ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์   ตาทอง  รหัสนักศึกษา 6513000292 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ คุณได้ 7 คะแนน
2 พท31001 ภาษาไทย 5 วิชาบังคับ คุณได้ 7 คะแนน
3 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 6 คะแนน
6 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 6 คะแนน
7 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
8 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
9 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ