ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายศิรวัฒน์   เจริญราช  รหัสนักศึกษา 6513000304 กลุ่ม 330001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ