ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นายสมประสงค์   บัวศรีตัน  รหัสนักศึกษา 6423000296 กลุ่ม 230007

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 สค31001 สังคมศึกษา 3 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ