ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายภูริพัฒน์   ดวงใจสดชื่น  รหัสนักศึกษา 6513000069 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 พค31001 คณิตศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
7 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
8 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
9 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
10 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
11 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
12 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ