนา 10
426 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวศุภนิดา นามสง่า
(1262080001)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุ 3 2566-07-14ถึง 2566-07-14 หมู่ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งทราย 21
427 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวศุภนิดา นามสง่า
(1262080001)

3 2566-07-17ถึง 2566-07-17 หมู่1 บ้านโนนจั่น ตำบลทุ่งทอง 10
428 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวศุภนิดา นามสง่า
(1262080001)

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ 3 2566-08-22ถึง 2566-08-22 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 0
429 อัธยาศัย(ห้องสุมด) นางสาวศุภนิดา นามสง่า
(1262080001)

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ 3 2566-08-22ถึง 2566-08-22 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(หนองนกชุม) 120