Login-สำหรับนายทะเบียน สกร.อำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่


วิธีการเข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าสู่ระบบ
1. Username = รหัส DM ตนเอง
2. Password = เลขที่บัตรประชาชน