ระบบรายงานการนิเทศออนไลน์ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

วิธีการเข้าสู่ระบบ
   1.Username คือ รหัส DMIS ของ สกร.อำเภอ
   2.Password คือ ตามที่แจ้วไว้
   3.หากไม่ทราบให้ถาม Admin


เข้าสู่ระบบ