ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาสินี   ทองอ่อน  รหัสนักศึกษา 6523000329 กลุ่ม 230003

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
8 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ