ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุดารัตน์   เณรตาก้อง  รหัสนักศึกษา 6513000126 กลุ่ม 230007

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ คุณได้ 0 คะแนน
2 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ คุณได้ 0 คะแนน
4 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
7 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ