ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายวิศรุต   รุ่งเรือง  รหัสนักศึกษา 6513000265 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 13 คะแนน
5 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 13 คะแนน
6 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
8 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
9 ทช32005 สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
10 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
11 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ