ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายศรัณยพงศ์   แก้วสันแสน  รหัสนักศึกษา 6523000262 กลุ่ม 230005

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
8 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
9 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
10 สค32036 การป้องกันการทุจริต 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ