ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

 


ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล กลุ่ม จัดการ
1 6612000283 นายลั่น  สระทองแผน  320001 ทำข้อสอบ
2 6512000196 นางสาวไพรวัน  โพยะทา  320001 ทำข้อสอบ
3 6522000120 นายบัณทิต  นิลน์นันท์  320001 ทำข้อสอบ
4 6522000027 นายปฐมพร  ทองดอนเถื่อน  220008 ทำข้อสอบ
5 6522000036 นายสัญญา  ทรัพย์สิน  220008 ทำข้อสอบ
6 6222000028 นายสรยุทธ  อ่องเภา  220007 ทำข้อสอบ
7 6522000241 นายบอล  -  220007 ทำข้อสอบ
8 6612000144 นางสาวอภิญญา  คูณลบ  220007 ทำข้อสอบ
9 6222000176 นางสาววารินทร์  วงทองสา  220007 ทำข้อสอบ
10 6612000153 นางสาวน้ำทิพย์  คูณลบ  220007 ทำข้อสอบ
11 6612000014 นายธนภูมิ  นุ่มมาก  220007 ทำข้อสอบ
12 6612000386 นายธนวัฒน์  ดำเนิน  220007 ทำข้อสอบ
13 6522000081 นางสาวบัณฑิตา  นนทะคำจันทร์  220007 ทำข้อสอบ
14 6422000042 นางสาวประภาศรี  พุ่มใย  220007 ทำข้อสอบ
15 6512000169 นางปฐมพร  ชูพินิจ  220007 ทำข้อสอบ
16 6422000284 นางสาวอาทิตยา  ใบศรีทอง  220007 ทำข้อสอบ
17 6512000178 นายไพโรจน์  ม่วงพรม  220007 ทำข้อสอบ
18 6612000274 นายสวิตต์  แสงพรม  220007 ทำข้อสอบ
19 6512000187 นายชนะพล  จรรยา  220006 ทำข้อสอบ
20 6612000292 นางสาวอัจฉราพร  ทับเล็ก  220006 ทำข้อสอบ
21 6512000226 นายรัฐศาสตร  หมั่นเขตกิจ  220006 ทำข้อสอบ
22 6522000250 นางสาวสลิษา  จันทะเสน  220006 ทำข้อสอบ
23 6522000269 นายอภิภัทร  หองทองคัด  220006 ทำข้อสอบ
24 6522000072 นายพงศกร  กอนนาค  220006 ทำข้อสอบ
25 6422000015 นางศิริกุล  ชื่นด้วง  220006 ทำข้อสอบ
26 6422000024 นางนุด  สีเทา  220006 ทำข้อสอบ
27 6522000090 นายณัฐพล  นิลทอง  220006 ทำข้อสอบ
28 6422000033 นายสายชล  เจตสรณ์  220006 ทำข้อสอบ
29 6522000102 นางสาวปิยะนุช  หินกลาง  220006 ทำข้อสอบ
30 6422000051 นายไกรลาศ  หม่อมคำ  220006 ทำข้อสอบ
31 6422000275 นางนิยม  ชัยเอม  220006 ทำข้อสอบ
32 6612000265 นางสาววิภาดา  ศรน้อย  220006 ทำข้อสอบ
33 6422000088 นางสาวจันทอน  พิมพิณ  220005 ทำข้อสอบ
34 6522000184 นายชัยวิชิต  วรชินา  220005 ทำข้อสอบ
35 6422000097 นางสาวรุ่งนภา  อินทร์เทศ  220005 ทำข้อสอบ
36 6422000118 นายมานพ  กลิ่นนาค  220005 ทำข้อสอบ
37 6512000011 นายภูมิรพี  โพธิ์พิทักษ์  220005 ทำข้อสอบ
38 6612000304 นางสาวพิลาวรรณ  สีใสสุด  220005 ทำข้อสอบ
39 6422000127 นางอุทัย  เอี่ยมสะอาด  220005 ทำข้อสอบ
40 6512000020 นายธนู  การเพียร  220005 ทำข้อสอบ
41 6422000136 นางอภัย  สีจันทร์ลา  220005 ทำข้อสอบ
42 6512000048 นางหนูพันธ์  ศุภผล  220005 ทำข้อสอบ
43 6422000145 นางสว่าง  มณีวรรณ์  220005 ทำข้อสอบ
44 6512000057 นางบุญนำ  การเพียร  220005 ทำข้อสอบ
45 6422000154 นางเพ็ญศรี  ช่อรักษ์  220005 ทำข้อสอบ
46 6422000163 นางวาเศษฐี  โปรยทอง  220005 ทำข้อสอบ
47 6422000172 นายงามศักดิ์  โปรยทอง  220005 ทำข้อสอบ
48 6522000045 นายธนดล  โพธิ์อินทร์  220005 ทำข้อสอบ
49 6612000201 นางสาวสุนิสา  สุขรวย  220005 ทำข้อสอบ
50 6422000181 นายสุบรร  ชูชัน  220005 ทำข้อสอบ
51 6612000210 นายกิตติพศ  มาแก้ว  220005 ทำข้อสอบ
52 6612000229 นางสาวภัทรลดา  สุทธิประภา  220005 ทำข้อสอบ
53 6612000238 นางสาววริษา  สุขรวย  220005 ทำข้อสอบ
54 6422000257 นางเสน่  เจริญราช  220005 ทำข้อสอบ
55 6612000247 นายธีรติ  สมดวงศรี  220005 ทำข้อสอบ
56 6522000139 นายฉันยา  สุภากุล  220005 ทำข้อสอบ
57 6422000079 นางคำบง  นาเครือ  220005 ทำข้อสอบ
58 6522000175 นายวินิจ  ศุภผล  220005 ทำข้อสอบ
59 6122000061 นายวิทยา  นาคสนิท  220003 ทำข้อสอบ
60 6512000235 นางสาวรวิสรา  เขียวน้อย  220003 ทำข้อสอบ
61 6612000313 นายวรัญญ  เพชรทอง  220003 ทำข้อสอบ
62 6222000215 นางสาวอุมาภรณ์  ศรีล้านคำ  220003 ทำข้อสอบ
63 6512000262 นายณัฐวุฒิ  เชื้อสายสิทธิ  220003 ทำข้อสอบ
64 6612000162 นายมงคล  บุญประคม  220003 ทำข้อสอบ
65 6612000171 นางสาวจุฑามาศ  ไชยคุณ  220003 ทำข้อสอบ
66 6612000180 นางสาวชลธิชา  ศิริสาคร  220003 ทำข้อสอบ
67 6612000359 นายคณนาค  มิตรชอบ  220003 ทำข้อสอบ
68 6312000172 นางสาวสุพัตรา  เกตุประทุม  220003 ทำข้อสอบ
69 6612000199 นางสาวอุไรวรรณ  สีสุข  220003 ทำข้อสอบ
70 6512000084 นางสาวอรณิชา  สำราญ  220003 ทำข้อสอบ
71 6512000105 นางสาวดาราวรรณ  เมาเกตุ  220003 ทำข้อสอบ
72 6512000114 นายพชร  เพชรทอง  220003 ทำข้อสอบ
73 6512000123 นายประสิทธิ์  แดงสิงห์  220003 ทำข้อสอบ
74 6512000132 นายสมนึก  วงค์กันหา  220003 ทำข้อสอบ
75 6512000141 นายสารัตน์  โกมินทร์  220003 ทำข้อสอบ
76 6422000293 นางสาวธันย์ชนก  อาจศัตรู  220001 ทำข้อสอบ
77 6612000126 นางสาวณัฎฐา  โคมา  220001 ทำข้อสอบ
78 6422000314 นางสาวนฤมล  สารีพันธ์  220001 ทำข้อสอบ
79 6522000232 นางสาวสุพัตรา  ชงขุนทด  220001 ทำข้อสอบ
80 6612000135 นางสาววรรณิดา  สระทองแผน  220001 ทำข้อสอบ
81 6612000322 นายมงคล  สูงรุ่ง  220001 ทำข้อสอบ
82 6312000024 นางสาวณัฐธิสา  อ้นภา  220001 ทำข้อสอบ
83 6522000018 นางสาวจันทร์รัตน์  หารเอี่ยม  220001 ทำข้อสอบ
84 6612000331 นายเมธาสิทธิ์  ฮ้วนสูงเนิน  220001 ทำข้อสอบ
85 6612000340 นายรัฐพล  ทองใบ  220001 ทำข้อสอบ
86 6312000154 นางสาวอริสรา  ทับทัน  220001 ทำข้อสอบ
87 6512000066 นายธนบูรณ์  คล้ายสิงห์  220001 ทำข้อสอบ
88 6612000023 นางสาวบุญรอด  สุขศรี  220001 ทำข้อสอบ
89 6512000075 นางสาวปนัฐดา  อำคา  220001 ทำข้อสอบ
90 6612000032 นายภูธเนศ  อุดมทรัพย์  220001 ทำข้อสอบ
91 6612000368 นายสุริยะ  มายูร  220001 ทำข้อสอบ
92 6412000063 นางสาวอัจฉราวลี  ทองเชื้อ  220001 ทำข้อสอบ
93 6612000041 นายพีรพล  ศรีสุพรรณ์  220001 ทำข้อสอบ
94 6612000377 นายพีรณัฐ  ทองสุข  220001 ทำข้อสอบ
95 6412000102 นายอัครพล  สินธุชัย  220001 ทำข้อสอบ
96 6612000050 นางสาวกฤตฐิณี  จุ้ยภู่  220001 ทำข้อสอบ
97 6422000190 นางสาวสุภัสสรา  เพชรทักษิณ  220001 ทำข้อสอบ
98 6612000069 นายภัทรพล  ยมยอด  220001 ทำข้อสอบ
99 6422000239 นางสาวรุ่งนภา  เจตะนะเสน  220001 ทำข้อสอบ
100 6612000078 นางสาวชดาภา  ศรีวรรณะ  220001 ทำข้อสอบ
101 6612000087 นางสาวอัยลัดดา  บุญเอื้อ  220001 ทำข้อสอบ
102 6422000266 นางสาวบุษยา  ทองอาบ  220001 ทำข้อสอบ
103 6612000096 นางฉลวย  สุภากุล  220001 ทำข้อสอบ
104 6612000256 นางสาวพิชญาภา  กมลสาร  220001 ทำข้อสอบ
105 6612000108 นางสาวภัสดาภรณ์  เวชติวงษ์  220001 ทำข้อสอบ
106 6612000117 นางสาวปริญญา  กลิ่นกระจาย  220001 ทำข้อสอบ