Table

Table


ลำดับ สังกัดตำบล จัดการ
1 นางสาวเขมจิรา แดงสิงห์(กศน.ตำบลเทพนิมิต) ทำข้อสอบ
2 นางสาวเพลินพิศ อินทร์จันทร์(กศน.ตำบลระหาน) ทำข้อสอบ
3 นางสาวสุพัตรา ศรีเกตุ(กศน.ตำบลวังชะโอน) ทำข้อสอบ
4 นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม(กศน.ตำบลบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ
5 นายนนทชัย สิทธิตัน(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ
6 นายวันชัย หอมรื่น(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ
7 นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ
8 นายสมควร พันผา(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ
9 นางสาววันทนา แจ่มดี(กศน.อำเภอบึงสามัคคี) ทำข้อสอบ