ระบบสอบ กลางภาคออนไลน์

รหัส กสร.1262100000
ชื่อ-นามสกุล นางสาวนันทิกานต์   ชูเถื่อน  รหัสนักศึกษา 6423000287 กลุ่ม 230001

 

ขั้นตอน
1 2 3 4 5

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ จัดการ
1 พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
2 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
3 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
4 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
5 ทช31003 ศิลปศึกษา 2 วิชาบังคับ ทำข้อสอบ
6 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 วิชาเลือก คุณได้ 21 คะแนน
7 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 3 วิชาเลือก ทำข้อสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ แบบประเมินความพึงพอใจ